Hållbar utveckling

 

Arbetet för hållbar utveckling utgår från vår vision och våra kärnvärden. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av vår affärs- och verksamhetsplan och en viktig del av företagets utveckling. Vårt hållbarhetsarbete omfattar kvalitet, miljö och socialt ansvar.

 

Kvalitet

Regelverk för tillverkning av läkemedel

God kvalitet är en förutsättning för säkra och effektiva läkemedel, och vi arbetar långsiktigt med att säkerställa att våra produkter håller god kvalitet:

 • Vi följer internationella standarder för läkemedelstillverkning i industriell skala.
 • Eftersom vi tillverkar läkemedel för olika marknader inom och utom Europa, så inspekteras våra produktionsanläggningar regelbundet av Läkemedelsverket och FDA.
 • Våra uppdragsgivare genomför också regelbundna inspektioner, vilket ger oss en kontinuerlig återkoppling på vårt kvalitetsarbete.
 • Tillverkningen av prövningsmaterial följer samma regelverk.
 • Vår tillverkning av extemporeläkemedel för enskilda patienter följer Svensk läkemedelsstandard, SLS och Läkemedelsverkets författning, LVFS 2010:4. 
 • Vi tillverkar också medicintekniska produkter. All vår verksamhet inspekteras av ackrediterade organ som certifierar verksamheten.

Kvalitetssystem

Vi jobbar med ständiga förbättringar och följer upp kvalitetsarbetet genom årliga kvalitetsrevisioner för att säkerställa en jämn och god kvalitet på alla enheter.

APLs kvalitetschef leder och samordnar kvalitetsarbetet tillsammans med produktionsenheternas kvalitetschefer för att skapa ett gemensamt och väl förankrat kvalitetssystem. De lokala kvalitetscheferna leder kvalitetsarbetet lokalt och ansvarar, i rollen som QP, för frisläppning av läkemedel.

Miljö

Miljöaspekter har alltid behandlats varsamt inom APL. Våra fastigheter, anläggningar, produkter och tjänster belastar miljön på något sätt och vi har valt att fokusera på det som är mest betydande.

Vi arbetar med ständiga förbättringar för att vara ett hållbart företag. Det betyder att vi ständigt ser över våra processer för att minimera slöseri med resurser. Resultatet blir mindre miljöbelastning, effektiva processer, bättre ekonomi, bättre kunderbjudande och ett bidrag till samhället för en hållbar utveckling.

Globala målen och Agenda 2030

APL har anslutit sig till FNs 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Globala målen

 

Utifrån ägarens förväntningar på APL som statligt bolag, vårt uppdrag, vår anslutning till t ex FNs Global Compact och Fossilfritt Sverige samt våra intressenters förväntningar och egna ambitioner, har APL valt att prioritera fem av målen:

 • God hälsa och välbefinnande (mål 3)
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)
 • Hållbar konsumtion och produktion (mål 12)
 • Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)
 • Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16)

Utifrån dessa har vi formulerat fyra långsiktiga mål för långsiktig hållbar tillväxt och lönsamhet, med siktet på 2030:

 1. Utveckla och tillhandahålla ett kvalitetssäkrat och medicinskt ändamålsenligt sortiment av individanpassade extemporeläkemedel (mål 3)
 2. Skapa tillväxt med ökad produktivitet samt vara en attraktiv arbetsgivare som kontinuerligt vidareutvecklar våra medarbetares kompetens i en jämställd miljö som främjar mångfald (mål 8)
 3. Minska nyttjandet av fossila energikällor och logistiktjänster samt minimera resursanvändning och utsläpp vid vår produktion (mål 12, 13)
 4. Aktivt säkerställa att medarbetare och leverantörer efterlever APLs etiska riktlinjer och uppförandekod samt aktivt värnar mänskliga rättigheter med nolltolerans mot korruption och mutor (mål 8, 16)

Arbete för att minska avfall

Vårt mål är att minska den totala mängden avfall, inklusive läkemedelsavfall, och att öka andelen avfall till återvinning. Detta bidrar till Sveriges miljömål genom

 • minskade utsläpp av koldioxid när fossila beståndsdelar i avfall förbränns (begränsad klimatpåverkan),
 • minskad uppkomst av farligt avfall och risker för förorening av mark och grundvatten när avfallet lagras och hanteras (giftfri miljö)
 • samt minskad uppkomst av avfall (god bebyggd miljö).

På det viset bidrar vi även till FN:s mål om hållbar konsumtion och produktion.

Insatser för att minska energiförbrukningen

APL är en av aktörerna i initiativet ”Fossilfritt Sverige” och vi har tagit ett krafttag om vår egen energiförbrukning för att minska koldioxidutsläppen. Vi har bland annat initierat en detaljerad energikartläggning på företaget och installerat separata mätare för att underlätta uppföljningen av vår energiförbrukning.

Socialt ansvar

Våra medarbetare och övriga intressenter är våra viktigaste resurser

En säker och trygg arbetsplats med friska och kreativa medarbetare ökar leveranssäkerheten, lönsamheten och möjligheterna att uppfylla kvalitetskraven. Vi arbetar därför systematiskt med arbetsmiljörelaterade frågor för att öka medvetenheten inom företaget.

APLs uppförandekod

APL verkar för att våra leverantörer ska arbeta i enlighet med kraven och riktlinjerna i vår uppförandekod. Uppföljningen görs via självutvärderingsdokument och i vissa fall genom inspektioner hos leverantörerna.

Uppförandekoden är utformad för att minimera risker på det sociala området och är baserad på tio principer enligt FN:s grundläggande deklarationer (om mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter, miljö och korruption).

APLs ambition är att visa ansvarstagande genom en hållbar affärsutveckling.

God etik - kärnan i allt vi gör

APL rapporterar årligen till FN:s Global Compact hur vi arbetar med mänskliga rättigheter och antikorruption. Vi har som mål att minska antalet riskleverantörer och vår bedömning av vilka leverantörer som anses vara riskleverantörer baseras på geografisk position samt huruvida de uppfyller kraven i vår uppförandekod.

God etik ska prägla hela vår verksamhet och alla medarbetare och vår styrelse ska agera enligt APLs etiska riktlinjer. Riktlinjerna förtydligar vad som gäller inom områdena sekretess, konkurrerande verksamhet, trakasserier och kränkande särbehandling, ansvarsfullt förhållande och antikorruption, intern och extern representation samt uppförandekod för leverantörer och marknadsetiska spelregler.

APL godtar inte avvikelser mot företagets etiska riktlinjer och tolererar inte att sådana förekommer.

Engagemang som stärker vårt hållbarhetsarbete

Vi gör också mycket för att stärka vårt sociala engagemang i samhället;

 • Vi bidrar regelbundet till organisationer som Rädda Barnen, Ung Cancer och Barncancerfonden.
 • Vi deltar i flera nätverk, bland annat Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Nätverket för Hållbart företagande, för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom näringslivet.
 • Vi är medlemmar i branschorganisationen SwedenBIO, som arbetar för en konkurrenskraftig Life Science-sektor i Sverige.
 • Vi deltar i SWElifelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser för svensk Life Science.
 • Vi är anslutna till FN:s Global Compactlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, världens största hållbarhetsinitiativ för företag.
 • Vi är anslutna till initiativet Fossilfritt Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som arbetar för att Sverige ska bli fritt från fossila bränslen.
 • Vi samarbetar med högskolor för att genom examensarbeten få hjälp med att utveckla idéer som stärker APL som ett hållbart företag, bland annat hur vi kan öka kunskapen om läkemedels miljöeffekter och korrekt insamling av överblivna läkemedel.

Hållbarhetsarbetet redovisas enligt GRI

Varje år redovisar vi utfallet av vårt arbete med hållbar utveckling. För åttonde året i rad redovisar vi vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiative’s (GRI) riktlinjer och från och med räkenskapsår 2018 enligt GRI SRS (Sustainability Reporting Standards), en global standard för hållbarhetsrapportering nivå Core.

Hållbarhetsredovisningen följer riktlinjerna för extern rapportering för företag med statligt ägande och den är granskad av tredje part.

Läs mer i vår Års- och hållbarhetsredovisning

Beställ

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Kalibrering av termometrar

OBS! Tjänsten upphör 2021-05-31. Inga fler beställningar tas emot av APL efter detta datum.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom utveckling, analys och tillverkning av extempore, lagerberedningar och kontraktstillverkning. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta och är en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien. Med cirka 500 medarbetare och fyra produktionsanläggningar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer