AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Glaubersalt vet. APL Pulver till oral lösning

ATC-kod: QA06AD13

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Burk, 250 gram Ja - 332015
Informationen i produktmonografin för nedanstående produkt har inte granskats av Läkemedelsverket. Förskrivaren av produkten har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat. Uppgifterna i denna produktmonografi baseras på litteratur av relevans för läkemedlet och information från förskrivare med klinisk erfarenhet.
Indikationer

Till häst mot förstoppning och impaktion.

Kontraindikationer

Saliniska laxativ ska inte användas på uttorkade djur.
Använd inte vid känd överkänslighet mot den aktiva substansen.

Dosering

Häst: 1 g per kg kroppsvikt.

Användaranvisning: Pulvret löses upp i vatten och administreras med sond.

Karenstider

Nässvalgsondering på tävlingsdagen är förbjuden.

Varningar och försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
På grund av läkemedlets höga natriumhalt ska läkemedlet ges med försiktighet till djur med allvarlig hjärtsvikt eller misstänkt natriumretention.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
-

Användning under dräktighet och laktation
Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation.

Fertilitet
-

Interaktioner

Inga kända.

Biverkningar
 • Diarré, kramper och flatulens kan uppstå

 • Elektrolytavvikelser kan uppstå vid kronisk användning

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Överdosering

-

Farmakodynamik

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid förstoppning – Osmotiskt aktiva laxermedel - Natriumsulfat
ATCvet-kod: QA06AD13

Glaubersalt vet. APL pulver till oral lösning är ett saliniskt laxativ. Natriumsulfat absorberas dåligt i mag-tarmkanalen och verkar genom att osmotiskt dra vatten till tarmlumen, varvid peristaltiken stimuleras.

Farmakokinetik

Natriumsulfat absorberas inte märkbart i mag-tarmkanalen och fungerar därigenom som ett saliniskt laxativ. Natrium kan dock absorberas efter utbyte med andra katjoner.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

1 g pulver innehåller:
Natriumsulfatdekahydrat 1 g

Hjälpämnen

Inga.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hantering, hållbarhet och förvaring
Hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning är 3 år.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 °C.

Revideringsdatum

2021-11-26

{
  "productId": 98,
  "atcCode": "QA06AD13",
  "nationalLicense": false,
  "strength": null,
  "name": "Glaubersalt vet. APL",
  "form": "Pulver till oral lösning",
  "nplId": "20111103000096",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": null,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 3,
      "name": "Djur"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 65,
      "nordicItemNumber": "332015",
      "packagingDescription": "Burk, 250 gram",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/98/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "ProductMonograph",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Glaubersalt vet. APL Pulver till oral lösning"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer