Hållbar utveckling

 

Arbetet för hållbar utveckling utgår från vår vision och våra kärnvärden. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av vår affärs- och verksamhetsplan och en viktig del av företagets utveckling. Vårt hållbarhetsarbete omfattar kvalitet, miljö och socialt ansvar.

 

Kvalitet

Regelverk för tillverkning av läkemedel

God kvalitet är en förutsättning för säkra och effektiva läkemedel, och vi arbetar långsiktigt med att säkerställa att våra produkter håller god kvalitet. Vi följer internationella standarder för läkemedelstillverkning i industriell skala. Eftersom vi tillverkar läkemedel för olika marknader inom och utom Europa, så inspekteras våra produktionsanläggningar regelbundet av Läkemedelsverket och FDA.

Våra uppdragsgivare genomför även de regelbundna inspektioner, vilket ger oss en kontinuerlig återkoppling på vårt kvalitetsarbete. Tillverkningen av prövningsmaterial följer samma regelverk.

Vår tillverkning av extemporeläkemedel för enskilda patienter följer Svensk läkemedelsstandard, SLS och Läkemedelsverkets författning, LVFS 2010:4. 

Vi tillverkar också medicintekniska produkter. All vår verksamhet inspekteras av ackrediterade organ som certifierar verksamheten.

Kvalitetssystem

Vi jobbar med ständiga förbättringar och följer upp kvalitetsarbetet genom årliga kvalitetsrevisioner för att säkerställa en jämn och god kvalitet på alla enheter.

APLs kvalitetschef leder och samordnar kvalitetsarbetet tillsammans med produktionsenheternas kvalitetschefer för att skapa ett gemensamt och väl förankrat kvalitetssystem. De lokala kvalitetscheferna leder kvalitetsarbetet lokalt och ansvarar, i rollen som QP, för frisläppning av läkemedel.

Läs vidare under Certifikat.

Miljö

Miljöaspekter har alltid behandlats varsamt inom APL. Våra fastigheter, anläggningar, produkter och tjänster belastar miljön på något sätt och vi har valt att fokusera på det som är mest betydande. Sedan 2007 är vi certifierade inom miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Vi arbetar för ständiga förbättringar och ett hållbart företag. Det betyder att vi ständigt ser över våra processer för att minimera slöseri med resurser. Resultatet blir mindre miljöbelastning, effektiva processer, bättre ekonomi, bättre kunderbjudande och ett bidrag till samhället för en hållbar utveckling.

Arbete för att minska avfall

Vårt mål under 2017 är att minska den totala mängden avfall, inklusive läkemedelsavfall, med 8,5 % jämfört med 2016, och att öka andelen avfall till återvinning till 60 % av den totala avfallsmängden. Detta bidrar till Sveriges miljömål genom

  • minskade utsläpp av koldioxid när fossila beståndsdelar i avfall förbränns (begränsad klimatpåverkan),
  • minskad uppkomst av farligt avfall och risker för förorening av mark och grundvatten när avfallet lagras och hanteras (giftfri miljö)
  • samt minskad uppkomst av avfall (god bebyggd miljö).

På det viset bidrar vi även till FN:s mål om hållbar konsumtion och produktion.

Total avfallsmängd 2014-2017

Insatser för att minska energiförbrukningen

APL är en av aktörerna i initiativet ”Fossilfritt Sverige” och vi har tagit ett krafttag om vår egen energiförbrukning för att minska koldioxidutsläppen. Vi har bland annat initierat en detaljerad energikartläggning på företaget och installerat separata mätare för att underlätta uppföljningen av vår energiförbrukning.

Totalt koldioxidavtryck 2014-2017

Socialt ansvar

Våra medarbetare och övriga intressenter är våra viktigaste resurser

En säker och trygg arbetsplats med friska och kreativa medarbetare ökar leveranssäkerheten, lönsamheten och möjligheterna att uppfylla kvalitetskraven. Vi arbetar därför systematiskt med arbetsmiljörelaterade frågor för att öka medvetenheten inom företaget. Sedan 2010 är vi certifierade inom arbetsmiljöledningssystem enligt OHSAS 18001.

APLs uppförandekod

APL verkar för att våra leverantörer ska arbeta i enlighet med kraven och riktlinjerna i vår uppförandekod. Uppföljningen görs via självutvärderingsdokument och i vissa fall genom inspektioner hos leverantörerna.

Uppförandekoden är utformad för att minimera risker på det sociala området och är baserad på tio principer enligt FN:s grundläggande deklarationer (om mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter, miljö och korruption).

APLs ambition är att visa ansvarstagande genom en hållbar affärsutveckling.

APLs uppförandekod

Engagemang som stärker vårt hållbarhetsarbete

Vi gör också mycket för att stärka vårt sociala engagemang i samhället;

  • Vi bidrar till organisationer som Rädda Barnen, Ung Cancer och Barncancerfonden.
  • Vi deltar i flera nätverk, bland annat Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC) och Nätverket för Hållbart företagande, för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom näringslivet.
  • Vi är medlemmar i branschorganisationen SwedenBIO, som arbetar för en konkurrenskraftig Life Science-sektor i Sverige.
  • Vi deltar i SWElife, ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser för svensk Life Science.
  • Vi är anslutna till FN:s Global Compact.
  • Vi samarbetar med högskolor för att genom examensarbeten få hjälp med att utveckla idéer som stärker APL som ett hållbart företag, bland annat hur vi kan öka kunskapen om läkemedels miljöeffekter och korrekt insamling av överblivna läkemedel.

Hållbarhetsarbetet redovisas enligt GRI

Varje år redovisar vi utfallet av vårt arbete med hållbar utveckling. För sjätte året i rad redovisar vi hållbarhetsarbetet enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer och från och med räkenskapsår 2015 enligt G4-nivån Core. Hållbarhetsredovisningen följer riktlinjerna för extern rapportering för företag med statligt ägande och den är granskad av tredje part.

Läs mer i vår Årsredovisning.

 

APL Årsredovisning 2016

Frågor kring APLs hållbarhetsarbete?

Kontakta Zeljko Tucak, Hållbarhetchef 

010-447 95 06
hallbarhet@apl.se

APL Årsredovisning 2016

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva

 

010-447 96 00

info@apl.se

 

Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 580 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och kan rädda liv.

 

Läs mer