AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Zinkklorid 2-10 % Lösning

ATC-kod:

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Identifikation

Zinkklorid, lösningar 2 – 10 %

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Zinkklorid

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Zinkklorid har frätande egenskaper. Vid koncentrationer från ca 5 % och högre finns risk för frätskada på både hud och ögon.
Desto högre koncentration ju högre risk för allvarliga skador.
Risk för allvarlig ögonskada bedöms föreligga ner till 3 % och allvarlig irritation på ögonen ner till cirka 2 %.
Hudirritation förekommer från cirka <5 % ned till 2 %. Lösningar mellan 0,2-1 % har tidigare använts som adstringerande ögondroppar utan problem.

Skyddsåtgärder vid hantering

Förhindra direktkontakt med hud och ögon.

Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och lämpliga skyddskläder utifrån behov vid aktuell hantering och administrering.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill torkas upp, skölj/torka efter med vatten. Obs! Använd skyddshandskar.

Kasserade läkemedel tas om hand som farligt avfall, Avfallskod 18 01 06.

Se även lokala instruktioner och Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43.

Första hjälpen

Hudkontakt: Tag genast av nedstänkta kläder. Skölj med vatten i flera minuter. Kontakta läkare.

Ögonkontakt: Skölj genast med mycket vatten i 15 minuter. Snarast till sjukhus.

Inandning: Skölj näsa och mun med vatten. Frisk luft. Kontakt

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, kontakta Apotek Produktion & Laboratorier AB. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

Utfärdandedatum: 2016-06-01

{
  "productId": 636,
  "atcCode": null,
  "nationalLicense": false,
  "strength": "2-10 %",
  "name": "Zinkklorid",
  "form": "Lösning",
  "nplId": null,
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [],
  "productItems": [],
  "productDocumentUrl": null,
  "safetyInformationUrl": "/Web/product/636/safetyinformation",
  "productDocumentType": "",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Zinkklorid 2-10 % Lösning"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer