AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Natriumedetat APL Dentallösning

ATC-kod: A01AD11

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 50 milliliter Ja TL 327908
1 Läkemedlets namn

Natriumedetat APL dentallösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

100 g dentallösning innehåller:
Dinatriumedetat 15,3 g motsvarande 14,3 g dinatriumedetat vattenfri

Hjälpämne med känd effekt: Bensalkoniumklorid (konserveringsmedel)

Beträffande hjälpämnen, se 6.1.

3 Läkemedelsform

Dentallösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Dentinupplösande medel för vidgning och rensning av trånga rotkanaler och för avlägsnande av sliplager (smear layer) som bildas vid rotkanalinstrumentering .

4.2 Dosering och administreringssätt

Individuell efter behandlingens omfattning.
Skall hanteras med aseptisk teknik.
Efter färdigställd instrumentering spolas rotkanalen ur med Natriumedetat APL dentallösning under någon minut. Därefter sker noggrann efterspolning med Dakins lösning så att alla kristaller avlägsnas.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot natriumedetat eller mot något hjälpämne.

4.4 Varningar och försiktighet

Om Natriumedetat APL dentallösning får ligga kvar längre än 10 minuter uppkommer kraftig erosion av peri- och intertubulärt dentin.

Natriumedetat APL dentallösning innehåller 1,8 mg bensalkoniumklorid per ml. Bensalkoniumklorid kan orsaka lokal irritation.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Natriumedetat och natriumhypoklorit får inte blandas eftersom natriumedetat neutraliserar natriumhypoklorit genom att minska mängden fritt klor.
Natriumedetat ska inte kombineras med preparat som innehåller flervärda metalljoner.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Inga kända risker vid användning till angiven indikation under graviditet.

Amning

Att natriumedetat kan passera över i modersmjölk kan inte uteslutas men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Natriumedetat APL dentallösning bedöms inte ha någon effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Biverkningar som kan förekomma visas nedan enligt MedDRA-klassificering av organsystem.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

­

Ingen känd frekvens

Risk för kraftig dekalcificering av tandytor vid spolning som pågår längre än 10 minuter

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Systemeffekter är inte aktuellt vid avsedd användning.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid mun- och tandsjukdomar, andra medel för lokal behandling i munhålan

ATC-kod: A01A D11

Natriumedetat APL dentallösning är ett kelatbildande medel komplexbinder oorganiska ämnen, framför allt kalciumjoner i dentin och sliplager (smear layer). Den kalciumlösande effekten innebär att rotkanalen vidgas och rensas från sliplager som bildas vid instrumentering.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Natriumhydroxidlösning
Vatten för injektionsvätskor
Bensalkoniumklorid 0,09 % (konserveringsmedel)

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

24 månader
28 dagar i bruten förpackning

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Plastflaska av polyeten (HDPE), 55 ml

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2001/29287 (148:39/95), 2001-07-05
Förnyat beviljande 148:2010/517596, 2010-12-18
Förnyat beviljande 5.2.2-2017-052633, 2018-08-22

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2010-12-18

10 Datum för senaste revision

2018-06-19

{
  "productId": 220,
  "atcCode": "A01AD11",
  "nationalLicense": true,
  "strength": null,
  "name": "Natriumedetat APL",
  "form": "Dentallösning",
  "nplId": "20030804003055",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 8,
      "name": "Munhåla-Tand"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 271,
      "nordicItemNumber": "327908",
      "packagingDescription": "Flaska, 50 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": [
        "TL"
      ]
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/220/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Natriumedetat APL Dentallösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00

 

Begränsade öppettider:

Från den 26 juni - 25 augusti har vi öppet 08:00-16:00,

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer