Miljö


Miljöaspekter har alltid behandlats varsamt inom APL. Våra fastigheter, anläggningar, produkter och tjänster belastar miljön på något sätt och vi har valt att fokusera på det som är mest betydande. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att vara ett hållbart företag. Det betyder att vi ständigt ser över våra processer för att minimera slöseri med resurser. Resultatet blir mindre miljöbelastning, effektiva processer, bättre ekonomi, bättre kunderbjudande och ett bidrag till samhället för en hållbar utveckling.

Globala målen och Agenda 2030

APL har anslutit sig till FNs 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Utifrån ägarens förväntningar på APL som statligt bolag, vårt uppdrag, vår anslutning till t ex FNs Global Compact och Fossilfritt Sverige samt våra intressenters förväntningar och egna ambitioner, har APL valt att prioritera sex av målen:

 • God hälsa och välbefinnande (mål 3)
 • Rent vatten och sanitet (mål 6)
 • Hållbar energi (mål 7)
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)
 • Hållbar konsumtion och produktion (mål 12)
 • Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)


Utifrån dessa har vi formulerat fyra mål för långsiktig hållbar tillväxt och lönsamhet, med siktet på 2030:

 1. Utveckla och tillhandahålla ett kvalitetssäkrat och medicinskt ändamålsenligt sortiment av individanpassade extemporeläkemedel (mål 3)
 2. Skapa tillväxt med ökad produktivitet samt vara en attraktiv arbetsgivare som kontinuerligt vidareutvecklar våra medarbetares kompetens i en jämställd miljö som främjar mångfald (mål 8)
 3. Minska nyttjandet av fossila energikällor och logistiktjänster samt minimera resursanvändning och utsläpp vid vår produktion (mål 12, 13)
 4. Aktivt säkerställa att medarbetare och leverantörer efterlever APLs etiska riktlinjer och uppförandekod samt aktivt värnar mänskliga rättigheter med nolltolerans mot korruption och mutor (mål 8)


Arbete för att minska avfall

Vårt mål är att minska den totala mängden avfall, inklusive läkemedelsavfall, och att öka andelen avfall till återvinning. Detta bidrar till Sveriges miljömål genom

 • minskade utsläpp av koldioxid när fossila beståndsdelar i avfall förbränns (begränsad klimatpåverkan),
 • minskad uppkomst av farligt avfall och risker för förorening av mark och grundvatten när avfallet lagras och hanteras (giftfri miljö)
 • samt minskad uppkomst av avfall (god bebyggd miljö).

På det viset bidrar vi även till FN:s mål om hållbar konsumtion och produktion (mål 12).


Insatser för att minska energiförbrukningen

APL är en av aktörerna i initiativet ”Fossilfritt Sverige” och vi har tagit ett krafttag om vår egen energiförbrukning för att minska koldioxidutsläppen. Vi har bland annat initierat en detaljerad energikartläggning på företaget och installerat separata mätare för att underlätta uppföljningen av vår energiförbrukning.

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer