AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Fenol, lösningar 10 - 90 % Olika läkemedelsformer

ATC-kod:

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Identifikation

Läkemedlets namn: Fenol, lösningar 10 – 90 %
Läkemedelsform: Olika läkemedelsformer
Utseende: Klar, färglös eller svagt gul vätska
Typ av läkemedel: Extemporeläkemedel

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Fenol (Phenolum) 100 - 900 mg/g, lösningsmedel är i regel vatten eller etanol

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

- Skadligt vid förtäring.
- Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- Inandning av ånga kan ge sveda i näsa och svalg. Omfattande inandning kan orsaka lungödem.
- Orsakar allvarliga frätskador på hud. Kontakt med huden orsakar frätsår om inte stänk omedelbart avlägsnas. Först stark sveda och vitnande hud, sedan nedsatt känsel. Innehåll av etanol kan reducera den frätande effekten men kunskapen om detta är begränsad och ska inte begränsa skyddsåtgärderna.
Risk för hudabsorption av fenol vilket eventuellt kan ge allmänpåverkan, t. ex. kramper och påverkan på hjärta och njure. Reaktioner som tyder på överkänslighet (idiosynkrasi) har rapporterats efter hudkontakt med fenollösningar.
- Orsakar allvarliga ögonskador. Stänk i ögonen ger stark smärta och innebär mycket stor risk för frätsår.
- Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Skyddsåtgärder vid hantering

- Undvik inandning av ånga eller sprej.
- Förhindra direktkontakt med hud och ögon. Makrogol 400 APL 33 % ögonsköljvätska är bra att ha tillgänglig vid stänk i ögonen. Makrogol 400 APL kutan lösning är bra att ha tillgänglig vid kontakt med huden. Dessa är antidoter som APL tillverkar.
- Använd skyddshandskar, ögonskydd och lämpliga skyddskläder vid hantering och administrering.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel skall uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner (se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19 ”Kemiska arbetsmiljörisker", ändrad och omtryckt i AFS 2014:43).

Första hjälpen

Hudkontakt: Tag genast av nedstänkta kläder. Skölj med vatten i flera minuter. Tvätta så snart som möjligt med Makrogol 400 APL kutan lösning under minst 10 minuter. Kontakta läkare/Giftinformationscentralen .
Ögonkontakt: Vid ögonstänk av fenol spola omgående och ihållande med mjuk vattenstråle, ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Därefter så snart som möjligt med Makrogol 400 APL 33 % ögonsköljvätska i minst 15 min. Upprepa spolning flera gånger, även under transport till ögonläkare. Snarast till sjukhus.
Inandning: Skölj näsa och mun med vatten. Frisk luft. Kontakta läkare/ Giftinformationscentralen


Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, kontakta Apotek Produktion & Laboratorier AB. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

Utfärdandedatum: 2020-12-16

{
  "productId": 504,
  "atcCode": null,
  "nationalLicense": false,
  "strength": "10 - 90 %",
  "name": "Fenol, lösningar",
  "form": "Olika läkemedelsformer",
  "nplId": null,
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 12,
      "name": "Övrigt"
    }
  ],
  "productItems": [],
  "productDocumentUrl": null,
  "safetyInformationUrl": "/Web/product/504/safetyinformation",
  "productDocumentType": "",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Fenol, lösningar 10 - 90 % Olika läkemedelsformer"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer