AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Jodopax APL 0,04 % jod Dentallösning

ATC-kod: A01AD11

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Informationen i produktmonografin för nedanstående produkt har inte granskats av Läkemedelsverket. Förskrivaren av produkten har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat. Uppgifterna i denna produktmonografi baseras på litteratur av relevans för läkemedlet och information från förskrivare med klinisk erfarenhet.
1 Läkemedlets namn

Jodopax® 0,04 % jod APL dentallösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

100 g dentallösning innehåller:
Jodopax® koncentrat 0,8 ml

Beträffande hjälpämnen, se 6.1.

3 Läkemedelsform

Dentallösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

För spolning, rensning och desinfektion av rotkanaler.

4.2 Dosering och administreringssätt

Doseras beroende på behandlingens art.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot jod.

4.4 Varningar och försiktighet

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Uppgift saknas.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Amning

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

4.8 Biverkningar

Allergiska reaktioner kan inte uteslutas.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid mun- och tandsjukdomar, andra medel för lokal behandling i munhålan

ATC-kod: A01A D11

I Jodopax® är jod komplexbundet med en bärare (PVP) i en så kallad jodofor, som långsamt frigör aktiv jod. Jodoforer är mindre irriterande än vanliga jodlösningar och har såväl bakteriedödande som fett- och smutslösande egenskaper. Jodoforer inaktiveras i viss grad av proteiner och andra organiska substanser.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Vatten för injektionsvätskor

Innehåller polyvinylpyrrolidon (PVP) jodkomplex 0,4 % motsvarande 0,04 % fri jod.

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Glasflaska Tettauer med droppinsats av polyeten. 50 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2001/29287 (148:9/95), 2001-07-05

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2001-07-05

10 Datum för senaste revision

2012-06-20

{
  "productId": 506,
  "atcCode": "A01AD11",
  "nationalLicense": false,
  "strength": "0,04 % jod",
  "name": "Jodopax APL",
  "form": "Dentallösning",
  "nplId": null,
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": null,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 8,
      "name": "Munhåla-Tand"
    }
  ],
  "productItems": [],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/506/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "ProductMonograph",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Jodopax APL 0,04 % jod Dentallösning"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer