AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Klortetracyklin APL 250 mg Pulver till lösning, munsköljvätska

ATC-kod: A01AB21

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Informationen i produktmonografin för nedanstående produkt har inte granskats av Läkemedelsverket. Förskrivaren av produkten har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat. Uppgifterna i denna produktmonografi baseras på litteratur av relevans för läkemedlet och information från förskrivare med klinisk erfarenhet.
1 Läkemedlets namn

Klortetracyklinhydroklorid APL 250 mg pulver lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 pulver innehåller:
Klortetracyklinhydroklorid 250 mg

Beträffande hjälpämnen, se 6.1.

3 Läkemedelsform

Pulver till lösning, munsköljvätska

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Recidiverande aftös stomatit (RAS).

4.2 Dosering och administreringssätt

Vuxna och barn över 12 år: Innehållet i ett pulver (250 mg) löses i 15 ml vatten. Munhålan sköljs med lösningen under 1-2 min 4 gånger dagligen i högst 4 dagar.

Användaranvisning:
Innehållet i ett pulver (250 mg) löses i 15 ml vatten. Färdigberedd lösning skall användas omedelbart. Munhålan skall sköljas med vatten efter varje behandling.
Får ej sväljas.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

4.4 Varningar och försiktighet

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända vid denna användning.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Amning

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

4.8 Biverkningar

Lösningen kan ge emaljskador på grund av lågt pH.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid mun- och tandsjukdomar, kemoterapeutika och antiseptika för lokal behandling i munhålan

ATC-kod: A01AB21

Klortetracyklin är ett tetracyklinderivat, som verkar genom att hämma bakteriernas proteinsyntes. Effekten är huvudsakligen bakteriostatisk.
Klortetracyklin APL pulver till munsköljvätska har efter upplösning i 15 ml vatten ett pH omkring 2,5.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

6.2 Inkompatibiliteter

6.3 Hållbarhet

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

6.5 Förpackningstyp och innehåll

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

10 Datum för senaste revision

2015-11-18

{
  "productId": 610,
  "atcCode": "A01AB21",
  "nationalLicense": false,
  "strength": "250 mg",
  "name": "Klortetracyklin APL",
  "form": "Pulver till lösning, munsköljvätska",
  "nplId": null,
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 8,
      "name": "Munhåla-Tand"
    }
  ],
  "productItems": [],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/610/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "ProductMonograph",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Klortetracyklin APL 250 mg Pulver till lösning, munsköljvätska"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer