AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Ättiksyra APL 5 mg/ml Kutan lösning

ATC-kod: D08AX

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 250 milliliter Ja S 342527
1 Läkemedlets namn

Ättiksyra APL 5 mg/ml kutan lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml kutan lösning innehåller:
Koncentrerad ättiksyra 5 mg

Beträffande hjälpämnen, se 6.1.

3 Läkemedelsform

Kutan lösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Bensår infekterade med Pseudomonas aeruginosa.

4.2 Dosering och administreringssätt

Appliceras på kompress under 10-20 minuter i anslutning till omläggning. Skölj inte med vatten efter behandlingen.
Vid behov kan lösningen spädas med vatten eller natriumkloridlösning 0,9 %.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot ättiksyra.

4.4 Varningar och försiktighet

Om patienten besväras av svår sveda vid omslaget kan lösningen spädas ut med en del ättiksyra och en del vatten, även 2-3 delar vatten kan prövas .

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Uppgift saknas.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Inga kända risker vid användning under amning.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

-

4.8 Biverkningar

Sveda kan förekomma.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

-

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga antiseptika och sårmedel

ATC-kod: D08A X00

Utspädd lösning av ättiksyra har antibakteriell effekt vid infektioner orsakade av syralabila bakterier, t ex Pseudomonas aeruginosa, som är vanligt förekommande vid bensår.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid
Vatten för injektionsvätskor

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

24 månader.
1 vecka i bruten förpackning.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Infusionsflaska. 250 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2008/70530, 2010-04-15
Förnyat beviljande 5.2.2-2017-017062, 2018-06-28

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2018-06-28

10 Datum för senaste revision

2016-09-02

{
  "productId": 312,
  "atcCode": "D08AX",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "5 mg/ml",
  "name": "Ättiksyra APL",
  "form": "Kutan lösning",
  "nplId": "20030804005165",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 6,
      "name": "Hud"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 344,
      "nordicItemNumber": "342527",
      "packagingDescription": "Flaska, 250 milliliter",
      "price": 124.36,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": [
        "S"
      ]
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/312/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Ättiksyra APL 5 mg/ml Kutan lösning"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer