AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Metylrosanilin APL 0,5 % Kutan lösning

ATC-kod: D01AE02

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 50 milliliter Ja - 343145
Identifikation

Läkemedlets namn: Metylrosanilin APL 0,5 % kutan lösning
Utseende:
Mörkviolett vätska
Typ av läkemedel:
Svampmedel för utvärtes bruk, övriga utvärtes medel vid hudmykoser, ATC-kod D01AE02

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Metylrosaniliniumklorid 5 mg/ml

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Hudkontakt kan orsaka irritation speciellt efter upprepad exponering och vid mer koncentrerad lösning.
Lösningen kan färga hud, hår och kläder.
Kontakt med ögonen orsakar stark sveda och ögonirritation.

Skyddsåtgärder vid hantering

Undvik spill.
Undvik kontakt med ögonen.
Vid behov, använd skyddshandskar och lämpliga skyddskläder vid hantering och administrering.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel skall uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner.
(Se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19 ”Kemiska arbetsmiljörisker", ändrad och omtryckt i AFS 2014:43.).

Första hjälpen

Hudkontakt: Tag av förorenade kläder. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Vid kvarstående besvär uppsök läkare.
Ögonkontakt: Skölj genast och mycket noga med vatten. Vid kvarstående besvär kontakta läkare.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, kontakta Apotek Produktion & Laboratorier AB. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

Utfärdandedatum: 2020-03-03

{
  "productId": 193,
  "atcCode": "D01AE02",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "0,5 %",
  "name": "Metylrosanilin APL",
  "form": "Kutan lösning",
  "nplId": "20030804002874",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 6,
      "name": "Hud"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 187,
      "nordicItemNumber": "343145",
      "packagingDescription": "Flaska, 50 milliliter",
      "price": 76.7,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/193/productdocument",
  "safetyInformationUrl": "/Web/product/193/safetyinformation",
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Metylrosanilin APL 0,5 % Kutan lösning"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer