AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Paraffin, flytande APL Oral lösning

ATC-kod: A06AA01

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 300 milliliter Nej S 330738
1 Läkemedlets namn

Paraffin, flytande APL oral lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

100 ml oral lösning innehåller:
Flytande paraffin

3 Läkemedelsform

Oral lösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Vid tillfällig förstoppning.

4.2 Dosering och administreringssätt

Tillfällig förstoppning
Vuxna och barn över 12 år:
15-45 ml som enkeldos eller uppdelat på flera doseringstillfällen.

Bör ej användas under mer än en vecka.

4.3 Kontraindikationer

Kolostomi, ileostomi, appendicit, ulcerös kolit, divertikulit, dysfagi, hiatusbråck, ileus.
Illamående eller kräkningar.

4.4 Varningar och försiktighet

Bör inte ges till barn under 12 år, personer med sväljsvårigheter eller till sängliggande personer på grund av risken för aspiration.
För att minska risken för aspiration ska inte Paraffin, flytande APL ges precis innan sänggåendet.
Paraffin, flytande kan försämra upptaget av fettlösliga vitaminer och andra substanser samt kan medföra främmande kroppsreaktioner i magslemhinnan.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Kan minska absorptionen av fettlösliga vitaminer och fettlösliga läkemedel vid långvarigt bruk.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Tillfällig användning bedöms inte innebära en risk vid graviditet. Ska inte ges vid illamående eller kräkningar.

Amning

Tillfällig användning bedöms inte innebära en risk vid amning.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Vid behandling med Paraffin, flytande APL påverkas inte reaktionsförmågan.

4.8 Biverkningar

Biverkningar som har rapporterats efter oral administrering av flytande paraffin finns nedan sammanställda enligt MEDra klassificieringen.

Okänd frekvens

Magtarmkanalen: Fecesläckage och analklåda särskilt vid hög dosering, illamående, kräkningar
­Metabolism och nutrition: Nedsatt absorption av fettlösliga vitaminer vid långvarigt bruk
­Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:Lipid pneumoni har rapporterats efter aspiration ner i lungorna, framför allt hos barn och äldre personer
­Muskuloskeletala systemet och bindväv: Paraffin flytande absorberas till viss del vid peroral administrering. Absorption av paraffin flytande kan leda till deposition i vävnaderna, s.k. granulom. Biverkningar relaterade till dessa förändringar har dock inte rapporterats i kliniskt material.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Överdosering innebär ökad risk för fecesläckage. I övrigt finns ingen risk för systemisk påverkan.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Laxantia, mjukgörande medel

ATC-kod: A06A A01

Flytande paraffin verkar milt laxerande. Effekten antas bero på minskat återupptag av vatten från tarmen, vilket medför ökad volym av tarminnehåll (bulkeffekt). I kombination med en smörjande effekt leder detta till påskyndad tarmpassage.

Effekt inträder vanligen efter 6-8 timmar.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption:Flytande paraffin absorberas i mycket liten utsträckning via mag-tarmkanalen.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Carcinogenicitet
Paraffin, flytande APL innehåller en mycket raffinerad paraffinolja. Denna typ av olja har inte visat en cancerframkallande effekt i djurstudier.

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Inga hjälpämnen ingår.

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

2 år..

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Glasflaska. 300 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2009/509244, 2010-01-11
Förnyat beviljande 5.2.2-2016-000030, 2017-03-08

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2017-03-08

10 Datum för senaste revision

2017-10-02

{
  "productId": 244,
  "atcCode": "A06AA01",
  "nationalLicense": true,
  "strength": null,
  "name": "Paraffin, flytande APL",
  "form": "Oral lösning",
  "nplId": "20070620000067",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 2,
      "name": "Barn"
    },
    {
      "therapyAreaId": 7,
      "name": "Mage-Tarm"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 234,
      "nordicItemNumber": "330738",
      "packagingDescription": "Flaska, 300 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": false,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": [
        "S"
      ]
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/244/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Paraffin, flytande APL Oral lösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00

 

Begränsade öppettider:

Från den 26 juni - 25 augusti har vi öppet 08:00-16:00,

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer