AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Fenazon APL 5 % Nässalva

ATC-kod: R01AX10

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Tub, 20 gram Nej - 334540
1 Läkemedlets namn

Fenazon APL 5 % nässalva

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g nässalva innehåller:
Fenazon 50 mg

Hjälpämnen med känd effekt: Jordnötolja och ullfett

För fullständig beteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 Läkemedelsform

Nässalva

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Rhinitis sicca anterior med besvär som torrhetskänsla, lättblödande sårskorpor och ibland nästäppa.  

4.2 Dosering och administreringssätt

Vuxna:
Applicera ett tunt lager nässalva i båda näsborrarna 1 – 2 gånger dagligen.    

Barn:
Kan användas till barn. Applicera ett tunt lager nässalva i båda näsborrarna 1 – 2 gånger dagligen.

Administreringssätt
Rengör näsan och applicera sedan nässalvan med hjälp av en bomullspinne.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller något hjälpämne.

Fenazon APL nässalva innehåller jordnötsolja och ska därför inte användas av personer som är allergiska mot jordnötter eller sojabönor.

4.4 Varningar och försiktighet

Fenazon APL nässalva innehåller ullfett som kan ge lokala hudreaktioner (t. ex. kontakteksem).

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

-

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Fenazon passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Fertilitet
Det finns inga uppgifter om fenazon påverkar fertiliteten.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Fenazon APL nässalva har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Biverkningar som kan förekomma visas nedan enligt MedDRA-klassificering av organsystem.

Hud och subkutan vävnad

 

Ingen känd frekvens

Allergiska reaktioner, hudutslag

Allmänna symptom och symptom vid administreringsstället

 

Ingen känd frekvens

Överkänslighetsreaktioner

 

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Toxicitet: Letal dos ej känd.

Symtom vid oral administrering: Kräkningar, koma, kramper. Hudutslag. Methemoglobinemi, cyanos. Agranulocytos vid kroniskt bruk. Allergiska reaktioner: Urtikaria, glottisödem.

Behandling: Om befogat, ventrikeltömning, kol. Vid tecken på cyanos bör methemoglobin analyseras. Signifikant methemoglobinemi behandlas med metyltionin i.v. Symtomatisk behandling.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel vid nässjukdomar

ATC-kod: R01A X10

Fenazon anges vid lokal applikation ha lokalanestetisk och vasokonstriktorisk effekt. Salvbasen verkar mjukgörande och smörjande.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Raffinerad jordnötolja
Renat vatten
Ullfett
Vitt vaselin

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

2 år

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Vit tub av polyeten, 20 g

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2006/41434, 2006-07-05
Förnyat beviljande 148:2011/512249, 2013-11-13
5.2.2-2019-017146, 2020-04-17

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2020-04-17

10 Datum för senaste revision

2020-03-13

{
  "productId": 62,
  "atcCode": "R01AX10",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "5 %",
  "name": "Fenazon APL",
  "form": "Nässalva",
  "nplId": "20030804000931",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 11,
      "name": "Öron-Näsa-Hals"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 84,
      "nordicItemNumber": "334540",
      "packagingDescription": "Tub, 20 gram",
      "price": null,
      "requirePrescription": false,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/62/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Fenazon APL 5 % Nässalva"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer