AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Fahrs blandning vet. APL Injektionsvätska, lösning

Narkotika klass II: Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

ATC-kod: QN02AC52

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Informationen i produktmonografin för nedanstående produkt har inte granskats av Läkemedelsverket. Förskrivaren av produkten har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat. Uppgifterna i denna produktmonografi baseras på litteratur av relevans för läkemedlet och information från förskrivare med klinisk erfarenhet.
Indikationer

Sedering, premedicinering och postoperativ smärtlindring åt hund.

Kontraindikationer

Andningsdepression, sekretstagnation.
Försiktighet vid skallskada, nedsatt lever- och njurfunktion.

Dosering

Sedering: 0,4 ml/kg kroppsvikt subkutant.
Premedicinering: 0,01-0,02 ml/kg kroppsvikt subkutant 30 min före sövning.
Postoperativ smärtlindring: 0,02-0,04 ml/kg kroppsvikt subkutant efter extubering.

Varningar och försiktighet

Andningsdepression och andra intoxikationsproblem efter överdosering kan hävas med naloxon.
Det är viktigt att naloxon, som har en kortare verkningsduration än flertalet opioider, ges tillräckligt ofta för att motverka opioidens andningsdepressiva effekt. Se kapitlet Antidoter vid akuta förgiftningar och för avbrytande av vissa läkemedels effekter i FASS VET, Naloxon.

Interaktioner

Barbitursyraderivat och andra sedativa ökar risken för andningsdepression.

Biverkningar

Andningsdepression kan förekomma.
Illamående och kräkningar.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Farmakodynamik

Acepromazin har sedativ effekt och potentierar effekten av samtidigt tillförda läkemedel med analgetiska, sedativa och anestetiska egenskaper.
Metadon är ett morfinliknande analgetikum, som är ekvipotent med morfin vid parenteral tillförsel.
Haloperidol är ett neuroleptikum med sedativ och antiemetisk verkan.

Innehåll

1 ml injektionsvätska, lösning innehåller:
Acepromazinmaleat 0,5 mg
Metadonhydroklorid 0,5 mg
Haloperidol 0,5 mg

Hjälpämnen

Mjölksyra
Natriumklorid
Vatten för injektionsvätskor

pH: 2,0-3,0

Utan konserveringsmedel.

Hyperton

Hantering, hållbarhet och förvaring
Hållbarhet

Öppnad ... därefter användbar i 12 tim.

Förvaring

Ljuskänsligt. Förvaras i originalförpackningen.

Revideringsdatum

2011-05-24

{
  "productId": 621,
  "atcCode": "QN02AC52",
  "nationalLicense": false,
  "strength": null,
  "name": "Fahrs blandning vet. APL",
  "form": "Injektionsvätska, lösning",
  "narcoticsClass": "II",
  "narcoticsClassWarningHeadline": "Narkotika klass II",
  "narcoticsClassWarningText": "Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.",
  "specialRecipeForm": true,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 3,
      "name": "Djur"
    }
  ],
  "productItems": [],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/621/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "ProductMonograph",
  "deRegistredDate": null
}

Beställ

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Kalibrering av termometrar

OBS! Tjänsten upphör 2021-05-31. Inga fler beställningar tas emot av APL efter detta datum.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom utveckling, analys och tillverkning av extempore, lagerberedningar och kontraktstillverkning. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta och är en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien. Med cirka 500 medarbetare och fyra produktionsanläggningar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer