Policy

Våra policyer skapar samsyn kring de värderingar som vägleder företaget mot vision och mål.

APLs koncernövergripande policydokument omfattar områdena kvalitet, miljö, etik, personal, jämställdhet, säkerhet, ekonomi- och finans, sortiment, varumärke och kommunikation.

Kvalitetspolicy

APL ska bedriva sin verksamhet enligt gällande branschpraxis och uppfylla myndighetskrav och regelverket för tillverkning och kontroll av läkemedel, medicintekniska produkter och andra produkter. APLs produkter och tjänster finns till för att ge patientnytta och nytta till våra övriga kunder och intressenter, för bättre hälsa och liv. Vårt arbete ska ge hög servicenivå och god kvalitet på produkter och tjänster som vi utvecklar, tillverkar, kontrollerar och levererar så att de lever upp till våra kunders förväntningar och krav.

Det gör vi genom att:

 • säkerställa att tillämpliga lagar, guidelines, standarder, avtal och övriga krav på våra produkter och tjänster efterlevs. Dessa inkluderar krav enligt GMP och GDP uppsatta av Sverige, EU, ICH, WHO och ISO för läkemedel, extemporeläkemedel, medicintekniska produkter, och kosmetiska produkter.
 • ha rätt kompetens och motivation, och genom att ta eget ansvar och sträva efter att alltid göra vårt bästa.
 • arbeta med ständiga förbättringar av våra processer, verktyg, system och kompetenser för att kontinuerligt utvecklas.

Hållbarhetspolicy

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle, en god hälsa och en god miljö.

Det gör vi genom att:

 • verka för en förbättrad läkemedelsanvändning- och produktion.
 • minska vår miljöbelastning från våra anläggningar, transporter, tjänster och produkter.
 • förebygga negativ miljöpåverkan genom att beakta miljöhänsyn vid beslut.
 • öka användningen av förnybara- och hållbara insatsmaterial.
 • kontinuerligt förbättra och kommunicera vårt miljöarbete.
 • efterleva lagar, avtal och andra krav.

Etikpolicy

God etik ska prägla APLs verksamhet – gentemot medarbetare, kunder, myndigheter, leverantörer och andra intressenter. APL ska verka för hållbar utveckling och socialt ansvarstagande. Alla medarbetare ska agera ansvarsfullt och visa respekt gentemot varandra, kunder, leverantörer, omvärlden samt företaget.

Det gör vi genom att:

 • agera enligt marknadsetiska spelregler.
 • efterleva företagets och kundernas krav på sekretess.
 • som anställd inte bedriva konkurrerande verksamhet eller på annat sätt skada företagets eller kunders verksamhet.
 • aktivt motverka korruption, utpressning och mutor.
 • säkerställa att företagets uppförandekod efterlevs i leverantörskedjan (nolltolerans vad gäller tvångsarbete och otillåtet barnarbete, otverka korruption inkluderat utpressning och mutor).
 • alla medarbetare ska agera ansvarsfullt i förhållande till kunder, leverantörer, omvärlden samt företaget.
 • efterleva lagar, avtal och andra krav.

Jämställdhets- och mångfaldspolicy

APL ska vara en arbetsplats där alla medarbetare känner sig värdefulla och bemöts med respekt oavsett ålder, kön, sexuell läggning, kultur, bakgrund och erfarenhet.

Det gör vi genom att:

 • utveckla en företagskultur som bygger på respekt för människans värde, öppenhet och ärlighet.
 • vara en arbetsplats som motverkar diskriminering och som verkar för lika möjligheter för kvinnor och män.
 • säkerställa mångfald och möjlighet till personlig utveckling.
 • agera enligt policyer, riktlinjer och andra krav och förhållningssätt.
 • efterleva lagar, avtal och andra krav.

Integritetspolicy

Vi hanterar personuppgifter i vår verksamhet. Samtidigt värnar vi om våra kunders, patienters och medarbetares integritet.

Läs mer

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva

 

010-447 96 00

info@apl.se

 

Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är också en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelstillverkning och omsätter årligen ca 1,4 mdkr. APLs 591 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv.

 

Läs mer