AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Ichtammol i Essex kräm APL 1 % Kräm

ATC-kod: D05AA

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Tub, 95 gram Nej - 338087
Informationen i produktmonografin för nedanstående produkt har inte granskats av Läkemedelsverket. Förskrivaren av produkten har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat. Uppgifterna i denna produktmonografi baseras på litteratur av relevans för läkemedlet och information från förskrivare med klinisk erfarenhet.
1 Läkemedlets namn

Ichtammol i Essex kräm APL 1 % kräm

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

100 g kräm innehåller:
Ichthammol 1 g

Beträffande hjälpämnen, se 6.1.

3 Läkemedelsform

Kräm

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Vid atopiskt eksem som alternativ till eller i kombination med steroidbehandling.

4.2 Dosering och administreringssätt

Påstrykes tunt 1-flera gånger dagligen.

4.3 Kontraindikationer

Vätskande och infekterade sår.
Överkänslighet mot den aktiva substansen ichtammol eller mot något hjälpämne .

4.4 Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögonen.
Kan färga hud, hår och kläder.
Krämen innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) och klorkresol som kan ge allergiska reaktioner

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Uppgift saknas.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Tjärpreparat för utvärtes behandling kan användas under graviditet.

Amning

Ichtammol i Essex kräm APL 1 % kräm kan användas. Dock skall krämen inte användas på bröstvårtor under amningsperioden.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ichtammol i Essex kräm APL 1 % kräm har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Kan orsaka ögonirritation om kräm kommer in i ögat.

Allergisk kontaktdermatit kan förekomma.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Uppgift om överdosering saknas.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid psoriasis för utvärtes bruk, tjäror

ATC-kod: D05AA

Ichtammol är ett från skiffer framställt tjärpreparat. Ichtammol har klådstillande, antiinflammatorisk och antibakteriell effekt.
Krämbasen har mjukgörande och skyddande egenskaper.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Ichtammol har Ames-testats utan någon påvisbar mutagen effekt.

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Essex kräm

Essex kräm innehåller:
Cetomakrogol 1000
Cetostearylalkohol
Flytande paraffin
Vitt vaselin
Natriumdivätefosfatdihydrat
Koncentrerad fosforsyra
Renat vatten

Essex kräm är konserverad med 0,1 % klorkresol.

Emulsionstyp: o/v

Fetthalt: ca 30 %

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant

6.3 Hållbarhet

36 månader.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Tub, 95 g.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

10 Datum för senaste revision

2014-07-04

{
  "productId": 119,
  "atcCode": "D05AA",
  "nationalLicense": false,
  "strength": "1 %",
  "name": "Ichtammol i Essex kräm APL",
  "form": "Kräm",
  "nplId": "20030804001624",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 6,
      "name": "Hud"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 160,
      "nordicItemNumber": "338087",
      "packagingDescription": "Tub, 95 gram",
      "price": 223.6,
      "requirePrescription": false,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/119/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "ProductMonograph",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Ichtammol i Essex kräm APL 1 % Kräm"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer