AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Karbamid i Locobase® kräm APL 10 % Kräm

ATC-kod: D02AE01

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Tub, 200 gram Nej S 322230
1 Läkemedlets namn

Karbamid i Locobase® kräm APL 10 % kräm

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g kräm innehåller:
Urea (karbamid) 100 mg

Hjälpämnen med känd effekt:
Cetostearylalkohol och metylparahydroxibensoat (E218)

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 Läkemedelsform

Kräm

Vit, homogen kräm

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Torr och hyperkeratotisk hud samt förebyggande av återfall av atopiskt eksem.

4.2 Dosering och administreringssätt

Appliceras två till flera gånger dagligen, samt alltid efter kontakt med vatten.

Till barn och personer med känslig hud används framför allt Karbamid i Locobase® kräm APL 2 % kräm.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4 Varningar och försiktighet

Undvik att smörja krämen i ögon, näsa, öron, på slemhinnor eller på huden kring ögon.

Undvik att få krämen i öppna sår.

Karbamid i Locobase® kräm APL 10 % kräm kan ge övergående lokal hudirritation i form av sveda och värmekänsla, vanligtvis i början av behandlingen. Ansiktet är speciellt känsligt. Försiktighet vid applicering i ansiktet och på skadad eller inflammerad hud.

Hjälpämnen med känd effekt:
Karbamid i Locobase® kräm APL 10 % kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) och metylparahydroxibensoat (E218) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända interaktioner.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Data från ett stort antal graviditeter tyder inte på skadliga effekter på graviditeten eller fostrets/det nyfödda barnets hälsa vid topikal behandling med urea.
Karbamid i Locobase® kräm APL 10 % kräm kan utan risk användas under graviditet.

Amning

Uppgift saknas om passage över i modersmjölk. Kliniska data på barn saknas. Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.
Karbamid i Locobase® kräm APL 10 % kräm kan användas under amning, dock ska behandling av området nära bröstvårtan undvikas.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Karbamid i Locobase® kräm APL 10 % kräm har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Biverkningar som kan förekomma visas nedan enligt MedDRA-klassificering av organsystem. De flesta biverkningarna är dosberoende.
Frekvenserna definieras enligt följande indelning:

Mycket vanliga (≥1/10)
Vanliga (≥1/100, <1/10)
Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)
Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)
Mycket sällsynta (<1/10 000)
Ingen känd frekvens

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Övergående sveda och värmekänsla


Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Inga kända risker.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Hudskyddande och uppmjukande medel, karbamidpreparat, Karbamid

ATC-kod: D02A E01

Urea förekommer som ett naturligt mjukgörande ämne i epidermis. Urea ökar vattenupptaget i stratum corneum samt förstärker hudbarriärfunktionen och därmed bidrar till normalisering av torr hud. Urea har även en antipruritisk effekt och vid koncentrationer ≥ 10 % en keratolytisk verkan.

Krämbasen, Locobase® kräm, har mjukgörande och skyddande egenskaper och förstärker ureas terapeutiska effekt. Används när en beredning med hög fetthalt önskas.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption
Den systemiska absorptionen av urea har inte undersökts men bedöms vara försumbar.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Locobase® kräm innehåller:
Cetostearylalkohol
Cetomakrogol 1000
Flytande paraffin
Vitt vaselin
Vattenfri citronsyra
Natriumcitrat
Metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218)
Renat vatten

Emulsionstyp: o/v
Fetthalt: 66 %

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

1 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Plasttub av polyeten, 200 g.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

581:1998/8538 (148:24/95), 1998-03-20
Förnyat beviljande: 148:2009/520280, 2010-06-02
5.2.2-2015-108161, 2017-02-22
5.2.2-2022-050771, 2023-06-08

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2023-06-08

10 Datum för senaste revision

2022-06-17

{
  "productId": 135,
  "atcCode": "D02AE01",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "10 %",
  "name": "Karbamid i Locobase® kräm APL",
  "form": "Kräm",
  "nplId": "20030804002133",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 6,
      "name": "Hud"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 169,
      "nordicItemNumber": "322230",
      "packagingDescription": "Tub, 200 gram",
      "price": 186.15,
      "requirePrescription": false,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": [
        "S"
      ]
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/135/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Karbamid i Locobase® kräm APL 10 % Kräm"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer