AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Kaliumpermanganat APL 0,1 % Kutan lösning

ATC-kod: D08AX06

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 50 milliliter Ja S 340240
Flaska, 500 milliliter Ja S 349274
1 Läkemedlets namn

Kaliumpermanganat APL 0,1 % kutan lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml kutan lösning innehåller:

Kaliumpermanganat 1 mg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 Läkemedelsform

Kutan lösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Vätskande sår och eksem, särskilt sekundärinfekterade t.ex. bensår

4.2 Dosering och administreringssätt

Kaliumpermanganat APL 0,1 % skall inte användas i ansiktet. Använd skyddshandskar vid hantering, se avsnitt 4.4.

Lösningen penslas med bomullspinne på affekterade områden 1-2 gånger per dag i några dagar tills eksemet/såret inte längre vätskar.

Omläggning av sår:
En kompress indränkt med kaliumpermanganat APL 0,1% läggs på såret i 10 minuter före omläggning. Vanligen 1-3 omläggningar tills såret inte längre vätskar.

Lösningen skall inte sköljas bort.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4 Varningar och försiktighet

Kaliumpermenganat APL 0,1 % kutan lösning ska inte användas i ansiktet. Kontakt med ögonen och slemhinnor t.ex. munnen, näsan och öronen kan orsaka irritation och bör undvikas. Vid kontakt med ögonen, skölj genast och mycket noga med vatten.

Kaliumpermenganat APL 0,1 % kutan lösning kan färga hud, hår, naglar och kläder. Naglarna kan skyddas med nagellack eller ett tjockt lager vaselin. Kläder kan rengöras med fläckborttagningsmedel.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända interaktioner.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med kaliumpermanganat saknas. Risken för fosterskada synes osannolik vid topikal administrering. Kaliumpermanganat APL kutan lösning bör ej appliceras på genitalslemhinnan.

Amning

Uppgift saknas om passage över i modersmjölk. Kliniska data på barn saknas men risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser av topikalt administrerad kaliumpermanganat. Om brösten ska behandlas bör de tvättas av innan amning. Barnet ska inte komma i kontakt med det behandlade området.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Kaliumpermanganat APL 0,1 % kutan lösning har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Biverkningar som kan förekomma visas nedan enligt MedDRA-klassificering av organsystem. De flesta biverkningarna är dosberoende.

Hud och subkutan vävnad

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Tillfällig missfärgning av hud, hår och naglar

Ingen känd frekvens

Irritation, rodnad, sveda, brännskador, förhårdning av det yttre hudlagret, torr hud som kan orsaka klåda

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Överdosering vid avsedd användning är inte relevant.

Symptom:
Förtäring av utspädd kaliumpermanganatlösning kan ge brunfärgning av munslemhinnan, halsont, dysfagi, buksmärta, diarré och kräkningar.

Förtäring av koncentrerad kaliumpermanganatlösning kan orsaka ödem och nekros i munnen, larynx, mag-tarmkanalen och övre luftvägarna. I allvarliga fall kan akut andningsbesvärssyndrom (ARDS), koagulationsrubbning, hypotension, methemoglobinemi, levernekros, pankreatit och akut njursvikt uppstå. Esofagusstriktur och pylorusstenos kan uppkomma på lång sikt.

Inandning av kaliumpermanganat orsakar halsont, hosta och andnöd. Kroniskt intag eller kronisk inhalation kan orsaka CNS-symptom som trötthet, svaga ben, tremor, spastisk gång och fallskador.

Behandling:­
Behandlingen bör vara symptomatisk.

Vid förtäring ska munnen sköljas med vatten. Drick några glas mjölk eller vatten. Försök inte att neutralisera maginnehållet och framkalla inte kräkning. Kontakta omedelbart läkare eller Giftinformationscentralen. Vid direktkontakt med ögonen skölj genast och mycket noga med vatten.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antiseptika och sårmedel, övriga antiseptika och sårmedel

ATC-kod: D08AX06

Kaliumpermanganat är ett oxidationsmedel, som har adstringerande, uttorkande och desinficerande egenskaper. Kaliumpermanganat med en koncentration på 0,1 % har en baktericid effekt in vitro. Effekten reduceras snabbt i kontakt med kroppsvätskor. Kaliumpermanganat har även viss klådstillande effekt.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Renat vatten.

6.2 Inkompatibiliteter

Kaliumpermanganat är inkompatibelt med jodider, reduktionsmedel och de flesta organiska ämnen.

6.3 Hållbarhet

1 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Plastflaska, 500 ml.

Glasflaska, Dropless, 50 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2006/19905, 2008-05-08
Förnyat beviljande 5.2.2-2013-112499, 2014-04-09
5.2.2-2020-023194, 2021-01-29

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2021-01-29

10 Datum för senaste revision

2020-03-10

{
  "productId": 106,
  "atcCode": "D08AX06",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "0,1 %",
  "name": "Kaliumpermanganat APL",
  "form": "Kutan lösning",
  "nplId": "20030804001907",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 6,
      "name": "Hud"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 112,
      "nordicItemNumber": "340240",
      "packagingDescription": "Flaska, 50 milliliter",
      "price": 92.9,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": [
        "S"
      ]
    },
    {
      "productItemId": 161,
      "nordicItemNumber": "349274",
      "packagingDescription": "Flaska, 500 milliliter",
      "price": 193.63,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": [
        "S"
      ]
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/106/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Kaliumpermanganat APL 0,1 % Kutan lösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer