AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Natriumklorid i Emulgon® APL 5 % Ögonsalva

ATC-kod: S01XA03

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Tub, 4 x 5 gram Nej - 321661
1 Läkemedlets namn

Natriumklorid 5 % i Emulgon® APL ögonsalva

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

100 g ögonsalva innehåller:
Natriumklorid 5 g

Hjälpämnen med känd effekt: Cetylalkohol och Ullfett.

Beträffande övriga hjälpämnen, se 6.1.

3 Läkemedelsform

Ögonsalva

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

För terapi vid hornhinneödem.

4.2 Dosering och administreringssätt

En liten (ca 1 cm lång) salvsträng appliceras innanför nedre ögonlocket 3 gånger dagligen.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot ingående hjälpämnen.
Natriumklorid 5 % i Emulgon ska inte användas till spädbarn.

4.4 Varningar och försiktighet

Natriumklorid 5 % i Emulgon innehåller ullfett, ullfettalkoholer och cetylalkohol som kan ge lokal hudreaktion (t ex kontakteksem).

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Kan användas under graviditet.

Amning

Kan användas under amning.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Tillfällig dimsyn kan uppstå efter administrering av Natriumklorid 5 % i Emulgon. Patienten bör därför instrueras att ej köra bil eller använda maskiner innan synen helt klarnat.

4.8 Biverkningar

Sveda i ögonen efter applikation. Kan i viss mån tillfälligt störa synskärpan.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

-

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid ögonsjukdomar, övriga medel vid ögonsjukdomar

ATC-kod: S01X A03

Hyperton beredning. Hornhinneavsvällande.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Emulgon®

Emulgon® innehåller:
Dextran 20
Ullfettalkoholer
Cetylalkohol
Ullfett
Flytande paraffin
Borsyra
Vatten för injektionsvätskor

Utan konserveringsmedel.

Emulsionstyp: v/o

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

24 månader.
Öppnad tub är hållbar 5 dagar för enskild patient och för engångsbruk vid användning på klinik.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C i skydd mot kyla.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Salvtub av aluminium med kanyl av polyetenplast. 4 x 5 g.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Patienterna bör se till att tubens spets ej vidrör ögat eller omgivande områden.
Patienterna bör också informeras om att ögonsalva, om de handhas på ett felaktigt sätt, kan bli förorenade av bakterier kända för att orsaka ögoninfektioner.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2007/87607, 2007-12-19
Förnyat beviljande 5.2.2-2015-005560, 2015-11-12

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2015-11-12

10 Datum för senaste revision

2016-01-28

{
  "productId": 211,
  "atcCode": "S01XA03",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "5 %",
  "name": "Natriumklorid i Emulgon® APL",
  "form": "Ögonsalva",
  "nplId": "20061212000237",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 10,
      "name": "Ögon"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 243,
      "nordicItemNumber": "321661",
      "packagingDescription": "Tub, 4 x 5 gram",
      "price": 184.88,
      "requirePrescription": false,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/211/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Natriumklorid i Emulgon® APL 5 % Ögonsalva"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer