AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Polyvinylalkohol APL 3 % Ögondroppar, lösning

ATC-kod: S01XA20

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 4 x 5 milliliter Nej S 334458
1 Läkemedlets namn


Polyvinylalkohol APL 3 % ögondroppar, lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning


1 ml ögondroppar, lösning innehåller:
Poly(vinylalkohol) 30 mg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1

3 Läkemedelsform


Ögondroppar, lösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer


Tårsubstitut. Symtomatisk behandling vid lätta eller medelsvåra besvär med torra ögon.

4.2 Dosering och administreringssätt


Dosering 
1 droppe i varje öga vid behov eller enligt läkares föreskrift

Administreringssätt
Undvik kontakt mellan flaskans topp och ögat, huden eller annan yta vid administrering av läkemedlet för att förhindra kontamination och skador på ögonen.

Vid samtidig användning av flera ögonläkemedel ska Polyvinylalkohol APL ögondroppar administreras tidigast 15 minuter efter de andra ögonläkemedlen.

Polyvinylalkohol APL ögondroppar kan användas av kontaktlinsbärare.

4.3 Kontraindikationer


Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4 Varningar och försiktighet


Inga kända.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Inga kända.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

För polyvinylalkohol saknas data från behandling av gravida kvinnor. Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Uppgift saknas om passage över i modersmjölken. Inga kända risker vid användning under amning.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Polyvinylalkohol APL ögondroppar har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Produkten har dimsyn som biverkning. Därför bör patienten inte framföra fordon eller använda maskiner förrän synen återgått till det normala igen.

4.8 Biverkningar


Biverkningar som kan förekomma visas nedan enligt MedDRA-klassificering av organsystem. De flesta biverkningarna är dosberoende.

Ögon

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Lätt övergående sveda

Ingen känd frekvens

Dimsyn, lätt övergående ögonirritation, övergående rodnad

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering


Inga fall av överdosering har rapporterats.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Tårsubstitut och andra indifferenta medel

ATC-kod: S01X A20


Polyvinylalkohol har återfuktande och smörjande effekt på ögat och används som tårsubstitut. Polyvinylalkohol har viskositetshöjande egenskaper som är beroende av dess koncentration.

Polyvinylalkohol bidrar till ökad stabilitet av tårfilmen. Ett mått på tårfilmens stabilitet är break-up-time (BUT), dvs. tiden från en blinkrörelse avslutas tills den första torra fläcken uppstår i tårfilmen. Normal BUT är 15 – 45 sekunder men vid torra ögon är tårfilmen instabil och BUT understiger 10 sekunder. BUT ökade med en faktor på 1,89 efter administrering av 1,4 % polyvinylalkohol. Efter administrering av Polyvinylalkohol 3 % ökade BUT med en faktor på 2,96.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen


Natriumklorid
Vatten för injektionsvätskor

Utan konserveringsmedel

6.2 Inkompatibiliteter


Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

2 år.
Öppnad flaska är hållbar 5 dagar för enskild patient. Engångsbruk vid användning på klinik.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar


Förvaras vid högst 25 ºC.

6.5 Förpackningstyp och innehåll


Ögondroppsflaska av polyeten. 4 x 5 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering


Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2007/87607, 2007-12-19
Förnyat beviljande 5.2.2-2013-063514, 2014-06-18
5.2.2-2020-104561, 2022-02-11

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2022-02-11

10 Datum för senaste revision

2020-10-27

{
  "productId": 235,
  "atcCode": "S01XA20",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "3 %",
  "name": "Polyvinylalkohol APL",
  "form": "Ögondroppar, lösning",
  "nplId": "20030804003680",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 10,
      "name": "Ögon"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 274,
      "nordicItemNumber": "334458",
      "packagingDescription": "Flaska, 4 x 5 milliliter",
      "price": 137.32,
      "requirePrescription": false,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": [
        "S"
      ]
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/235/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Polyvinylalkohol APL 3 % Ögondroppar, lösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00

 

Begränsade öppettider:

Från den 26 juni - 25 augusti har vi öppet 08:00-16:00,

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer