AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Dimetylsulfoxid vet. APL 90 % Kutan lösning

ATC-kod: QM02AX03

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Identifikation

Läkemedlets namn: Dimetylsulfoxid vet. 90 % kutan lösning
Utseende: Färglös vätska med svag vitlökslukt
Typ av läkemedel:
Utvärtes läkemedel för led- och muskelvärk, ATC-kod QM02AX03.

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Dimetylsulfoxid 900 mg/ml (90 %)

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Hudkontakt kan ge sveda, rodnad och klåda. Tas mycket lätt upp genom huden och kan ge vitlöksliknande
andedräkt.

Stänk i ögonen orsakar stark sveda.

Skyddsåtgärder vid hantering

Använd skyddshandskar och lämpliga skyddskläder vid hantering och administrering.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill torkas upp, skölj/torka efter med vatten.
Kasserade läkemedel skall uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner.
(Se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2000:4 ”Kemiska arbetmiljörisker".).

Första hjälpen

Hudkontakt: Tag av förorenade kläder. Skölj med vatten.
Ögonkontakt: Skölj genast och mycket noggrant med vatten. Vid kvarstående besvär kontakta läkare.
Inandning: Frisk luft.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, kontakta Apotek Produktion & Laboratorier AB. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

Utfärdandedatum: 2011-10-18

{
  "productId": 326,
  "atcCode": "QM02AX03",
  "nationalLicense": false,
  "strength": "90 %",
  "name": "Dimetylsulfoxid vet. APL",
  "form": "Kutan lösning",
  "nplId": null,
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 3,
      "name": "Djur"
    }
  ],
  "productItems": [],
  "productDocumentUrl": null,
  "safetyInformationUrl": "/Web/product/326/safetyinformation",
  "productDocumentType": "",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Dimetylsulfoxid vet. APL 90 % Kutan lösning"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer