AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Alsolsprit APL 1% + 10% Örondroppar, lösning

ATC-kod: S02AA04

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 20 milliliter Nej S 349316
1 Läkemedlets namn

Alsolsprit APL 1 % + 10 % örondroppar, lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g örondroppar, lösning innehåller:
Aluminiumacetotartrat 10 mg
Etanol (96 %) 100 mg motsvarande 94 mg vattenfri etanol

1 droppe innehåller ca 0,5 mg aluminiumacetotartrat.

Beträffande hjälpämnen, se 6.1.

3 Läkemedelsform

Örondroppar, lösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Extern otit med klåda, sekretion, smärta då hörselgången är igentäppt på grund av svullnad och detritus. Furunkel, lokalt ömmande, svullnad i yttre delen av hörselgången.
Erysipelas på ytterörat.

4.2 Dosering och administreringssätt

Extern otit:
Vid klåda, viss sekretion och måttlig smärta, där hörselgången är svullen och delvis utfylld av detritus: Hörselgången rengörs manuellt genom att rensuga eller renspola med Alsolsprit APL örondroppar, lösning 1 % + 10 %.
Vid klåda, sekretion, uttalad smärta och hörselnedsättning, där hörselgången är helt igentäppt pga svullnad och detritus: Hörselgången rensugs och därefter appliceras en tamponad som är indränkt med Alsolsprit APL örondroppar, lösning 1 % + 10 %. Patienten fuktar sedan själv tamponaden genom att droppa Alsolsprit örondroppar 4-6 gånger per dag.

Kontrollera efter 1-2 dagar. Beroende på graden av svullnad appliceras ny tamponad med Alsolsprit.

Furunkel:
Furunkel i hörselgången kännetecknas av en lokalt ömmande, ibland flukturerande svullnad i yttre delen av hörselgången. Behandling med en tamponad indränkt med Alsolsprit APL örondroppar, lösning
1 % + 10 %.

Erysipelas på ytterörat:
Ytterörat läggs dagligen om med alsolspritindränkt kompress (Alsolsprit APL örondroppar, lösning 1 % + 10 %) och kontrolleras tills god effekt konstaterats.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot ingående ämnen.
Perforerad trumhinna.

4.4 Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögonen pga läkemedlets adstringerande effekt.
Vid extern otit måste örat skyddas mot vatten vid bad och dusch, t ex med fetvadd.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Uppgift saknas.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Kategori A.
Kan användas under graviditet.

Amning

Grupp IVa. Kan användas vid amning med undantag för behandling av bröstvårtor.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Alsolsprit APL 1 % + 10 % örondroppar, har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Viss risk för övergående sveda. I övrigt inga rapporter om biverkningar.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

-

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid öronsjukdomar, antiinfektiva medel

ATC-kod: S02A A04

Upptorkande, adstringerande och avsvällande medel vid kraftig svullnad av yttre hörselgången. Aluminiumacetat reducerar ödem och inflammation i örat vid tillstånd som otitis externa genom att producera en sur miljö fientlig mot patogena bakterier.
Preparat innehållande aluminiumacetat är väl kända såsom Burows krämer, emulsioner, lotioner eller lösningar.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Ättiksyra
Vatten för injektionsvätskor

pH: 3,8-4,2

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

36 månader.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25° C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Brun glasflaska med kapsyl innehållande droppaggregat. 20 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Box 5071
141 05 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2007/105681, 2010-04-15
Förnyat beviljande 5.2.2-2017-052637, 2019-04-02

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2019-04-02

10 Datum för senaste revision

2019-02-11

{
  "productId": 49,
  "atcCode": "S02AA04",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "1% + 10%",
  "name": "Alsolsprit APL",
  "form": "Örondroppar, lösning",
  "nplId": "20030804000191",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": null,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 11,
      "name": "Öron-Näsa-Hals"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 49,
      "nordicItemNumber": "349316",
      "packagingDescription": "Flaska, 20 milliliter",
      "price": 122.2,
      "requirePrescription": false,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": [
        "S"
      ]
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/49/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Alsolsprit APL 1% + 10% Örondroppar, lösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer