AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Glycerylnitrat i Essex kräm APL 2 % Kräm

ATC-kod: C01DA02

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Tub, 90 gram Ja - 323287
Identifikation

Läkemedlets namn: Glycerylnitrat 2 % i Essex kräm APL
Utseende:
Vit kräm
Typ av läkemedel:
Kärlvidgande medel för utvärtes behandling, ATC-kod C01D A02

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Glycerylnitrat 2 %

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Glycerylnitrat absorberas lätt genom huden och kan ge hudrodnad och huvudvärk. Vid omfattande exponering kan symtom som yrsel, illamående, kräkningar, blodtrycksfall och hjärtklappning tillkomma.

Skyddsåtgärder vid hantering

Använd skyddshandskar vid administrering.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel skall uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner (se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19 ”Kemiska arbetsmiljörisker", ändrad och omtryckt i AFS 2014:43.).

Första hjälpen

Hudkontakt: Tvätta noggrant med tvål och vatten.
Ögonkontakt: Skölj med vatten. Vid kvarstående besvär kontakta läkare.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, kontakta Apotek Produktion & Laboratorier AB. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

Utfärdandedatum: 2017-02-16

{
  "productId": 100,
  "atcCode": "C01DA02",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "2 %",
  "name": "Glycerylnitrat i Essex kräm APL",
  "form": "Kräm",
  "nplId": "20030804001334",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 5,
      "name": "Hjärta-Kärl"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 107,
      "nordicItemNumber": "323287",
      "packagingDescription": "Tub, 90 gram",
      "price": 254.4,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/100/productdocument",
  "safetyInformationUrl": "/Web/product/100/safetyinformation",
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Glycerylnitrat i Essex kräm APL 2 % Kräm"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer