AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Svavel i Essex kräm APL 5 % Kräm

ATC-kod: D10AB02

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Tub, 80 gram Nej - 340968
1 Läkemedlets namn

Svavel 5 % i Essex kräm APL

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

100 g kräm innehåller:
Svavel för kutan användning 5 g

Essex kräm innehåller cetostearylalkohol och klorkresol.

Beträffande hjälpämnen, se 6.1.

3 Läkemedelsform

Kräm

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Lindriga fall av rosacea.

4.2 Dosering och administreringssätt

Krämen appliceras tunt över ansiktet på påverkade hudområden till natten.
Behandling pågår vanligen under flera månader.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot svavel eller mot något av de övriga innehållsämnena.

4.4 Varningar och försiktighet

Applicera krämen i tunt lager för att minska risken för irritation. Undvik kontakt med ögon, mun eller slemhinnor.
Behandling av barn under 2 år ska endast ske under läkarkontroll.
Krämen innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) och klorkresol som kan ge allergiska reaktioner.

Krämen kan missfärga metaller inklusive guld och silver.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Inga kända kontraindikationer vid graviditet.

Amning

Risk för påverkan på barnet synes osannolikt.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8 Biverkningar

Svavel har en irriterande effekt och kan orsaka irritativt kontakteksem, särskilt vid upprepad behandling med högre koncentrationer (över 5 %).
Allergisk reaktion mot svavel förekommer sällan.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot akne för utvärtes bruk, medel innehållande svavel

ATC-kod: D10AB02

Vid kontakt med hud har svavel en ospecifik antibakteriell och antimykotisk effekt.
Svavel har även uttorkande och keratolytiska egenskaper.
Krämbasen har mjukgörande och skyddande egenskaper.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption, distribution och elimination av svavel vid hudexponering är inte fullständigt undersökt. En viss hudabsorption av svavel har observerats, särskilt vid skadad hud.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Uppgifter av relevans för hudläkemedel saknas.

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Essex kräm innehåller:
Cetomakrogol 1000
Cetostearylalkohol
Flytande paraffin
Vitt vaselin
Natriumdivätefosfatdihydrat
Koncentrerad fosforsyra
Klorkresol (konserveringsmedel)
Renat vatten

Emulsionstyp: o/v
Fetthalt: ca 30 %

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

36 månader.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Aluminiumtub. 80 g.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2008/58086, 2009-11-04
Förnyat bevljande 5.2.2-2015-056678, 2017-02-22

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2017-02-22

10 Datum för senaste revision

2017-02-23

{
  "productId": 290,
  "atcCode": "D10AB02",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "5 %",
  "name": "Svavel i Essex kräm APL",
  "form": "Kräm",
  "nplId": "20030804004656",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 6,
      "name": "Hud"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 329,
      "nordicItemNumber": "340968",
      "packagingDescription": "Tub, 80 gram",
      "price": 168.44,
      "requirePrescription": false,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/290/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Svavel i Essex kräm APL 5 % Kräm"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer