AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Kodeinfosfat APL 5 mg/ml Oral lösning

Narkotika klass III: Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

ATC-kod: A07DA

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 500 milliliter Ja - 332379
1 Läkemedlets namn

Kodeinfosfat APL 5 mg/ml oral lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml oral lösning innehåller:
Kodeinfosfathemihydrat 5 mg motsvarande 3,7 mg kodein

Hjälpämnen med känd effekt: metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), natriumbensoat (konserveringsmedel E 211), sackaros 221 mg

Beträffande hjälpämnen, se 6.1.

3 Läkemedelsform

Oral lösning
Röd- till brunaktig vätska som kan innehålla grumlighet eller flagor.

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Svår invalidiserande diarré vid tarmsvikt, t ex korttarmsyndrom, stora stomiflöden, diarré orsakad av strålterapi/cytostatikabehandling, när andra medel ger otillräcklig effekt.

4.2 Dosering och administreringssätt

Kodeinfosfat bör endast användas efter noggrann utredning av diarréns etiologi och när förstahandsmedel visats vara otillräckliga.
Behandling bör initieras av specialist. Kodeinfosfat APL ska ges med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid.

Vuxna och barn över 12 år:
3-12 ml (15-60 mg kodeinfosfathemihydrat) 3-4 gånger dagligen.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1
Gallvägsspasm.
Ammande kvinnor, se avsnitt 4.6
Patienter som är kända ultrasnabba metaboliserare avseende CYP2D6
Barn under 12 år pga risken för morfinintoxikation beroende på den varierande och oförutsägbara metabolismen av kodein till morfin.
Barn (0-18 år) som genomgår tonsillektomi och/eller adenoidektomi för obstruktiv sömnapnésyndrom pga en ökad risk för att utveckla allvarliga eller livshotande biverkningar.
Kronisk obstruktiv lungsjukdom
Akut ulcerös kolit
Kolit orsakad av antibiotika
Buksvullnad
Tillstånd där hämmad peristaltik ska undvikas

4.4 Varningar och försiktighet

Försiktighet vid akut bronkialastma, akut buksmärta, hjärtarytmier eller gallsten.
Försiktighet till ungdomar 12-18 år med andningssvårigheter.
Dosreduktion kan krävas vid nedsatt lever- och njurfunktion.

Risk för beroendeutveckling föreligger vid höga doser och långvarigt bruk. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.
Kodeinfosfat APL bör inte förskrivas till patienter med missbrukstendenser då risken för intag av excessiva doser av centralt verkande analgetika i denna patientgrupp är förhöjd.

Kodein metaboliseras av leverenzymet CYP2D6 till morfin. Om en patient har brist på eller helt saknar detta enzym, kommer inte en tillräcklig effekt att erhållas. Uppskattningar tyder på att upp till 7 % av den kaukasiska populationen kan ha denna brist.

Om en patient däremot är en extensiv eller ultrasnabb metaboliserare finns det en ökad risk för morfinrelaterade biverkningar även vid normalt förskrivna doser. Dessa patienter omvandlar snabbt kodein till morfin, vilket resulterar i högre plasmanivåer av morfin än förväntat. Detta är ännu viktigare att beakta om patienten samtidigt har nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2 farmakokinetik). Allmänna symtom på morfinintoxikation inkluderar förvirring, somnolens, ytlig andning, små pupiller, illamående, kräkningar, förstoppning och aptitlöshet. I allvarliga fall kan detta inkludera symtom på cirkulations- och andningsdepression, vilket kan vara livshotande och i mycket sällsynta fall dödligt.

En uppskattning av förekomsten av ultrasnabba metaboliserare i olika befolkningsgrupper sammanfattas nedan:

Population

Förekomst %

afrikaner/etiopier

29 %

afroamerikaner

3,4 % - 6,5 %

asiater

1,2 % - 2 %

kaukasier

3,6 % - 6,5 %

greker

6,0 %

ungrare

1,9 %

nordeuropéer

1 % - 2%

Risker vid samtida användning av sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel
Samtidig användning av Kodeinfosfat APL 5 mg/ml oral lösning och sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död. På grund av dessa risker förbehålls samtidig förskrivning av dessa läkemedel till patienter för vilka andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om det beslutas att förskriva kodein samtidigt med sedativa läkemedel, ska lägsta effektiva dos användas och behandlingstiden vara så kort som möjligt, se även avsnitt 4.5.

Hjälpämnen med känd effekt:
Kodeinfosfat APL innehåller metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).
Kodeinfosfat innehåller sackaros 221 mg/ml och kan vara skadligt för tänderna. Maxdos på 12 ml Kodeinfosfat innehåller 2,65 g sackaros. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.
Kodeinfosfat APL innehåller 0,1 mg natriumbensoat (konserveringsmedel E 211) per ml.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Följande kombinationer med Kodeinfosfat APL bör undvikas:

Barbitursyrederivat:
Morfinets och morfinderivatens (t ex oxykodon och hydromorfon) andningsdeprimerande effekt förstärks av barbiturater.

Alkohol:
Samtidigt bruk av alkohol bör undvikas eftersom alkohol förstärker den andningsdepressiva effekten.

Sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel:
Samtidig användning av opioider med sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för sedering, andningsdepression, koma och död på grund av den additiva CNS-depressiva effekten. Dosering och duration av samtidig användning ska begränsas, se avsnitt 4.4.

Starka hämmare av CYP2D6 t ex kinidin, fluoxetin, paroxetin, haloperidol, tioridazin, melperon
Kodein är troligen aktivt genom att kodein O- och N-demetyleras till morfin via enzymet CYP2D6. Studier har gjorts på friska frivilliga försökspersoner och patienter med kinidin, en stark hämmare av CYP2D6. Resultaten visar att bioaktivering av kodein minskas eller hämmas av läkemedel med effekt på CYP2D6. Därmed motverkas effekten av kodein. Samtidig användning av kodein och starka CYP2D6-hämmare bör därför undvikas.

Följande kombinationer med Kodeinfosfat APL kan kräva dosanpassning:

Rifampicin:
Rifampicin ökar metabolismen av morfin och kodein på grund av en signifikant induktion av CYP450. Plasmakoncentrationen av morfin är följaktligen reducerad och effekten av Kodeinfosfat APL kan reduceras. Dosjustering bör övervägas. Den enzyminducerande effekten fortsätter 2-3 veckor efter utsättning av rifampicin.

Andra CYP2D6-hämmare:
CYP2D6-hämmare som t ex terbinafin, vissa medel i grupperna neuroleptika ( t ex perfenazin, zuklopentixol, risperidon) och antidepressiva medel (t ex klomipramin, amitriptylin, icke selektiva MAO-hämmare och SSRI) minskade bioaktivering av kodein och därmed minskar effekten av kodein. Dosjustering bör övervägas.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Kodein passerar placentabarriären. Kodeinfosfat APL bör användas med försiktighet under första trimestern, men om exponering redan skett föreligger ingen orsak till ett avbrytande av graviditeten. Vid långvarig behandling under graviditet bör risk för neonatal abstinens beaktas.

Amning

Kodeinfosfat APL ska inte användas under amning. Vid terapeutiska doser kan kodein och dess metabolit förekomma i mycket små mängder i modersmjölk och det är osannolikt att det ammande barnet påverkas. Om patienten däremot är en ultrasnabb metaboliserare avseende CYP2D6, kan högre nivåer av den aktiva metaboliten morfin förekomma i modersmjölken. Det kan i mycket sällsynta fall resultera i symtom på morfinintoxikation hos barnet, vilket kan vara dödligt.

Fertilitet:
Det finns inga tillgängliga data på fertilitet.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Vid behandling med Kodeinfosfat APL kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning eller användning av maskiner.

4.8 Biverkningar

Biverkningar som kan förekomma visas nedan enligt MedDRA-klassificering av organsystem. De flesta biverkningarna är dosberoende.
Frekvenserna definieras enligt följande indelning: mycket vanliga (>1/10), vanliga (>1/100, <1/10), mindre vanliga (>1/1000, <1/100), sällsynta (>1/10000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10000) och ingen känd frekvens­

Magtarmkanalen

­

Vanliga

Illamående, bukkramper, buksmärtor (vid högre doser)

Lever och gallvägar

­

Mindre vanliga

Gallvägsdyskinesi kan uppträda hos predisponerade patienter

Mycket sällsynta

Pankreatit

Hud och subkutan vävnad

­

Sällsynta

Exantem, urtikaria

Mycket sällsynta

Allvarliga hudreaktioner

Immunsystemet

­

Sällsynta

Överkänslighet (anafylaktisk reaktion), angioödem

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

­

Vanliga

Trötthet, dåsighet

Ingen känd frekvens

Yrsel

Ögon

Ingen känd frekvens

Synstörningar

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Toxicitet
Stora individuella variationer. Toleransutveckling. Små barn och gamla är särskilt känsliga. Toxiciteten potentieras av barbiturater och alkohol. Letal dos för vuxna anges till (0,5-) 0,8-1 g. 20 mg under 24 tim till spädbarn (3 kg) gav allvarlig intoxikation. 30 mg till 11-månaders barn gav lindrig intoxikation. Vid doser större än 5 mg/kg kroppsvikt finns risk för allvarlig andningsdepression hos barn. 640 mg till vuxen gav allvarlig intoxikation.

Symtom
Tecken på överdosering är knappnålsstora pupiller, andningsdepression och lågt blodtryck. Cirkulationsrubbningar och koma kan inträffa i allvarliga fall. Därutöver (speciellt hos barn) kramper, hudrodnad och ansiktsödem.

Behandling
Behandlingen är symtomatisk och syftar till att säkra andningen. Om befogat ventrikeltömning, kol, laxantia. Andningsdepression vid morfinintoxikation kan hävas med naloxon, initialt 0,4 mg till vuxen (barn 0,01 mg/kg) långsamt intravenöst, dosen ökas vid behov successivt. Kontinuerlig infusion av naloxon kan ibland vara ett praktiskt alternativ. Respiratorbehandling på vid indikation (med PEEP vid lungödem). Naloxon kan ej ersätta respiratorbehandling vid allvarlig intoxikation. Vätska intravenöst (elektrolytlösning, glukos), blodgaskontroll, acidoskorrektion.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Matsmältningsorgan och ämnesomsättning, antidiarroika, propulsionsdämpande medel

ATC-kod: A07D A

Kodein är en naturligt förekommande opiumalkaloid, som för medicinskt bruk framställs genom metylering av morfin. Kodein är en opioidreceptoragonist med analgetisk, antitussiv och propulsionsdämpande effekt. Kodein och dess metabolit morfin binder till opioidreceptorer i mag-tarmkanalen vilket hämmar tarmens peristaltik och sekretion. Tarmpassagen blir därigenom långsammare, vilket resulterar i ett fastare tarminnehåll.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption: Kodein absorberas väl från mag-tarmkanalen. Maximal plasmakoncentration uppnås inom en timme efter oral tillförsel.

Distribution: Bindningen till plasmaproteiner är 7-25 %. Kodein har rapporterats ha en skenbar distributionsvolym på 3-6 L/kg vilket tyder på en omfattande distribution ut i vävnaderna. Kodein passerar placentabarriären och utsöndras i bröstmjölk.

Metabolism: Kodein metaboliseras genom O- och N-demetylering i levern till morfin, norkodein och andra metaboliter inklusive normorfin och hydrokodon. Cirka 5-10 % av en tillförd dos kodein ombildas till morfin via CYP2D6 och omkring 10 % ombildas till norkodein via CYP3A4 och omkring 70-80 % metaboliseras till kodein-6-glukurenid.

Omkring 7 % av den kaukasiska populationen saknar pga sin genuppsättning ett fungerande CYP2D6 enzym och kallas långsamma metaboliserare. Dessa individer kan få sämre effekt pga utebliven bildning av morfin.
Ultrasnabba metaboliserare har en eller flera dupliceringar av sina CYP2D6 kodande gener och har därför markant förhöjd CYP2D6 aktivitet. Hos dessa individer ombildas kodein till sin aktiva metabolit morfin snabbare än hos andra vilket således ger en ökad farmakologisk effekt. Dessa individer får förhöjda plasmakoncentrationer av morfin och löper därför ökad risk för morfinrelaterade biverkningar. Förekomsten av ultrasnabba metaboliserare hos olika populationer varierar och är upptaget i tabellen, (se avsnitt 4.4 varningar och försiktighet). Detta är ännu viktigare att beakta om patienten samtidigt har nedsatt njurfunktion, som kan leda till ökad koncentration av den aktiva metaboliten morfin-6-glukuronid. Den genetiska uppsättningen för CYP2D6 kan bestämmas med genotypning.

Elimination: Kodein och dess metaboliter utsöndras i det närmaste fullständigt av njurarna i huvudsak som konjugat med glukuronidsyra. Omkring 10 % av kodeinet utsöndras icke metaboliserat. Halveringstiden i plasma för kodein och dess metaboliter är 3-4 timmar vid oral tillförsel men förlängd hos patienter med försämrad njurfunktion.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Råsaft av svart vinbär innehållande sackaros motsvarande 221 mg/ml och konserverad med natriumbensoat (E 211)
Metylparahydroxibensoat (metagin, E 218)
Kaliumsorbat (E 202)
Renat vatten

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

1 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Plastflaska PET, 500 ml, brun med barnsäker plastkapsyl (PP) med garantiring.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

5.2.2-2019-106494, 2021-06-01

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2021-06-01

10 Datum för senaste revision

2021-01-25

{
  "productId": 170,
  "atcCode": "A07DA",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "5 mg/ml",
  "name": "Kodeinfosfat APL",
  "form": "Oral lösning",
  "nplId": "20091026000451",
  "narcoticsClass": "III",
  "narcoticsClassWarningHeadline": "Narkotika klass III",
  "narcoticsClassWarningText": "Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.",
  "specialRecipeForm": true,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 7,
      "name": "Mage-Tarm"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 195,
      "nordicItemNumber": "332379",
      "packagingDescription": "Flaska, 500 milliliter",
      "price": 468.02,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/170/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Kodeinfosfat APL 5 mg/ml Oral lösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00

 

Begränsade öppettider:

Från den 26 juni - 25 augusti har vi öppet 08:00-16:00,

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer