AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Fenol, lösningar Olika läkemedelsformer 10 - 90 %

ATC-kod:

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Identifikation

Läkemedlets namn: Fenol, lösningar 10 – 90 %
Läkemedelsform: Olika läkemedelsformer
Utseende: Klar, färglös eller svagt gul vätska
Typ av läkemedel: Extemporeläkemedel

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Fenol (Phenolum) 100 - 900 mg/g, lösningsmedel är i regel vatten eller etanol

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Inandning av ånga kan ge sveda i näsa och svalg. Omfattande inandning kan orsaka lungödem.

Kontakt med huden orsakar frätsår om inte stänk omedelbart avlägsnas. Först stark sveda och vitnande hud, sedan nedsatt känsel. Innehåll av etanol kan reducera den frätande effekten men kunskapen om detta är begränsad och ska inte begränsa skyddsåtgärderna.
Risk för hudabsorption av fenol vilket eventuellt kan ge allmänpåverkan, t. ex. kramper och påverkan på hjärta och njure. Reaktioner som tyder på överkänslighet (idiosynkrasi) har rapporterats efter hudkontakt med fenollösningar.

Stänk i ögonen ger stark smärta och innebär mycket stor risk för frätsår.

Skyddsåtgärder vid hantering

Undvik inandning av ånga. Förhindra direktkontakt med hud och ögon.
Använd skyddshandskar och lämpliga skyddskläder vid hantering och administrering.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill torkas upp, skölj/torka efter med vatten. Obs! Använd skyddshandskar.
Kasserade läkemedel tas om hand som farligt avfall, Avfallskod 18 01 06.
Se även lokala instruktioner och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19 ”Kemiska arbetsmiljörisker", ändrad och omtryckt i AFS 2014:43.

Första hjälpen

Hudkontakt: Tag genast av nedstänkta kläder. Skölj med vatten i flera minuter. Kontakta läkare.
Ögonkontakt: Skölj genast med mycket vatten i 15 minuter. Snarast till sjukhus.
Inandning: Skölj näsa och mun med vatten. Frisk luft. Kontakta läkare.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, kontakta Apotek Produktion & Laboratorier AB. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

Utfärdandedatum: 2017-02-16

{
  "productId": 504,
  "atcCode": null,
  "nationalLicense": false,
  "strength": "10 - 90 %",
  "name": "Fenol, lösningar",
  "form": "Olika läkemedelsformer",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 12,
      "name": "Övrigt"
    }
  ],
  "productItems": [],
  "productDocumentUrl": null,
  "safetyInformationUrl": "/Web/product/504/safetyinformation",
  "productDocumentType": "",
  "deRegistredDate": null
}

Beställ

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Kalibrering av termometrar

OBS! Tjänsten upphör 2021-05-31. Inga fler beställningar tas emot av APL efter detta datum.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom utveckling, analys och tillverkning av extempore, lagerberedningar och kontraktstillverkning. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta och är en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien. Med cirka 500 medarbetare och fyra produktionsanläggningar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer