AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Ricinolja APL Oral lösning

ATC-kod: A06AB05

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 60 milliliter Nej - 336826
1 Läkemedlets namn

Ricinolja APL oral lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml oral lösning innehåller:
Ricinolja

3 Läkemedelsform

Oral lösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Tarmtömningsmedel inför röntgenundersökning, rektoskopi och kirurgiskt ingrepp när andra läkemedel inte är lämpliga.

4.2 Dosering och administreringssätt

Vuxna och barn över 12 år: Vanligen 15-60 ml som engångsdos 16 timmar före undersökning eller kirurgiskt ingrepp. Laxerande effekt inträder oftast efter 2-3 timmar.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet.
Buksmärtor, tarmobstruktion, uttalade inflammatoriska tillstånd i tarmen, appendicit, svår dehydrering, illamående, kräkningar

4.4 Varningar och försiktighet

Ges med stor försiktighet till gravida kvinnor.
Ges ej till barn under 12 år.
Ricinolja APL ska endast användas som tarmtömningsmedel inför undersökning eller kirurgiskt ingrepp. Långvarigt bruk kan leda till ihållande diarré, dehydrering, hypokalemi och förlust av näringsämnen.
Regelbundet och långvarigt bruk kan leda till kraftig försämring av normal tarmfunktion och till beroende av laxermedel.
Ricinolja APL ska inte tas innan sänggåendet eftersom den laxerande effekten vanligen inträder efter 2-3 timmar.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Ökad peristaltik kan medföra minskad absorption av samtidigt oralt administrerade läkemedel.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Ricinolja är kraftigt verkande och kan vid slutet av graviditeten eventuellt påverka starten av förlossningsarbetet.
Ricinolja skall användas med stor försiktighet vid graviditet.

Amning

Uppgift om passage över i modersmjölk saknas.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Vid behandling med Ricinolja APL påverkas inte reaktionsförmågan.

4.8 Biverkningar

Biverkningar finns sammanställda för Ricinolja APL enligt MEDra klassificeringen nedan:

Vanliga >1/100, <1/10

Magtarmkanalen: magsmärtor, abdominella kramper, illamående, diarré
Metabolism och nutrition: elektrolytrubbning, dehydrering
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället: matthetskänsla

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Uppgifter om toxisk dos saknas. En överdosering förstärker de symtom som ses vid avsedd användning, dehydrering kan tillkomma.

Behandling: Rehydrering, justering av ev elektrolytrubbningar. Övrig symtomatisk terapi.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Laxantia, tarmirriterande medel

ATC-kod: A06AB05

Drastiskt verkande, tarmirriterande laxermedel.
Ricinolja hydrolyseras i tunntarmens övre del till den aktiva beståndsdelen ricinolsyra.
Ricinolsyra ger där upphov till en ökad peristaltik, som fortplantas till kolon.
Laxerande effekt inträder vanligen efter 2-3 timmar.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption: Absorptionen från magtarmkanalen av ricinolja är okänd. Den aktiva metaboliten ricinolsyra, absorberas i liten utsräckning.

Metabolism: Ricinolja hydrolyseras i tunntarmens övre del till den aktiva metaboliten ricinolsyra.

Elimination: Den del av ricinolsyra som absorberas från magtarmkanalen genomgår samma metabolism som övriga fettsyror.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, reproduktionseffekter, gentoxicitet och carcinogenicitet visar inte några särskilda risker för människa.

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Inga hjälpämnen ingår.

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

24 månader.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Glasflaska. 60 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2009/509242, 2010-01-11
Förnyat beviljande 5.2.2-2016-004492, 2017-06-22

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2017-06-22

10 Datum för senaste revision

2017-06-22

{
  "productId": 263,
  "atcCode": "A06AB05",
  "nationalLicense": true,
  "strength": null,
  "name": "Ricinolja APL",
  "form": "Oral lösning",
  "nplId": "20030804004106",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 7,
      "name": "Mage-Tarm"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 317,
      "nordicItemNumber": "336826",
      "packagingDescription": "Flaska, 60 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": false,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/263/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Ricinolja APL Oral lösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00

 

Begränsade öppettider:

Från den 26 juni - 25 augusti har vi öppet 08:00-16:00,

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer