AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Etanol APL 99,5 % v/v Dentallösning

ATC-kod: A01AD11

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 50 milliliter Ja TL 356592
1 Läkemedlets namn

Etanol APL 99,5 % v/v dentallösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Etanol, vattenfri steril

3 Läkemedelsform

Dentallösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Som dehydrerande och rengörande medel i rotkanal före rotfyllning.

4.2 Dosering och administreringssätt

Individuell efter behandlingens omfattning.
Rotkanalen rengörs med olika desinfektionsmedel. Därefter används Etanol APL 99,5 % v/v dentallösning som dehydreringsmedel innan rotfyllningen påbörjas.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva beståndsdelen.

4.4 Varningar och försiktighet

-

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända. Etanol APL 99,5 % v/v dentallösning används endast lokalt i rotkanalen.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Inga effekter förväntas under graviditet eftersom systemexponering av Etanol APL 99,5 % v/v dentallösning är försumbar.

Amning

Aktiv substans utsöndras i bröstmjölk men vid lokalbehandling med Etanol APL 99,5 % v/v dentallösning förväntas inga effekter på ammade nyfödda/spädbarn.

Fertilitet
Inga effekter på kvinnor i fertil ålder förväntas eftersom den systemiska exponeringen efter lokalt applicerad Etanol APL 99,5 % v/v dentallösning är försumbar.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Etanol APL 99,5 % v/v dentallösning bedöms inte ha någon effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Inga kända.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Etanol APL 99,5 % v/v dentallösning används endast lokalt i rotkanalen.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid mun- och tandsjukdomar, andra medel för lokal behandling i munhålan

ATC-kod: A01A D11

Etanol har dehydrerande och desinficerande egenskaper. Etanol sänker ytspänningen i rotkanalsystemet efter sköljning med olika desinfektionsmedel. Det innebär ett ökat flöde av vätska in i dentinkanalerna. Etanol avdunstar i dentinkanalerna, vilket innebär att rotkanalen torkar. Etanol har bakteriostatisk effekt i låga koncentrationer och baktericid effekt vid högre koncentrationer. Optimal baktericid effekt uppstår vid en koncentration på 60-90 % v/v. Etanol denaturerar proteiner. Etanol har även en viss fungicid och virucidal effekt. Etanol har ingen effekt på bakteriella sporer.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Inga hjälpämnen ingår.

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

2 år
3 månader i bruten förpackning.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Glasflaska, brun, 50 ml, kapsyl med droppinsats

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2001/29287 (148:8/95), 2001-07-05
Förnyat beviljande 148:2010/512325, 2012-10-18
5.2.2-2018-079053, 2020-03-31

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2020-03-31

10 Datum för senaste revision

2020-02-10

{
  "productId": 65,
  "atcCode": "A01AD11",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "99,5 % v/v",
  "name": "Etanol APL",
  "form": "Dentallösning",
  "nplId": "20030804000894",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 8,
      "name": "Munhåla-Tand"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 81,
      "nordicItemNumber": "356592",
      "packagingDescription": "Flaska, 50 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": [
        "TL"
      ]
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/65/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Etanol APL 99,5 % v/v Dentallösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00

 

Begränsade öppettider:

Från den 26 juni - 25 augusti har vi öppet 08:00-16:00,

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer