AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Silvernitrat, lösningar 5-50 % Kutan vätska

ATC-kod: V07A

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Identifikation

Läkemedlets namn: Silvernitrat, lösningar 5-50 %
Läkemedelsform: Kutan vätska
Utseende: Färglös vätska
Typ av läkemedel: Extemporeläkemedel, används som vårtmedel

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Silvernitrat, AgNO3, 5-50 % i vattenlösning

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Kontakt med huden kan orsaka sveda, rodnad, blåsor och sår.

Stänk i ögonen ger intensiv smärta och frätsår. Stor risk för bestående synskada.

Skyddsåtgärder vid hantering

Förhindra direktkontakt med hud och ögon.
Använd skyddshandskar och lämpliga skyddskläder vid hantering och administrering.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill samlas upp, skölj/torka efter med vatten. Obs! Använd skyddshandskar.
Kasserade läkemedel tas om hand som farligt avfall, Avfallskod 18 01 06.
Se även lokala instruktioner och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19 ”Kemiska arbetsmiljörisker", ändrad och omtryckt i AFS 2014:43.

Första hjälpen

Hudkontakt: Tag genast av nedstänkta kläder. Spola med mycket vatten. Vid kvarstående besvär kontakta läkare.
Ögonkontakt: Skölj genast med mycket vatten i 5-10 minuter. Kontakta läkare.
Förtäring: Ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning. Snarast till sjukhus.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, kontakta Apotek Produktion & Laboratorier AB. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

Utfärdandedatum: 2017-02-16

{
  "productId": 525,
  "atcCode": "V07A",
  "nationalLicense": false,
  "strength": "5-50 %",
  "name": "Silvernitrat, lösningar",
  "form": "Kutan vätska",
  "nplId": null,
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [],
  "productItems": [],
  "productDocumentUrl": null,
  "safetyInformationUrl": "/Web/product/525/safetyinformation",
  "productDocumentType": "",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Silvernitrat, lösningar 5-50 % Kutan vätska"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer