AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Hydrokortison 1 % i dimetylsulfoxid 90 % vet. APL Kutan lösning

ATC-kod: QM02AX10

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Identifikation

Läkemedlets namn: Hydrokortison 1 % i dimetylsulfoxid 90 % vet. kutan lösning
Utseende:
Färglös vätska med svag vitlökslukt
Typ av läkemedel:
Utvärtes läkemedel för led- och muskelvärk, ATC kod QM02AX03

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Dimetylsulfoxid 900 mg/ml (90 %)

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Hudkontakt kan ge sveda, rodnad och klåda. Tas mycket lätt upp genom huden och kan ge vitlöksliknande
andedräkt.

Stänk i ögonen orsakar stark sveda.

Skyddsåtgärder vid hantering

Använd skyddshandskar och lämpliga skyddskläder vid hantering och administrering.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill torkas upp, skölj/torka efter med vatten.
Kasserade läkemedel skall uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner.
(Se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19 ”Kemiska arbetsmiljörisker", ändrad och omtryckt i AFS 2014:43.)

Första hjälpen

Hudkontakt: Tag av förorenade kläder. Skölj med vatten.
Ögonkontakt: Skölj genast och mycket noggrant med vatten. Vid kvarstående besvär kontakta läkare.
Inandning: Frisk luft.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, kontakta Apotek Produktion & Laboratorier AB. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

Utfärdandedatum: 2017-02-16

{
  "productId": 345,
  "atcCode": "QM02AX10",
  "nationalLicense": false,
  "strength": null,
  "name": "Hydrokortison 1 % i dimetylsulfoxid 90 % vet. APL",
  "form": "Kutan lösning",
  "nplId": null,
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 3,
      "name": "Djur"
    }
  ],
  "productItems": [],
  "productDocumentUrl": null,
  "safetyInformationUrl": "/Web/product/345/safetyinformation",
  "productDocumentType": "",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Hydrokortison 1 % i dimetylsulfoxid 90 % vet. APL Kutan lösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00

 

Begränsade öppettider:

Från den 26 juni - 25 augusti har vi öppet 08:00-16:00,

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer