AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Natriumklorid APL 5 % Ögondroppar, lösning

ATC-kod: S01XA03

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 4 x 5 milliliter Nej - 334201
1 Läkemedlets namn

Natriumklorid APL 5 % ögondroppar, lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

100 g ögondroppar, lösning innehåller:
Natriumklorid 5 g

1 droppe innehåller ca 2,5 mg natriumklorid.

Beträffande hjälpmedel, se 6.1.

3 Läkemedelsform

Ögondroppar, lösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

För undersökning av ögats främre segment vid hornhinneödem och för terapi av hornhinneödem av olika genes.

4.2 Dosering och administreringssätt

1-2 droppar i ögat var 3-4:e timme eller enligt läkares föreskrift.

4.3 Kontraindikationer

Inga kända.

4.4 Varningar och försiktighet

Inga kända.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Kan användas under graviditet.

Amning

Kan användas under amning.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga kända.

4.8 Biverkningar

Övergående sveda.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid ögonsjukdomar

ATC-kod: S01X A03

Hypertona ögondroppar. Hornhinneavsvällande.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Vatten för injektionsvätskor

Utan konserveringsmedel.

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

24 månader.
Öppnad flaska är hållbar 5 dagar för enskild patient. Engångsbruk vid användning på klinik.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 ºC.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Ögondroppsflaska av polyeten. 4 x 5 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Patienterna bör se till att flaskans spets ej vidrör ögat eller omgivande områden.
Patienterna bör också informeras om att ögondroppar, om de handhas på ett felaktigt sätt, kan bli förorenade av bakterier kända för att orsaka ögoninfektioner.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2007/87607, 2007-12-19
Förnyat beviljande 5.2.2-2013-063464, 2014-06-18

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2014-06-18

10 Datum för senaste revision

2014-06-24

{
  "productId": 212,
  "atcCode": "S01XA03",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "5 %",
  "name": "Natriumklorid APL",
  "form": "Ögondroppar, lösning",
  "nplId": "20030804003192",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 10,
      "name": "Ögon"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 240,
      "nordicItemNumber": "334201",
      "packagingDescription": "Flaska, 4 x 5 milliliter",
      "price": 152.66,
      "requirePrescription": false,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/212/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Natriumklorid APL 5 % Ögondroppar, lösning"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer