AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Aminopyridin APL 5 mg Kapsel, hård

ATC-kod: N07XX07

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Informationen i produktmonografin för nedanstående produkt har inte granskats av Läkemedelsverket. Förskrivaren av produkten har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat. Uppgifterna i denna produktmonografi baseras på litteratur av relevans för läkemedlet och information från förskrivare med klinisk erfarenhet.
1 Läkemedlets namn

Aminopyridin APL 5 mg kapsel, hård

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 kapsel innehåller:
Fampridin 5 mg

Kapsel, storlek 5,3 x 14,3 mm.

Beträffande hjälpämnen, se 6.1.

3 Läkemedelsform

Kapsel, hård

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Förbättring av neuromuskulär funktion, t ex vid episodisk ataxi, multipel skleros och ryggmärgsskada.

4.2 Dosering och administreringssätt

Individuell dosering.

Episodisk ataxi: 5 mg (1 kapsel) 3 gånger dagligen, eventuell gradvis dosökning upp till 35 mg (7 kapslar) per dygn, fördelat på 3 doseringstillfällen.

Multipel skleros: 5 mg (1 kapsel) 3 gånger dagligen, eventuell gradvis dosökning till maximal dygnsdos på 0,5 mg/kg (35 mg (7 kapslar) för en person som väger 70 kg).

Ryggmärgsskada: Startdos 5 mg (1 kapsel) per dag som kan trappas upp med 5 mg (1 kapsel) per vecka, upp till maximalt 30 mg (6 kapslar) dagligen fördelat på 3 doseringstillfällen.

Inledande utvärdering av behandling
Klinisk effekt kan vanligen identifieras inom några veckor efter att behandlingen startats. Aminopyridin APL ska sättas ut om effekt uteblir.

Missad dos
Den vanliga doseringsregimen ska alltid följas. Dubbel dos ska inte tas för att kompensera missad dos.

Äldre
Njurfunktionen ska kontrolleras hos äldre patienter innan behandling med Aminopyridin APL inleds. Över­vakning av njur­funktionen för att upptäcka eventuell nedsatt njur­funktion rekommenderas hos äldre patienter, se Varningar och försiktighet.

Nedsatt njurfunktion
Aminopyridin APL är kontraindicerat hos patienter med lindring, måttlig och svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance <80 ml/min), se Kontraindikationer.

Nedsatt leverfunktion
Ingen dosjustering behövs för patienter med nedsatt leverfunktion.

Kapslarna ska tas utan mat, se Farmakokinetik.

Vid kramper ska behandlingen avbrytas.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.
Patienter med tidigare kramper i anamnesen eller som för närvarande har kramper.
Patienter med lindrig, måttlig eller svår njur­funktions­nedsättning (kreatinin­clearance <80 ml/min).

Samtidig användning av Aminopyridin APL och läkemedel som hämmar den organiska katjon­transportören 2 (OCT2), t ex cimetidin.
Samtidig behandling med andra läkemedel som innehåller fampridin.

4.4 Varningar och försiktighet

Kramprisk
Behandling med fampridin ökar risken för kramper. Aminopyridin APL ska administreras med försiktighet då det hos patienten förekommer någon faktor som kan sänka kramp­tröskeln. Aminopyridin APL ska sättas ut hos patienter som upplever kramper under pågående behandling.

Nedsatt njurfunktion
Aminopyridin APL utsöndras till största delen oförändrat via njurarna. Patienter med nedsatt njurfunktion har högre plasma­koncentrationer, vilket förknippas med mer biverkningar, i synnerhet neurologiska sådana. Det rekommenderas att njurfunktionen kontrolleras före behandling och regelbundet under behandlingen för alla patienter (i synnerhet äldre hos vilka njurfunktionen kan vara nedsatt). Kreatinin­clearance kan beräk­nas med hjälp av Cockroft-Gaults formel. Aminopyridin APL ska inte administreras till patienter med nedsatt njur­funktion (kreatinin­clearance <80 ml/min), se Kontra­­indikationer.
Försiktighet krävs när Aminopyridin APL förskrivs samtidigt med läkemedel som är substrat för OCT2, t ex karvedilol, propranolol och metformin.

Övriga varningar och försiktighetsåtgärder 
Aminopyridin APL ska administreras med försiktighet till patienter med kardio­vaskulära symtom på rytmrubbningar och sinoatriala eller atrio­­ventrikulära överlednings­rubbningar (dessa biverkningar ses vid överdosering). Säkerhetsdata vad gäller dessa patienter är begränsad.
Den ökade förekomsten av yrsel och balansrubbning som ses under de första 4 till 8 veckornas behandling med fampridin kan resultera i en ökad risk för fall. Patienter som använder gånghjälpmedel ska fortsätta att använda dessa hjälpmedel vid behov.
Baserat på resultat från kliniska studier med fampridin depottablett kan en ökad infektionsfrekvens och försämring av immunförsvaret inte uteslutas.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Fampridin elimineras huvudsakligen via njurarna, varvid aktiv sekretion svarar för omkring 60 %, se Farma­kokinetik.
OCT2 är den transportör som svarar för den aktiva utsöndringen av fampridin. Därför är samtidig användning av fampridin och läkemedel som är hämmare av OCT2, t ex cimetidin, kontra­­indicerad (se Kontra­indikationer), och samtidig användning av fampridin och läkemedel som är substrat för OCT2, t ex karvedilol, propranolol och metformin, ske med försiktighet (se Varningar och försiktighet).

Inga farmako­­­kinetiska läkemedels­interaktioner har observerats vid samtidig administrering av fampridin med interferon-beta eller baklofen.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Det finns inga uppgifter vad gäller användning av fampridin hos gravida kvinnor.Djurstudier har påvisat reproduktions­toxicitet (se Prekliniska uppgifter). Som en förebyggande åtgärd bör man undvika användning av Aminopyridin APL under graviditet.

Amning

Det är inte känt om fampridin utsöndras i bröstmjölk hos människa eller djur. Aminopyridin APL rekommenderas inte under amning.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Behandling med Aminopyridin APL kan orsaka yrsel. Drabbas man av detta bör man inte köra bil eller använda maskiner förrän biverkningarna har klingat av.

4.8 Biverkningar

Information om biverkningsprofilen för fampridin givet som kapsel med omedelbar frisättning är begränsad.
Nedan presenteras biverkningsfrekvens för en sammanställning av 300 patienter från nio studier som behandlats med fampridin med omedelbar frisättning.

Mycket vanliga (>1/10)

Centrala och perifera nervsystemet: Parestesier, yrsel

Vanliga (1/10 - 1/100)

Magtarmkanalen: Kräkningar, illamående, diarré, magsmärtor
Centrala och perifera nervsystemet:
Kramper, ECG-förändringar, oro, ångest
Blodkärl:
Vaskulär smärta
Muskuloskeletala systemet och bindväv:
Gångsvårigheter
Metabolism och nutrition: Hyperkalemi

Mindre vanliga
(1/100 - 1/1000)

Magtarmkanalen: Förstoppning
Lever och gallvägar:
Hepatit
Centrala och perifera nervsystemet: Huvudvärk, tremor, trötthet, encefalopati


Den biverkan som har rapporterats i högst incidens i placebo­kontrollerade studier på patienter med multipel skleros som givits 10 mg fampridin depottablett 2 gånger dagligen är urinvägsinfektion (hos ca 12 % av patienterna).

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Symtom
Akuta symtom på över­dosering av fampridin stämmer överens med retning av det centrala nerv­systemet och består av förvirring, darrighet, diafores, kramper och amnesi.

CNS-biverkningar vid höga doser av fampridin omfattar förvirring, kramper, status epilepticus, ofrivilliga och koreo­atetoida rörelser. Andra biverkningar vid höga doser omfattar fall av hjärt­­arytmier (t ex supra­­ventrikulär takykardi och bradykardi) och ventrikulär takykardi som en följd av potentiell QT-förlängning. Rapporter om hyper­­tension har även förekommit.

Behandling
Patienter som överdoserat ska ges stödjande vård. Upprepad kramp­aktivitet ska behandlas med benso­diazepin, fenytoin eller annan lämplig akut behandling mot kramper.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel med verkan på nervsystemet

ATC-kod: N07X X07

Aminopyridin APL innehåller fampridin (4-aminopyridin) som är en kaliumkanal-blockerare. Fampridin blockerar kalium­kanaler längs demyelinerade axon och/eller presynaptiska membran, vilket leder till förbättrad konduktion av nervimpulser samt frisättning av neurotransmittorer. Verkningsmekanismen är dock inte helt känd vid olika neuromuskulära sjukdomar.

Aminopyridin APL har ett smalt terapeutiskt fönster.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption
Fampridin absorberas snabbt efter oral administrering. Maximal plasmakon­cen­tration uppnås ca 1 tim efter administrering av en tablett med omedelbar frisättning. Biotillgängheten är hög (ca 95 %).
Studier har visat en något lägre area under plasmakoncentration-tids kurvan, AUC,  (ca 2-7 %) och högre maximal plasmakoncentration, Cmax, (ca 15-23 %) vid administrering av fampridin depottablett med föda. Eftersom det finns ett tydligt förhållande mellan Cmax och dosrelaterade biverkningar, bör fampridin tas utan mat.

Distribution
Fampridin är ett fettlösligt läkemedel som snabbt passerar blod-hjärn­barriären. Distributionsvolymen (mean±SD) är 2,6± 0,9 L/kg. Fampridin är till största delen obundet i plasma (plasmaproteinbindning 3-7 %).
Fampridin är inte ett substrat för P-glykoprotein.

Metabolism
Fampridin metaboliseras genom oxidation till 3-hydroxi-4-aminopyridin och konjugeras vidare till 3-hydroxi-4-aminopyridinsulfat. Ingen farmakologisk aktivitet har setts för dessa metaboliter mot valda kaliumkanaler in vitro.
In vitro försök på humana levermikrosomer indikerar att 3-hydroxyleringen av 4-aminopyridin (fampridin) till 3-hydroxi-4-aminopyridin katalyseras av cytokrom P450 2E1 (CYP2E1).
Resultat från in vitro studier på odlade humana hepatocyter visar att ampridin endast lite eller inte alls inducerar CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1 och CYP3A4/5.

Elimination
Fampridin utsöndras huvudsakligen i urinen, framför allt som modersubstans (≥ 90 %). Renalt clearance är 370 ml/min, vilket är högre än den glomerulära filtrerings­hastigheten på grund av den kombinerade glomerulära filtreringen och aktiv utsöndring av den renala OCT2-transportören.
Endast en liten del av den administrerade dosen utsöndras i faeces.
Den terminala halveringstiden är ca 3,5 tim.

Linjäritet
Fampridin uppvisar linjär farmakokinetik vid kliniskt relevanta doser. Cmax och AUC ökar proportionellt med ökad dos.

Äldre patienter
Kliniska studier av fampridin har inte inkluderat tillräckligt antal patienter i åldrarna 65 år och äldre för att kunna fastställa om de svarar på annat sätt än yngre patienter. Fampridin utsöndras främst oförändrat via njurarna och eftersom det är känt att kreatininclearance minskar med åldern ska njurfunktionen övervakas hos äldre patienter, se Dosering.

Patienter med nedsatt njurfunktion
Fampridin elimineras främst via njurarna som oförändrat läkemedel varför njurfunktionen ska kontrolleras hos patienter som kan ha nedsatt njurfunktion. Fampridin ska inte administreras till patienter med lindrig, måttlig och svår njurfunktionsnedsättning, se Kontraindikationer.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Fampridin har studerats i toxicitetsstudier med upprepad oral dosering på flera djurarter.

Negativa effekter av oralt administrerat fampridin uppkom snabbt, oftast inom de första två timmarna efter dosering. Tydliga kliniska effekter efter höga engångs­doser eller upprepade lägre doser var likartade hos alla studerade arter och omfattade tremor, konvulsioner, ataxi, dyspné, dilaterade pupiller, total utmattning, onormal röst, ökad respiration och ökad salivutsöndring. Onormal gång och hyper­excitabilitet iakttogs också. Dessa kliniska effekter var inte oväntade och representerar överdriven farmakologi hos fampridin. Dessutom iakttogs enstaka fall av fatala urinvägs­obstruktioner hos råttor. Den kliniska relevansen av dessa fynd återstår att klarlägga, men ett orsakssamband med behandling med fampridin kan inte uteslutas.

I reproduktions­toxicitetsstudier på råttor och kaniner iakttogs minskad vikt och livsduglighet hos foster och avkomma vid maternellt toxiska doser. Någon ökad risk för missbildningar eller negativa effekter på fertiliteten noterades dock inte.

I en serie in vitro- och in vivo-studier visade fampridin inte någon potential för att vara mutagent, klastrogent eller karcinogent.

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Silikoniserad mikrokristallin cellulosa
Hydrogenerad vegetabilisk olja

Kapselhölje: Gelatin

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

Hållbarhet 9 månader.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen med torkkapsel. Tillslut burken väl.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Plastburk. 100 st kapslar.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

10 Datum för senaste revision

2016-08-15

{
  "productId": 566,
  "atcCode": "N07XX07",
  "nationalLicense": false,
  "strength": "5 mg",
  "name": "Aminopyridin APL",
  "form": "Kapsel, hård",
  "nplId": "20130813000011",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [],
  "productItems": [],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/566/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "ProductMonograph",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Aminopyridin APL 5 mg Kapsel, hård"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer