AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Glukos APL 100 mg/ml Infusionsvätska, lösning

ATC-kod: B05BA03

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 100 milliliter Ja - 324889
1 Läkemedlets namn

Glukos APL 100 mg/ml infusionsvätska, lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1000 ml infusionsvätska, lösning innehåller:
Vattenfri glukos 100 g

Beträffade hjälpämnen, se 6.1.

3 Läkemedelsform

Infusionsvätska, lösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Parenteral nutrition och behandling av hypoglykemi hos nyfödda barn.

4.2 Dosering och administreringssätt

Individuell dosering beroende på patientens ålder, kroppsvikt och allmäntillstånd.
Administreras via perifer- eller central ven.

Prematura och nyfödda barn:
Vanligtvis 4-6 mg/kg kroppsvikt/min (2,4-3,6 ml/kg kroppsvikt/tim).
Vid svårare hypoglykemi, 2 ml/kg kroppsvikt givet som intravenös bolusdos, följt av kontinuerlig glukosinfusion.
Maximal infusionshastighet: 15-20 mg/kg kroppsvikt/min.
Utsättande av behandling: Infusionshastigheten minskas successivt med fortsatt monitorering av P-glukos.

Monitorering: P-glukos, vätskebalans och plasmaelektrolyter ska monitoreras regelbundet.

Extravasal injektion kan orsaka vävnadsskador

4.3 Kontraindikationer

Inga kända.

4.4 Varningar och försiktighet

Används med försiktighet vid allvarlig hjärtsvikt eller svårt nedsatt njurfunktion med vätskeretention eller oliguri/anuri av annan orsak.
Högosmolär glukoslösning bör ej ges till dehydrerad patient pga. att den kan förvärra dehydreringen genom osmotisk diures.
Vid tillförsel av koncentrerade glukoslösningar bör koncentrationen av blodsocker följas regelbundet. Särskild försiktighet bör iakttagas hos patienter med nedsatt glukostolerans som vid diabetes, trauma och sepsis.
Hos svårt malnutrierade patienter eller patienter som varit utsatta för längre tids svält bör försiktighet med glukostillförseln iakttagas. Dosen ökas successivt då patientens förmåga att förbränna glukos tilltar.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig administrering av katekolaminer och steroider minskar glukosupptaget.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Ej relevant.

Amning

Ej relevant.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8 Biverkningar

Vanliga: Tromboflebit.
Faktorer som anses medverka till uppkomst av tromboflebit är bl.a. infusionstid, infusionsvätskans pH och osmolalitet, ven- och kanylgrovlek.

Biverkningar som kan förekomma är hyperglykemi, hypervolemi och elektrolytstörningar (hypokalemi, hypomagnesemi och hypofosfatemi).

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Långvarig administrering av Glukos APL 100 mg/ml kan orsaka hyperglykemi, hyperosmolaritet, glukosuri, osmotisk diures och dehydrering. Snabb infusion kan skapa vätskesvullnad med hemodilution och hypervolemi, och om oxideringskapaciteten för glukos överskrids kan det orsaka hyperglykemi. Minskning av kalium i serum och oorganiskt fosfat kan också förekomma.

Vid oavsiktlig överdosering ska behandlingen avbrytas och patienten övervakas. Relevant och stödjande behandling ska ges vid behov.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Lösningar för parenteral nutrition, kolhydrater

ATC-kod: B05B A03

Glukos APL 100 mg/ml är en hypertonlösning.
Lösningen har samma farmkologiska egenskaper som glukos. Glukos är en sockerart och en viktig energikälla för kroppens celler.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Glukos metaboliseras via pyrodruv- eller mjölksyra till koldioxid och vatten med frisättning av energi. Hos friska personer utsöndras nästan ingen glukos via njurarna.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Saltsyra (för pH-justering)
Vatten för injektionsvätskor

Osmolalitet: ca 600 mosm/kg vatten
Kolhydrat innehåll: 100 g per 1000 ml
Energivärde: ca 1700 kJ (400 kcal) per 1000 ml
pH: 3,5-4,5

6.2 Inkompatibiliteter

Infusion med glukos skall inte ges samtidigt med blodtransfusion beroende på risk för hemolys och klumpning av röda blodkroppar.
Läkemedel kan tillsättas efter de riktlinjer för blandbarhet som anges av respektive tillverkare av läkemedlet.

6.3 Hållbarhet

24 månader.
Högst 12 tim i rumstemperatur eller 24 tim vid kylförvaring (2°C - 8°C) i bruten förpackning.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 ºC.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Infusionsflaska av glas med propp av klorbutylgummi. 100 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2005/75941, 2005-12-21
Förnyat beviljande 5.2.2-2013-063474, 2014-05-07

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2014-05-07

10 Datum för senaste revision

2014-05-09

{
  "productId": 96,
  "atcCode": "B05BA03",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "100 mg/ml",
  "name": "Glukos APL",
  "form": "Infusionsvätska, lösning",
  "nplId": "20030804001242",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 2,
      "name": "Barn"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 67,
      "nordicItemNumber": "324889",
      "packagingDescription": "Flaska, 100 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/96/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Glukos APL 100 mg/ml Infusionsvätska, lösning"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer