AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Glukos APL 300 mg/ml Injektionsvätska, lösning

ATC-kod: B05BA03

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Injektionsflaska, 50 milliliter Ja - 325084
1 Läkemedlets namn

Glukos APL 300 mg/ml injektionsvätska, lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml injektionsvätska, lösning innehåller:
Vattenfri glukos 300 mg

Beträffande hjälpämnen, se 6.1.

3 Läkemedelsform

Injektionsvätska, lösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Akut hypoglykemi (insulinkoma) när peroral tillförsel inte är möjlig.

4.2 Dosering och administreringssätt

Individuell dosering. ­
Vuxna:
30-50 ml intravenöst.­
Barn:
1–2 ml/kg kroppsvikt intravenöst.

Vid behov ges ytterligare glukos (efter blodglukoskontroll).
Hyperton lösning av glukos skall ges långsamt intravenöst i central ven. Vid kortvarig akut behandling kan glukos ges långsamt intravenöst i perifer ven.
Extravasal injektion kan orsaka vävnadsskador

4.3 Kontraindikationer

Inga kända.

4.4 Varningar och försiktighet

-

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

-

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Inga kända risker vid användning under amning.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga kända.

4.8 Biverkningar

Vanliga: Tromboflebit.
Faktorer som anses medverka till uppkomst av tromboflebit är bl.a. infusionstid, infusionsvätskans pH och osmolalitet, ven- och kanylgrovlek.

Biverkningar som kan förekomma är hyperglykemi och hypervolemi.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Vid oavsiktlig överdosering ska behandlingen avbrytas och patienten övervakas. Relevant och stödjande behandling ska ges vid behov.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Kolhydrater

ATC-kod: B05B A03

Hyperton lösning som ger en snabb höjning av blodsockerhalten vid hypoglykemi (insulinkoma).
Hyperton lösning ökar blodvolymen genom osmos och ökar diuresen.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Glukos metaboliseras via pyrodruv- eller mjölksyra till koldioxid och vatten med frisättning av energi. Hos friska personer utsöndras nästan ingen glukos via njurarna.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Saltsyra (för pH-justering)
Vatten för injektionsvätskor

Osmolalitet: ca 1800 mosm/kg vatten
pH: 3,5-4,5

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år.
Högst 12 tim i rumstemperatur eller 24 tim vid kylförvaring (2°C - 8°C) i bruten förpackning.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 ºC.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Injektionsflaska av glas med propp av klorbutylgummi. 50 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2005/75941, 2005-12-21
Förnyat beviljande 5.2.2-2013-063479, 2014-05-07

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2014-05-07

10 Datum för senaste revision

2014-05-09

{
  "productId": 95,
  "atcCode": "B05BA03",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "300 mg/ml",
  "name": "Glukos APL",
  "form": "Injektionsvätska, lösning",
  "nplId": "20030804001280",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 2,
      "name": "Barn"
    },
    {
      "therapyAreaId": 5,
      "name": "Hjärta-Kärl"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 68,
      "nordicItemNumber": "325084",
      "packagingDescription": "Injektionsflaska, 50 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/95/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Glukos APL 300 mg/ml Injektionsvätska, lösning"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer