AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Metylcellulosa APL 0,5 % Ögondroppar, lösning

ATC-kod: S01XA20

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 4 x 5 milliliter Nej S 334169
1 Läkemedlets namn

Metylcellulosa APL 0,5 % ögondroppar, lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml ögondroppar, lösning innehåller:
Metylcellulosa 5 mg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 Läkemedelsform

Ögondroppar, lösning
Klar och färglös till svagt opalescent vätska.

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Tårsubstitut. Symtomatisk behandling vid lätta besvär med torra ögon.


4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering
1 – 2 droppar i varje öga vid behov eller enligt läkares föreskrift.

Administreringssätt
Undvik kontakt mellan flaskans topp och ögat, kringliggande områden eller andra ytor vid administrering av läkemedlet för att förhindra kontamination och skador på ögonen.

Om flera ögonläkemedel används samtidigt ska de administreras med 5 minuters mellanrum. Ögonsalva och ögongel ska administreras sist.

Metylcellulosa APL 0,5 % ögondroppar, lösning kan användas av patienter med kontaktlinser.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4 Varningar och försiktighet

Inga kända.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Inga kända risker vid användning under amning.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Metylcellulosa APL 0,5 % ögondroppar, lösning har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Tillfällig dimsyn är en biverkning. Därför bör patienten inte framföra fordon eller använda maskiner förrän synen återgått till det normala igen.


4.8 Biverkningar

Biverkningar som kan förekomma visas nedan enligt MedDRA-klassificering av organsystem. De flesta biverkningarna är dosberoende.
Frekvenserna definieras enligt följande indelning:

Mycket vanliga (≥1/10)
Vanliga (≥1/100, <1/10)
Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)
Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)
Mycket sällsynta (<1/10 000)
Ingen känd frekvens

Ögon

Ingen känd frekvens

Tillfällig dimsyn, lätt övergående sveda, lätt övergående stickande känsla i ögat, lätt övergående ögonirritation


Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Inga fall med överdosering har rapporterats.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid ögonsjukdomar, övriga medel vid ögonsjukdomar, tårsubstitut och övriga indifferenta medel

ATC-kod: S01X A20

Metylcellulosa bidrar till ökad stabilitet av tårfilmen. Ett mått på tårfilmens stabilitet är break up time (BUT), dvs tiden mellan att en blinkrörelse avslutas tills dess att den första torra fläcken uppträder i tårfilmen. Normalt ska BUT vara över 10 sekunder. Vid torra ögon är tårfilmen instabil och BUT understiger 10 sekunder.

En studie visar att BUT ökar med en faktor på 1,4 efter administrering av metylcellulosa ögondroppar 0,5 %, 4,4 efter administrering av metylcellulosa ögondroppar 1,5 % och 2,5 efter administrering av metylcellulosa ögondroppar 2 %.


5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid
Vatten för injektionsvätskor

Utan konserveringsmedel.

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

1 år.
Öppnad flaska är hållbar 5 dagar för enskild patient. Engångsbruk vid användning på klinik.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 ºC.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Ögondroppsflaska av plast. 4 x 5 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:7/97, 2009-01-16
Förnyat beviljade 5.2.2-2014-084615, 2015-11-12
5.2.2-2021-106403, 2022-10-28

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2022-10-28

10 Datum för senaste revision

2021-12-16

{
  "productId": 197,
  "atcCode": "S01XA20",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "0,5 %",
  "name": "Metylcellulosa APL",
  "form": "Ögondroppar, lösning",
  "nplId": "20030804002812",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 10,
      "name": "Ögon"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 183,
      "nordicItemNumber": "334169",
      "packagingDescription": "Flaska, 4 x 5 milliliter",
      "price": 136.87,
      "requirePrescription": false,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": [
        "S"
      ]
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/197/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Metylcellulosa APL 0,5 % Ögondroppar, lösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00

 

Begränsade öppettider:

Från den 26 juni - 25 augusti har vi öppet 08:00-16:00,

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer