Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete omfattar miljö, socialt ansvar och ekonomi. Det är en integrerad del av vår affärsmodell och en viktig del av vår verksamhetsutveckling. Vi beaktar våra intressenters förväntningar samt krav från myndigheter och våra ägare.

Globala målen och Agenda 2030

APL har anslutit sig till FN:s 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Utifrån ägarens förväntningar på APL som statligt bolag, vårt uppdrag, samt våra intressenters förväntningar och våra egna ambitioner, har vi valt att prioritera sex av målen:

 • God hälsa och välbefinnande (mål 3)
  APLs främsta fokus är att se till att patienter i behov av individuella läkemedel får dessa levererade. Vi bidrar till tillgången på säkra, effektiva, kvalitativa och prisvärda läkemedel för alla.
 • Rent vatten och sanitet (mål 6)
  Renat vatten är en viktig insatsvara i våra processer för produktion och rengöring. Vatten är en resursfråga vi måste ta väl hand om. Vi har identifierat behov av åtgärder som översyn av rengöringsmetoder och rengöringsmedel samt vattenförbrukning.
 • Hållbar energi (mål 7) och Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)
  Minskad förbrukning av energi samt utsläpp av koldioxid är våra främsta utmaningar. Vårt arbete med energikartläggningar utgör underlag för hur vi ska prioritera energibesparande investeringar. Våra insatser för att minska koldioxidutsläpp handlar främst om att använda energi som utgörs av fossilfri el och fjärrvärme, fossilfria transporter samt förändrade vanor och rutiner.
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)
  APL verkar för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor. Vi prioriterar våra medarbetares hälsa och säkerhet genom att arbeta systematiskt för att minimera risker som negativt kan påverka arbetsmiljön. Vårt mål är att alla våra leverantörer och samarbetspartners ska leva upp till vår Supplier Code of Conduct.
 • Hållbar konsumtion och produktion (mål 12)
  APL ska ha en ansvarsfull hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel. Vi arbetar för att minska mängden avfall samt utsläpp till luft, vatten och mark för att minimera eventuell negativ påverkan på människors hälsa och på miljön.

Aktiviteter inom dessa områden har arbetats in i vår strategiska plan och följs regelbundet upp av företagsledningen.

Etik och socialt ansvar

God etik ska prägla hela vår verksamhet. Alla medarbetare och vår styrelse ska agera enligt vår uppförandekod
som bland annat förtydligar vad som gäller inom områdena sekretess, konkurrerande verksamhet, trakasserier och kränkande särbehandling, ansvarsfullt förhållande och antikorruption, intern och extern representation.

APL verkar för att våra leverantörer ska arbeta i enlighet med kraven och riktlinjerna i vår uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct). Den syftar till att minimera risker på det sociala området och är baserad på tio principer enligt FN:s grundläggande deklarationer om mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter, miljö och korruption.

Läs mer i vår Supplier Code of Conduct Pdf, 809.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Hållbarhetsredovisning

Varje år redovisar vi utfallet av vårt hållbarhetsarbete enligt GRI SRS (Sustainability Reporting Standards), en global standard för hållbarhetsrapportering nivå Core. Hållbarhetsredovisningen följer riktlinjerna för extern rapportering för företag med statligt ägande och den är granskad av tredje part.

Läs mer i vår Års- och hållbarhetsredovisning

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer