AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Väteperoxid APL 3 % Dentallösning

ATC-kod: A01AD11

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 4 x 10 milliliter Ja TL 332809
1 Läkemedlets namn

Väteperoxid APL 3 % dentallösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g dentallösning innehåller:
Väteperoxidlösning (30 %) 100 mg

Beträffande hjälpämnen, se 6.1


3 Läkemedelsform

Dentallösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

För rensning, tvättning och desinfektion av kaviteter t ex vid pericoronit, alveolit eller nekrotiserande gingivit.

4.2 Dosering och administreringssätt

Individuell efter behandlingens omfattning. Rengöring av kaviteter sker på klinik.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot väteperoxid eller mot något hjälpämne.

4.4 Varningar och försiktighet

Används med försiktighet i djupa kaviteter.
Tillse fri passage för skum och frigjord syrgas.
Används med försiktighet till patienter med tunn eller skadad munslemhinna.
Väteperoxid APL 3 % dentallösning får ej sväljas.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Inga kända risker vid användning under amning.

Fertilitet

Dentallösningens eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Väteperoxid APL 3 % dentallösning bedöms inte ha någon effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Biverkningar som kan förekomma visas nedan enligt MedDRA-klassificering av organsystem.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

­

Ingen känd frekvens

Erosioner i epitelet

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Förtäring av små mängder väteperoxid 3% ger i allmänhet endast milda effekter från mag-tarmkanalen. Förtäring av större mängder 3% väteperoxidlösning har associerats med allvarlig sjuklighet och dödlighet. Irritation i mag-tarmkanalen med illamående, kräkningar, skumbildning i munnen och blodkräkning kan inträffa.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid mun- och tandsjukdomar, medel för lokal behandling i munhålan

ATC-kod: A01AD11

Väteperoxid är ett oxidationsmedel som har effekt mot bakterier och virus. När Väteperoxid APL dentallösning kommer i kontakt med vävnader som innehåller enzymet katalas frisätts syre vilket innebär en antiseptisk effekt när fria syreradikaler reagerar med bakteriernas proteiner och DNA. Effekten av väteperoxid är kortvarig dvs effekten sitter i så länge som den syreavgivande förmågan kvarstår. I kontakt med organiskt material som t ex var och blod reduceras dock den antibakterilla effekten avsevärt.
Väteperoxid har svagt blodstillande effekt.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Vatten för injektionsvätskor
Innehåller stabiliseringsmedlen dinatriumpyrofosfat, fosforsyra och ammoniumnitrat.

pH: 3,5-6,0

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

1 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (+2°C - +8°C).

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Plastflaska Bünder med droppinsats, vit, polyeten. 4 x 10 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2001/29287 (148:40/95), 2001-07-05
Förnyat beviljande 148:2009/517597, 2010-12-18; 5.2.2-2018-045953, 2019-11-01

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2019-11-01

10 Datum för senaste revision

2023-05-15

{
  "productId": 320,
  "atcCode": "A01AD11",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "3 %",
  "name": "Väteperoxid APL",
  "form": "Dentallösning",
  "nplId": "20030804004960",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 8,
      "name": "Munhåla-Tand"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 620,
      "nordicItemNumber": "332809",
      "packagingDescription": "Flaska, 4 x 10 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": null,
      "otherPrescribers": [
        "TL"
      ]
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/320/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Väteperoxid APL 3 % Dentallösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer