AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Prednisolon APL 0,5 % Ögondroppar, lösning

ATC-kod: S01BA04

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 4 x 1,5 milliliter Ja - 332551
Informationen i produktmonografin för nedanstående produkt har inte granskats av Läkemedelsverket. Förskrivaren av produkten har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat. Uppgifterna i denna produktmonografi baseras på litteratur av relevans för läkemedlet och information från förskrivare med klinisk erfarenhet.
1 Läkemedlets namn

Prednisolon APL 0,5 % ögondroppar, lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

100 g ögondroppar, lösning innehåller:
Prednisolonnatriumfosfat 0,5 g

1 droppe innehåller ca 0,25 mg prednisolonnatriumfosfat.

Beträffande hjälpämnen, se 6.1.

3 Läkemedelsform

Ögondroppar, lösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Vuxna och barn: Inflammatoriska tillstånd i ögats yttre delar och främre segment. Profylax mot cytarabin-inducerad konjunktivit.

4.2 Dosering och administreringssätt

Vuxna och barn: 1-2 droppar instilleras flera gånger dagligen i konjunktivalsäcken i det påverkade ögat successivt.

Behandlingen bör normalt inte överskrida 4 veckor.

Om Prednisolon APL 0,5 % ögondroppar används tillsammans med andra ögondroppar bör läkemedlen ges med minst 5 min mellanrum.

4.3 Kontraindikationer

Akut herpes keratit. Vattkoppor. Virussjukdomar i kornea och konjunktiva. Tuberkulos i ögat. Bakteriell – eller virusinfektion som ej behandlas med antibiotika eller antivirala läkemedel samtidigt.
Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

4.4 Varningar och försiktighet

Glukokortikoider kan maskera, aktivera och förvärra en ögoninfektion. Vid infektioner förorsakade av bakterier, patogena svampar eller parasiter skall lokala glukokortikoider användas endast om samtidig antiinfektiös behandling ges. Risk finns för förhöjt intraokulärt tryck, mätning av intraokulära trycket bör utföras regelbundet under behandlingen. Risk för kataraktutveckling vid långtidsanvändning.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Efter långtidsbehandling hos människa har reducerad placenta- och födelsevikt konstaterats. Dessutom föreligger vid långtidsbehandlingrisk för binjurebarksuppression hos det nyfödda barnet. Även om systemisk exponering förväntas vara låg med ögondroppar innehållande prednisolonnatruimfosfat 0,5 % bör de ges i lägsta möjliga dos och under kortast möjliga behandlingstid.

Amning

Prednisolon passerar över i modersmjölk. Det är inte känt i vilken utsträckning Prednisolon APL 0,5 % ögondroppar utsöndras i modersmjölk efter användning. Amning skall avbrytas när högre doser används eller under längre tids användning.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Om dimsyn uppstår skall patienten avstå från att köra bil eller använda maskiner tills synen har klarnat.

4.8 Biverkningar

Vanlig (>1/100, <1/10)

Sveda vid instillation. Vid långtidsbehandling hornhinneskada och intraokulär tryckstegring.

Mindre vanlig (>1/1000, <1/100)

Aktivering av viruskeratit.

Sällsynt (>1/10 000, <1/1000)

Korneaperforation, katarakt vid långtidsbehandling.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Risken för akut toxicitet är låg och akuta förgiftningsfall med allvarlig utgång förekommer inte. Exponering för höga doser under längre tid kan ge biverkningar av den typ som ses för glukokortikoider, dessa är väl kända. Exponeringen genom ögondroppar är begränsad

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid ögonsjukdomar, antiinflammatoriska medel

ATC-kod: S01B A04

Prednisolon är en syntetisk glukokortikoid med antiinflammatorisk, immunosuppressiv och antiallergisk verkan. Prednisolon har per viktenhet 4-5 gånger högre antiinflammatorisk effekt än hydrokortison.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Prednisolonnatriumfosfat har låg lipidlöslighet och penetrerar därför hornhinnan sämre än prednisolonacetat.
Resultat från en studie utförd på 93 patienter, som genomgick kataraktoperation, indikerar att prednisolonnatriumfosfat penetrerar hornhinnan efter administrering av 50 mikroliter 0,5 % prednisolonnatriumfosfat i ögat. Den högsta koncentrationen i kammarvätskan var i genomsnitt 26 ng/ml. De högsta medelkoncentrationerna sågs i intervallet 90-240 minuter efter administrering.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

I djurförsök har kortikosteroider visat sig kunna ge upphov till missbildningar av olika slag (gomspalt, skelettmissbildningar). Efter långtidsbehandling har hos djur konstaterats reducerad placenta- och födelsevikt.

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Dinatriumedetat
Natriumdivätefosfatdihydrat
Natriumklorid
Natriumhydroxid
Vatten för injektionsvätskor

Utan konserveringsmedel.

pH: 7,0-8,5

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

1 år
Öppnad flaska är hållbar 5 dagar för enskild patient. Engångsbruk vid användning på klinik.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Ögondroppsflaska med droppinsats och kapsyl av polyeten. 4 x 1,5 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Patienterna bör se till att flaskans spets ej vidrör ögat eller omgivande områden.
Patienterna bör också informeras om att ögondroppar, om de handhas på ett felaktigt sätt, kan bli förorenade av bakterier kända för att orsaka ögoninfektioner.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2005/75941, 2005-12-21
Förnyat beviljande 5.2.2-2013-029221, 2015-02-11

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2015-02-11

10 Datum för senaste revision

2018-09-18

{
  "productId": 231,
  "atcCode": "S01BA04",
  "nationalLicense": false,
  "strength": "0,5 %",
  "name": "Prednisolon APL",
  "form": "Ögondroppar, lösning",
  "nplId": "20030804003741",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 10,
      "name": "Ögon"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 269,
      "nordicItemNumber": "332551",
      "packagingDescription": "Flaska, 4 x 1,5 milliliter",
      "price": 996.89,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/231/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "ProductMonograph",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Prednisolon APL 0,5 % Ögondroppar, lösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer