AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Kalciumklorid APL 500 mikromol/ml Infusionsvätska, lösning

ATC-kod: B05XA07

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 250 milliliter Ja - 332734
Flaska, 500 milliliter Ja - 332676
1 Läkemedlets namn

Kalciumklorid APL 500 mikromol/ml infusionsvätska, lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml innehåller 73,5 mg kalciumkloriddihydrat motsvarande 500 mikromol kalcium (20 mg kalcium) och 1000 mikromol klorid

1000 ml innehåller 73,5 g kalciumkloriddihydrat motsvarande 0,5 mol kalcium (20 gram kalcium) och 1 mol klorid

Beträffande hjälpämnen, se 6.1

3 Läkemedelsform

Infusionsvätska, lösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Ersättning av kalciumförluster vid kontinuerlig njurersättningsterapi (CRRT) med regional citratantikoagulation.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosen baseras på de beräknade kalciumförlusterna i ultrafiltratet och justeras vanligen enligt nomogram utifrån i patientblod uppmätt icke pH justerat, joniserat kalcium.
Nomogram och justeringsmetod beror på valet av dialysmaskin och görs antingen i procent av beräknad förlust eller i millimol per liter blodflöde i dialyskretsen.

För att minska risken för felaktig dosering bör infusionspump integrerad i dialysapparaten användas.

Vid mycket låga halter joniserat kalcium (vanlig brytpunkt 0,8 mmol/L) behöver separat kalciumbolus ges.

Kalciumklorid skall endast ges i central ven antingen via egen dialyskateterskänkel, central venkateter eller via post-filter port i dialyskretsen. Administration via separat lumen skall eftersträvas pga eventuell interaktions-och utfällningsrisk.

Kontrollera att lösningen i flaskan är klar. Använd endast flaskan om lösningen är klar.

Behandlingskontroll:
Joniserat kalcium bör mätas åtminstone var 8:e timme under pågående citratantikoagulation med kalciumkompensation. Kvoten totalkalcium/joniserat kalcium bör följas dagligen för att detektera eventuell citratackumulation. Vid citratackumulation ses en ansamling av kalciumkelatkomplex i blod och plasma med ökat totalkalcium som följd och en kvot totalkalcium/joniserat kalcium över eller lika med 2,5.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen.

Hyperkalcemi

Citratantikoagulation i sig kan vara olämpligt vid leversvikt, grav vävnadshypoxi, laktacidos och metforminintoxikation relaterat till ökad risk för citratackumulation.

På grund av utfällningsrisk får ceftriaxon inte administreras samtidigt med några kalciuminnehållande intravenösa lösningar, inte ens på olika infusionsställen. Val av annan antibiotikabehandling rekommenderas vid samtidigt behov av CRRT.

4.4 Varningar och försiktighet

Risk för citratackumulation bör särskilt övervägas vid successivt ökande kalciumkompensationsbehov.

Kalciumklorid får endast ges centralt eftersom substansen är kärlretande. Infusionsstället måste kontrolleras regelbundet för att säkerställa att det inte uppstått en skada på grund av extravasation.

Kalciumklorid är fysikaliskt inkompatibelt med många andra substanser. Försiktighet skall iakttas för att undvika blandning av kalciumklorid och inkompatibla läkemedel i infusionsaggregaten eller i cirkulationen efter separat administrering. Allvarliga komplikationer, inklusive dödsfall, har förekommit som en följd av mikrokristallisering av olösliga kalciumsalter i kroppen efter separat administrering av fysikaliskt inkompatibla lösningar eller TPN-lösningar som innehåller kalcium och fosfat, se avsnitt Inkompatibiliteter.

Citratantikoagulation ger ingen systemisk antikoagulationseffekt varför annan blodförtunnande behandling kan behövas för systemisk antikoagulation inklusive trombosprofylax.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Ceftriaxon: På grund av utfällningsrisk får ceftriaxon inte administreras samtidigt med några kalciuminnehållande intravenösa lösningar, inte ens på olika infusionsställen. Val av annan antibiotikabehandling rekommenderas vid samtidigt behov av CRRT.

Vitamin D och hjärtglykosider: Vid behandling med kalcium och vitamin D kan toxiciteten av hjärtglykosider öka på grund av hyperkalcemi.

Verapamil: Kalcium kan minska effekten av verapamil och övriga kalciumantagonister.

Adrenalin: Användning av adrenalin kan leda till svåra arytmier vid förhöjda kalciumnivåer.

Magnesium: På grund av fysiologisk antagonism påverkar kalcium och magnesium ömsesidigt varandras effekter. Vid citratantikoagulation bildas magnesiumcitratkomplex vilket ger något ökade magnesiumförluster jämfört med andra CRRT-antikoagulantiametoder

Fysikaliska inkompatibiliteter: Kalciumklorid kan bilda komplex med många läkemedel och detta kan leda till utfällning, se avsnitt Varningar och försiktighet och Inkompatibilitet. Kalciumsalter är inkompatibla med oxiderande ämnen, citrater, lösliga karbonater, bikarbonater, fosfater, tartrater och sulfater. Försiktighet skall iakttagas för att undvika blandning av kalciumklorid och inkompatibla läkemedel i infusionsaggregaten eller i cirkulationen efter separat administrering. Allvarliga komplikationer, inklusive dödsfall, har förekommit som en följd av mikrokristallisering av olösliga kalciumsalter i kroppen efter separat administrering av fysikaliskt inkompatibla lösningar eller TPN-lösningar som innehåller kalcium och fosfat.
Fysikalisk inkompatibiltet har också rapporterats för amfotericin, ceftriaxon, dobutaminhydroklorid och tetracykliner.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Det finns inga belägg för missbildningsrisk i samband med kalciumtillförsel. Regional citratantikoagulation har inte någon påverkan på graviditet.

Amning

Kalcium passerar över i modersmjölken vid amning. Kontrollerad tillförsel av kalcium vid regional citratantikoagulation har inte någon påverkan på amning eller orsakar oönskade effekter på barnet.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Kalciumklorid APL har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och att använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Biverkningar finns sammanställda enligt MedDRA klassificieringen nedan:

Mindre vanliga
(1/100 - 1/1000)

Centrala och perifera nervsystemet: Värmekänsla och svettning
Blodkärl: Hypotension och vasomotorisk kollaps
Magtarmkanalen: Illamående och kräkningar

Ingen känd frekvens

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället: Hudrodnad, sveda eller smärta vid infusionsstället. Kalciumsalter är kärlretande. Infusionsstället måste kontrolleras regelbundet för att säkerställa att det inte uppstått en skada på grund av extravasation (gäller även vid tillförsel i central ven).
Immunsystemet: Överkänslighetsreaktioner såsom utslag, klåda, urticaria, anafylaktisk reaktion, angioödem

Utfällningar av ceftriaxon-kalciumsalt har observerats i lungor och njurar se avsnitt Kontraindikationer.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Risken för överdosering är liten vid korrekt administrering med behandlingskontroll.

Överdosering kan leda till hypervitaminos och hyperkalcemi. Symtom på hyperkalcemi kan vara aptitlöshet, törst, illamående, kräkningar, förstoppning, buksmärtor, muskelsvaghet, trötthet, mental påverkan, polydipsi, skelettsmärta, nefrokalcinos, njursten och i svåra fall hjärtarytmier. Extrem hyperkalcemi kan resultera i koma och död. Långvariga höga kalciumnivåer kan leda till irreversibel njurskada och kalkinlagring i mjukdelar.

Vid för höga kalciumnivåer eller symtom på hyperkalcemi ska tillförseln avbrytas och eventuell vätskebrist behandlas. Ytterligare symtomatisk behandling vid behov. Vid svår hyperkalcemi kan hemodialys vara nödvändig.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Blod och blodbildande organ, blodersättning och infusionsvätskor

ATC-kod: B05XA07

Kalciumklorid APL återställer kalciumförluster som uppstår vid kontinuerlig njurersättningsterapi (CRRT) med regional citratantikoagulation. Citrat binder kalciumjoner i dialyskretsen varpå antikoagulation uppnås genom att kalciumkelatkomplex bildas. Vanligen elimineras cirka 30-60 % av dessa ifrån dialyskretsen ut med ultrafiltratet. Systemisk koagulation återställs direkt då blodet från dialyskretsen tillblandas det i övriga kroppen och är alltså inte omedelbart avhängigt kalciumkompensation.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Distribution: 99 % av mängden kalcium i kroppen är bundet i skelett och tänder. Återstående 1 % återfinns i den intra- och extracellulära vätskan. Ungefär 50 % av det totala kalciuminnehållet i blodet föreligger i form av den den fysiologiskt aktiva, joniserade formen, cirka 10 % är komplexbundet till citrat, fosfat eller andra anjoner och återstående 40 % är bundet till proteiner (huvudsakligen albumin).

Elimination: Kalcium utsöndras via urin, feces och i svett. Urinutsöndringen är beroende av glomerulär filtration och tubulär resorption.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

_

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Vatten för injektionsvätskor

6.2 Inkompatibiliteter

Kalciumklorid kan bilda komplex med många läkemedel och detta kan leda till utfällning. Kalciumsalter är inkompatibla med oxiderande ämnen, citrat, lösliga karbonater, bikarbonat, fosfat, tartrat och sulfat.
Fysikalisk inkompatibiltet har också rapporterats för amfotericin, ceftriaxon, dobutaminhydroklorid och tetracykliner.

Försiktighet skall iakttagas för att undvika blandning av kalciumklorid och inkompatibla läkemedel i infusionsaggregaten eller i cirkulationen efter separat administrering. Allvarliga komplikationer, inklusive dödsfall, har förekommit som en följd av mikrokristallisering av olösliga kalciumsalter i kroppen efter separat administrering av fysikaliskt inkompatibla lösningar eller TPN-lösningar som innehåller kalcium och fosfat.

På grund av utfällningsrisk får ceftriaxon inte administreras samtidigt med några kalciuminnehållande intravenösa lösningar, inte ens på olika infusionsställen, se avsnitt Kontraindikation

6.3 Hållbarhet

24 månader

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 ºC

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Infusionsflaska glas 250 ml klar, med propp i klorbutylgummi
Infusionsflaska glas 500 ml klar, med propp i klorbutylgummi

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

5.2.2-2017-086057, 2018-10-02

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2018-10-02

10 Datum för senaste revision

2018-06-08

{
  "productId": 622,
  "atcCode": "B05XA07",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "500 mikromol/ml",
  "name": "Kalciumklorid APL",
  "form": "Infusionsvätska, lösning",
  "nplId": "20150601000023",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 4,
      "name": "Gynekologi-Urologi"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 601,
      "nordicItemNumber": "332734",
      "packagingDescription": "Flaska, 250 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": []
    },
    {
      "productItemId": 610,
      "nordicItemNumber": "332676",
      "packagingDescription": "Flaska, 500 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/622/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Kalciumklorid APL 500 mikromol/ml Infusionsvätska, lösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00

 

Begränsade öppettider:

Från den 26 juni - 25 augusti har vi öppet 08:00-16:00,

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer