AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Väteperoxid APL 30 mg/ml Spolvätska

ATC-kod: B05CX

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 250 milliliter Ja - 337212
1 Läkemedlets namn

Väteperoxid APL 30 mg/ml spolvätska

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml spolvätska innehåller:
Väteperoxid 30 % 100 mg

Beträffande hjälpämnen, se 6.1.

3 Läkemedelsform

Spolvätska

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

För spolning, rengöring, blodstillning samt desinfektion av infekterade sår och vävnader i samband med operativa ingrepp.

4.2 Dosering och administreringssätt

Doseras beroende på behandlingens art.

Väteperoxid APL 30 mg/ml spolvätska appliceras antingen direkt på operationsområdet eller genom att först dränka bomullssuddar, -remsor och -dukar som sedan läggs på exempelvis sårkanter.

Produkten är avsedd för engångsbruk.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet.

4.4 Varningar och försiktighet

Används med försiktighet i slutna eller djupa kroppskaviteter då annars skador kan uppstå om inte fri passage finns för skum och syrgas som bildats.  

Undvik samtidig behandling med produkter innehållande jod eller kaliumpermanganat eftersom dessa påskyndar nedbrytningen av väteperoxid.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Läkemedel innehållande jod eller kaliumpermanganat påskyndar nedbrytningen av väteperoxid.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Inga kända risker vid användning under amning.

Fertilitet

Spolvätskans eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Väteperoxid APL 30 mg/ml spolvätska bedöms inte ha någon effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Biverkningar som kan förekomma visas nedan enligt MedDRA-klassificering av organsystem. De flesta biverkningarna är dosberoende.

Hud och subkutan vävnad

 

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Vävnadsirriterande

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Förtäring av små mängder väteperoxid 3% ger i allmänhet endast milda effekter från mag-tarmkanalen. Förtäring av större mängder 3% väteperoxidlösning har associerats med allvarlig sjuklighet och dödlighet. Irritation i mag-tarmkanalen med illamående, kräkningar, skumbildning i munnen och blodkräkning kan inträffa.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Blodstillande medel och spolvätska vid operationer

ATC-kod: B05C X00

Väteperoxid är ett oxidationsmedel med svag antibakteriell effekt. Vid kontakt med katalas i vävnad och serum påbörjas en reaktion varvid syrgas frisätts och skum bildas. Syrgasen är oxiderande och dödar mikroorganismer. Skummet bidrar mekaniskt till att var och vävnadsrester avlägsnas. Den antibakteriella effekten kvarstår endast så länge syrgas avges och minskar vid närvaro av organiskt material. Väteperoxid har en viss blodstillande effekt.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Vatten för injektionsvätskor

Innehåller stabiliseringsmedlen dinatriumpyrofosfat, fosforsyra och ammoniumnitrat.

pH: 3,5 - 6,0

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

1 år.
Engångsbruk.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2° C – 8° C). Ljuskänsligt. Förvaras i originalförpackningen eller på annat sätt i skydd för ljus.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Infusionsflaska av transparent polyeten med gummipropp och aluminiumkapsyl. 250 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2007/87607, 2007-12-19
Förnyat beviljande 148:2012/522370, 2013-06-18; 5.2.2-2018-045962, 2019-11-01

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2019-11-01

10 Datum för senaste revision

2020-04-17

{
  "productId": 322,
  "atcCode": "B05CX",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "30 mg/ml",
  "name": "Väteperoxid APL",
  "form": "Spolvätska",
  "nplId": "20030804004953",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 5,
      "name": "Hjärta-Kärl"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 353,
      "nordicItemNumber": "337212",
      "packagingDescription": "Flaska, 250 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/322/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Väteperoxid APL 30 mg/ml Spolvätska"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer