AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Zink-paraffinpasta med 1 % borsyra APL Kutan pasta

ATC-kod: D02AB

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Tub, 30 gram Nej S 343939
Informationen i produktmonografin för nedanstående produkt har inte granskats av Läkemedelsverket. Förskrivaren av produkten har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat. Uppgifterna i denna produktmonografi baseras på litteratur av relevans för läkemedlet och information från förskrivare med klinisk erfarenhet.
1 Läkemedlets namn

Zink-paraffinpasta med 1 % borsyra APL kutan pasta

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

100 g kutan pasta innehåller:
Borsyra 1 g
Zinkoxid 31,6 g

Beträffande hjälpämnen, se 6.1.

3 Läkemedelsform

Kutan pasta

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

På hud som täckande och upptorkande medel, som skydd av hud runt vätskande sår och stomier samt som trycksårsprofylax.

4.2 Dosering och administreringssätt

Påstrykes tunt vid behov.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot lanolin.

4.4 Varningar och försiktighet

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Uppgift saknas.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Produkter innehållande borsyra har använts av gravida kvinnor. Data inklusive epidemiologiska data saknas. Vid användning på skadad hud skall förskrivning till gravida ske med försiktighet.

Amning

Passerar över i modersmjölk, uppgift om mängd saknas. Risk för påverkan på barnet synes osannolik vid angiven dosering

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

4.8 Biverkningar

Borsyra kan absorberas genom huden. På grund av långsam utsöndring kan upprepad användning på stora, skadade hudytor medföra risk för ackumulering till toxiska nivåer. Detta gäller speciellt små barn som är särskilt känsliga.
Innehåller ullfett (lanolin, Adeps Lanae) som kan ge lokala hudrreaktioner (t.ex. kontakteksem).

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Hudskyddande och uppmjukande medel, zinkpreparat

ATC-kod: D02A B00

Zinkoxid har mild adstringerande och antiseptisk verkan.
Borsyra har svag antiseptisk och antimykotisk effekt.
Beredningen har täckande, torkande och hudskyddande egenskaper.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Flytande paraffin
Renat vatten
Ullfett
Vitt vaselin

Fetthalt ca 60 %.

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

12 månader.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Salvtub av polyetenplast. 30 g,

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2001/18328 (148:11/96), 2001-07-05. Rikslicens återtagen 2012-10-01

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2001-07-05

10 Datum för senaste revision

2012-09-18

{
  "productId": 317,
  "atcCode": "D02AB",
  "nationalLicense": false,
  "strength": null,
  "name": "Zink-paraffinpasta med 1 % borsyra APL",
  "form": "Kutan pasta",
  "nplId": "20030804005042",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": null,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 6,
      "name": "Hud"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 349,
      "nordicItemNumber": "343939",
      "packagingDescription": "Tub, 30 gram",
      "price": null,
      "requirePrescription": false,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": [
        "S"
      ]
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/317/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "ProductMonograph",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Zink-paraffinpasta med 1 % borsyra APL Kutan pasta"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer