AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Laktos APL Pulver till oral lösning 50 g

ATC-kod: V04CX

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Dospåse, 1 styck Ja - 356717
Informationen i produktmonografin för nedanstående produkt har inte granskats av Läkemedelsverket. Förskrivaren av produkten har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat. Uppgifterna i denna produktmonografi baseras på litteratur av relevans för läkemedlet och information från förskrivare med klinisk erfarenhet.
1 Läkemedlets namn

Laktos APL 50 g pulver till oral lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 pulver till oral lösning innehåller:
Vattenfritt laktos 50 g

3 Läkemedelsform

Pulver till oral lösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Oral laktosbelastning används vid oklara magtarmsymtom, där misstanke finns att mjölkintag kan vara en utlösande faktor och där föregående elimination av respektive provokation med mjölk inte gett möjlighet att ställa diagnos.

4.2 Dosering och administreringssätt

Patientförberedelse:
Patienten skall vara fastande från klockan 24.00 dagen innan provet.
Dosering:
Vuxna över 18 år: 50 g laktos (1 pulver) löst i 250-300 ml vatten.
Barn: 1 g laktos löst i 4-5 ml vatten/kg kroppsvikt, max 50 g laktos.
Lösningen kan vid behov smaksättas med citronjuice (1-5 ml/100 ml).
Färdigberedd lösning är hållbar en vecka i kylskåp.
Utförande:
Före intag av laktoslösningen bestäms P-glukos genom blodprov, antingen kapillärt eller venöst (yngre barn kapillärt). Samtidigt mäts vätgaskoncentrationen i
utandningsluften (0-prov).
Därefter mäts P-glukos efter 30, 45 och 60 min och/eller vätgaskoncentrationen i utandningsluften.
Tidpunkt 0 = då patienten börjar dricka laktoslösningen.
Lösningen bör drickas på max 5 min.
Under tiden till nästa provtagning skall patienten sitta still och ej röka eller snusa.
Under belastningsprovet skall symtom som magknip, körningar, gasbildning och diarré registreras.
Referensintervall:
P-glukos: Efter laktostillförsel höjning av P-glukos med 1,5-3,8 mmol/L inom 60 min.
Vätgas: Vätgasstegring ska vara mindre än 20 ppm.

Se även lokal metodbeskrivning.

4.3 Kontraindikationer

Klara kliniska fall av laktasbrist, galaktosemi eller glukos-galaktosmalabsorptionssyndrom.
Laktosbelastning utförs ej på patienter med diabetes.

4.4 Varningar och försiktighet

-

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Inga kända risker om laktos inte är kontraindicerad.

Amning

Inga kända risker om laktos inte är kontraindicerad.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

-

4.8 Biverkningar

Inga kända.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

-

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Diagnostiska medel, övriga diagnostiska medel

ATC-kod: V04CX

Disackariden laktos resorberas i tunntarmen efter spjälkning till monosackariderna glukos och galaktos.
Vid brist på laktas (laktosspälkande enzym i tarmen) ses ingen, eller endast subnormal stegring av glukoskoncentrationen i blod efter laktosintag. Ej spjälkad laktos bryts ner till mjölksyra, koldioxid och vätgas av mag-tarmkanalens bakterier, vilket medför magknip, körningar, gasbildning och diarré.
En flack P-glukoskurva i förening med buksymtom kan tyda på laktosintolerans och laktasbrist.
Analys av vätgas i utandningsluften är en förenklad mätmetod för patienten, särskilt hos barn, jämfört med traditionell P-glukosbestämning.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Produkten innehåller endast vattenfritt laktos (lactosum anhydricum).

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

2 år. Färdigberedd lösning kan förvaras i kylskåp i upp till en vecka.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Dospåse, 1 st.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Tillredning: Se dosering.
Destruktion: Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2010/526093, 2011-06-21

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2011-06-21

10 Datum för senaste revision

2016-09-30

{
  "productId": 161,
  "atcCode": "V04CX",
  "nationalLicense": false,
  "strength": "50 g",
  "name": "Laktos APL",
  "form": "Pulver till oral lösning",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 2,
      "name": "Barn"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 205,
      "nordicItemNumber": "356717",
      "packagingDescription": "Dospåse, 1 styck",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/161/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "ProductMonograph",
  "deRegistredDate": null
}

Beställ

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Kalibrering av termometrar

OBS! Tjänsten upphör 2021-05-31. Inga fler beställningar tas emot av APL efter detta datum.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom utveckling, analys och tillverkning av extempore, lagerberedningar och kontraktstillverkning. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta och är en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien. Med cirka 500 medarbetare och fyra produktionsanläggningar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer