AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Järnklorid APL 50 % Kutan lösning

ATC-kod: B02BC

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 25 milliliter Ja TL 332486
1 Läkemedlets namn

Järnklorid APL 50 % kutan lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

100 g kutan lösning innehåller:
Ferrikloridhexahydrat 50 g

Beträffande hjälpämnen, se 6.1.

3 Läkemedelsform

Kutan lösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Blodstillande medel vid mindre och ytliga blödningar på hud eller tandkött.

4.2 Dosering och administreringssätt

Appliceras med t ex tops eller bomullstråd på mindre och ytliga blödningar till dess att blödning avstannat.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet.

4.4 Varningar och försiktighet

Applicering av större mängd Järnklorid APL 50 % kutan lösning kan leda till frätskador.
Undvik kontakt med ögonen. Om preparatet av misstag kommer i ögonen ska patienten rådas att omedelbart skölja med mycket vatten och kontakta läkare.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Inga kända risker vid användning under amning.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Järnklorid APL har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Lokalirriterande. Kan orsaka sveda, rodnad, blåsor och sår.
Kan ge missfärgning av hud och tänder.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Överdosering innebär en risk för frätskada. Om en alltför stor mängd appliceras så att kringliggande slemhinna eller hud exponeras märkbart ska berörd vävnad spolas med mycket vatten.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Lokala hemostatika.

ATC-kod: B02BC

Adstringerande och blodstillande på hud och slemhinnor.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Saltsyra
Renat vatten

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

36 månader.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 ºC.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Glasflaska Tettauer med droppinsats av polyeten. 25 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Hanteras med försiktighet. Kontakt med hud eller slemhinna kan ge frätsår. Läs skyddsinformationsbladet före användning.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2001/29287 (148:4/95), 2001-07-05
Förnyat beviljande 148:2012/521882, 2014-01-15

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2014-01-15

10 Datum för senaste revision

2014-01-15

{
  "productId": 559,
  "atcCode": "B02BC",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "50 %",
  "name": "Järnklorid APL",
  "form": "Kutan lösning",
  "nplId": "20140227000040",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 6,
      "name": "Hud"
    },
    {
      "therapyAreaId": 8,
      "name": "Munhåla-Tand"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 569,
      "nordicItemNumber": "332486",
      "packagingDescription": "Flaska, 25 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": [
        "TL"
      ]
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/559/productdocument",
  "safetyInformationUrl": "/Web/product/559/safetyinformation",
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Järnklorid APL 50 % Kutan lösning"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer