AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Paraffin, flytande APL Oral lösning

ATC-kod: A06AA01

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 300 milliliter Nej S 330738
1 Läkemedlets namn

Paraffin, flytande APL oral lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml innehåller:
Paraffin, flytande 0,86 g

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 Läkemedelsform

Oral lösning

Klar, färglös något trögflytande vätska

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Tillfällig förstoppning.

4.2 Dosering och administreringssätt

Vuxna och barn över 12 år:
15-45 ml som engångsdos eller uppdelat på flera doseringstillfällen.

Paraffin, flytande APL oral lösning ska inte användas längre än en vecka.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen.

Buksmärtor, illamående, kräkningar eller andra symtom på blindtarmsinflammation eller akut kirurgisk buk samt odiagnosticerad rektal blödning.

Fekalom, tarmobstruktion eller perforering, kolostomi, ileostomi, ulcerös kolit, divertikulit.

Sängliggande och försvagade patienter.

Samtidig behandling med avföringsmjukgörare.

Barn under 12 år.

Patienter med esofageal, gastrisk retention, dysfagi eller hiatusbråck.

4.4 Varningar och försiktighet

Överdriven användning av Paraffin, flytande APL kan leda till analt läckage och irritation, överdriven utrensning och vattnig diarré.

På grund av risken för aspiration ska paraffin, flytande APL inte ges till patienter med sväljsvårigheter eller till patienter med nedsatt funktion i struplocket (till exempel vid stroke, Parkinsons sjukdom eller Alzheimers sjukdom). Paraffin, flytande APL ska heller inte ges till patienter med nedsatt neuroutveckling.

För att minska risken för aspiration ska inte Paraffin, flytande APL ges precis innan sänggåendet.

Långvarig användning av Paraffin, flytande APL kan försämra upptaget av fettlösliga vitaminer och andra substanser.

Paraffin, flytande APL absorberas i en liten grad och kan medföra främmande kroppsreaktioner i slemhinnan.

Kontakta vårdpersonal vid förändrade avföringsvanor som håller i sig längre än 2 veckor samt vid buksmärtor, illamående, kräkningar eller rektala blödningar.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Orala antikoagulantia (warfarin)
Paraffin, flytande APL kan minska absorption av vitamin K och öka den antikoagulantiska effekten. Paraffin, flytande APL kan även ge minskad absorption av warfarin. Undvik samtidig användning. Om samtidig användning är nödvändig ska INR monitoreras.

Fettlösliga vitaminer samt karoten
Paraffin, flytande APL kan minska absorption av fettlösliga vitaminer (till exempel vitamin A, D, E och K) samt karoten vid långvarig användning. Undvik samtidig behandling eller använd minsta effektiva dos av Paraffin, flytande APL.

Digoxin
Paraffin, flytande APL minskar absorptionen av Digoxin. Undvik samtidig behandling eller använd minsta effektiva dos av Paraffin, flytande APL.

Orala kontraceptiva medel
Paraffin, flytande APL minskar absorptionen av orala kontraceptiva medel. Undvik samtidig behandling eller använd minsta effektiva dos av Paraffin, flytande APL.

Avföringsmjukgörare
Avföringsmjukgörare (till exempel Dokusat) kan öka absorptionen av Paraffin, flytande APL. Undvik samtidig behandling.

Laxermedel
Genom att öka tarmmotiliteten kan alla laxermedel potentiellt minska transittiden för samtidigt administrerade orala läkemedel och därigenom minska deras absorption.

Icke-absorberbara sulfonamider
Genom att blanda med icke-absorberbara sulfonamider i avföringen kan Paraffin, flytande störa antibakteriell aktivitet hos dessa läkemedel, Patienter som får något av dessa läkemedel bör avrådas från att inta mer än terapeutiska mängder Paraffin, flytande. Patienterna ska även avrådas från samtidig användning av icke-absorberbara sulfonamider och Paraffin, flytande.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Paraffin, flytande kan vid långvarig användning under graviditet orsaka hypoprotrombinemi och hemorragisk sjukdom hos det nyfödda barnet.

Tillfällig användning bedöms inte innebära en risk vid graviditet. Ska inte ges vid illamående eller kräkningar.

Amning

Klinisk data om passage över i modersmjölk saknas. Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid tillfällig användning då läkemedlet absorberas i mycket liten utsträckning via mag-tarmkanalen.

Paraffin, flytande APL kan användas under amning.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Paraffin, flytande APL har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Biverkningar som kan förekomma visas nedan enligt MedDRA-klassificering av organsystem. De flesta biverkningarna är dosberoende. Frekvenserna definieras enligt följande indelning:

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta ( <1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Ingen känd frekvens

Lipid pneumoni

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens

Fecesläckage*
Analklåda *
Analirritation*
Överdriven utrensning*
Diarré*
Illamående
Kräkningar
Magkramper
Nedsättning av rektala reflexer
Ökad risk för infektion och försämrad läkning av anorektala lesioner.

Metabolism och nutrition

Ingen känd frekvens

Nedsatt absorption av fettlösliga vitaminer inklusive provitamin A, vitamin A, D och K.

Muskoskeletala systemet och bindväv

Ingen känd frekvens

Granulom

*Dessa biverkningar uppstår vid höga doser.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Överdosering innebär ökad risk för fecesläckage. Fecesläckage kan minskas genom att sänka dosen

Höga doser kan orsaka fecesläckage som i sin tur kan orsaka irritation, hemorrojder, klåda och obehag.

I övrigt finns ingen risk för systemisk påverkan.


5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid förstoppning, mjukgörare, emulgeringsmedel, flytande Paraffin

ATC-kod: A06A A01

Flytande paraffin verkar milt laxerande. Effekten antas bero på minskat återupptag av vatten från tarmen, vilket medför ökad volym av tarminnehåll (bulkeffekt). I kombination med en smörjande effekt leder detta till påskyndad tarmpassage.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption
Flytande paraffin absorberas i mycket liten utsträckning via mag-tarmkanalen. 30 – 60 % absorberas efter oral administrering. Effekt inträder vanligen efter 6-8 timmar.

Distribution
Efter oral administrering distribueras absorberad flytande paraffin till mesenteriska lymfkörtlar, tarmslemhinnan, levern och mjälten.

Elimination
Flytande paraffin elimineras i feces.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Carcinogenicitet
Paraffin, flytande APL innehåller en mycket raffinerad paraffinolja. Denna typ av olja har inte visat en cancerframkallande effekt i djurstudier.

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Inga.

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

2 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Glasflaska, 300 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2009/509244, 2010-01-11
Förnyat beviljande 5.2.2-2016-000030, 2017-03-08, 5.2.2-2023-041632, 2024-04-12

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2024-04-12

10 Datum för senaste revision

2023-05-05

{
  "productId": 244,
  "atcCode": "A06AA01",
  "nationalLicense": true,
  "strength": null,
  "name": "Paraffin, flytande APL",
  "form": "Oral lösning",
  "nplId": "20070620000067",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 2,
      "name": "Barn"
    },
    {
      "therapyAreaId": 7,
      "name": "Mage-Tarm"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 234,
      "nordicItemNumber": "330738",
      "packagingDescription": "Flaska, 300 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": false,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": [
        "S"
      ]
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/244/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Paraffin, flytande APL Oral lösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer