AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Klortetracyklin APL 250 mg Munsköljvätska, pulver till lösning

ATC-kod: A01AB21

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Informationen i produktmonografin för nedanstående produkt har inte granskats av Läkemedelsverket. Förskrivaren av produkten har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat. Uppgifterna i denna produktmonografi baseras på litteratur av relevans för läkemedlet och information från förskrivare med klinisk erfarenhet.
1 Läkemedlets namn

Klortetracyklin APL 250 mg munsköljvätska, pulver till lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 kapsel innehåller:
Klortetracyklinhydroklorid 250 mg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 Läkemedelsform

Munsköljvätska, pulver till lösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Recidiverande aftös stomatit (RAS).

4.2 Dosering och administreringssätt

Vuxna och barn över 12 år:
Innehållet i en kapsel (250 mg) löses i 15 ml vatten. Skölj munhålan med lösningen under 1-2 minuter. Upprepa detta 4 gånger dagligen i högst 4 dagar.

Lösningen får ej sväljas, den ska spottas ut. Munhålan ska sköljas med vatten efter varje behandling.

Färdigberedd lösning ska användas omedelbart.

Behandlingsuppehåll på minst en vecka mellan behandlingsperioderna.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4 Varningar och försiktighet

Bör inte ordineras till barn under 12 år då det missfärgar tänder och stör emaljbildningen (amelogenesen).

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända interaktioner.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Bör inte ordineras till gravida på grund av risk för fosterskador.

Amning

Bör inte användas till ammande kvinnor.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Klortetracyklin APL 250 mg munsköljvätska, pulver till lösning har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Klortetracyklin APL 250 mg munsköljvätska, pulver till lösning kan ge emaljskador på grund av lågt pH.

Det finns risk för etsskador vid långvarigt bruk och upprepade behandlingar med Klortetracyklin APL 250 mg munsköljvätska, pulver till lösning.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Ej relevant.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antiinfektiva och antiseptiska medel för lokalbehandling i munhålan, Klortetracyklin

ATC-kod: A01AB21

Klortetracyklin är ett tetracyklinderivat som verkar genom att hämma bakteriernas proteinsyntes. Effekten är huvudsakligen bakteriostatisk. Klortetracyklin antas även ha en etsande effekt vilket keratiniserar slemhinnan så att den blir tjockare och mer motståndskraftig.

Klortetracyklin APL munsköljvätska, pulver till lösning har efter upplösning i 15 ml vatten ett pH omkring 2,5.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

6 månader.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Plastburk, 16 st kapslar.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

10 Datum för senaste revision

2023-02-16

{
  "productId": 610,
  "atcCode": "A01AB21",
  "nationalLicense": false,
  "strength": "250 mg",
  "name": "Klortetracyklin APL",
  "form": "Munsköljvätska, pulver till lösning",
  "nplId": "20220510000016",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 8,
      "name": "Munhåla-Tand"
    }
  ],
  "productItems": [],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/610/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "ProductMonograph",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Klortetracyklin APL 250 mg Munsköljvätska, pulver till lösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer