AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Stamlösning till Dakins lösning APL Dentallösning

ATC-kod: A01AD11

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 100 milliliter Ja TL 335570
Flaska, 15 x 100 milliliter Ja TL 331553
Identifikation

Läkemedlets namn: Stamlösning till Dakins lösning APL dentallösning
Utseende:
Klar till nästan klar, svagt gul vätska
Typ av läkemedel:
Medel vid mun- och tandsjukdomar, övriga medel för lokal behandling i munhålan, ATC-kod A01A D11

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

1 ml dentallösning innehåller:
Natriumhypoklorit 10,2 mg

Innehåller ca 1 % aktivt klor.

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Inandning av ångan av Natriumhypoklorit kan irritera ögonen, näsan och luftvägarna.

Kontakt med ögonen kan orsaka allvarliga ögonskador.

Kan irritera matstrupen och magtarmkanalen vid förtäring. Frätskador.

I kontakt med syror avges klorgas som kan ge hosta och sveda i näsa och svalg och eventuellt andnöd.

Kan ge ytliga, reversibla skador vid kontakt med munslemhinna eller hud.

Skyddsåtgärder vid hantering

Undvik spill.
Förhindra direktkontakt med hud och ögon.
Undvik inandning.
Använd skyddshandskar och lämpliga skyddskläder vid hantering och administrering.
Lösningen bleker tyg.
Undvik kontakt med syror.
Undvik kontakt med aminer.
Undvik kontakt med ammoniumföreningar.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill torkas upp, skölj/torka efter med vatten.
Kasserade läkemedel skall uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner.
Se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) ”Kemiska arbetsmiljörisker", ändrad och omtryckt i (AFS 2014:43).

Första hjälpen

Hudkontakt: Spola med vatten. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Vid kvarstående besvär uppsök läkare.
Ögonkontakt: Skölj med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Inandning:
Flytta personen till frisk luft och se till att personen vilar i en ställning som underlättar andningen. Sök omedelbar läkarhjälp.
Förtäring: Ge inte något via munnen om den skadade är medvetslös. Framkalla inte kräkning. Skölj munnen. Sök omedelbar läkarhjälp.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, kontakta Apotek Produktion & Laboratorier AB. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

Utfärdandedatum: 2021-03-16

{
  "productId": 294,
  "atcCode": "A01AD11",
  "nationalLicense": true,
  "strength": null,
  "name": "Stamlösning till Dakins lösning APL",
  "form": "Dentallösning",
  "nplId": "20030804004618",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 8,
      "name": "Munhåla-Tand"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 322,
      "nordicItemNumber": "335570",
      "packagingDescription": "Flaska, 100 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": [
        "TL"
      ]
    },
    {
      "productItemId": 338,
      "nordicItemNumber": "331553",
      "packagingDescription": "Flaska, 15 x 100 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": [
        "TL"
      ]
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/294/productdocument",
  "safetyInformationUrl": "/Web/product/294/safetyinformation",
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Stamlösning till Dakins lösning APL Dentallösning"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer