Policyer

Våra policyer skapar samsyn kring de värderingar som vägleder företaget mot vision och mål.

APLs koncernövergripande policydokument omfattar områdena kvalitet, miljö, etik, personal, jämställdhet, säkerhet, ekonomi- och finans, sortiment, varumärke och kommunikation.

Kvalitetspolicy

APLs uppdrag är att tillhandahålla kostnadseffektiva produkter av hög kvalitet och alltid ha patienten i fokus. Vi strävar efter att utveckla både medarbetare, processer och system för att uppfylla regelverk, lagar och andra krav som ställs av myndigheter och andra intressenter.

Det gör vi genom att

 • bygga in kvalitet i våra processer
 • arbeta riskbaserat
 • ha rätt kompetens och motivation
 • agera i enlighet med vårt kvalitetssystem
 • säkerställa att kvalitetssystemet uppfyller tillämpliga lagar, guidelines, standarder, avtal och övriga krav på våra produkter och tjänster.
 • arbeta med ständiga förbättringar av vårt kvalitetssystem, processer, verktyg och kompetenser för att kontinuerligt utvecklas.

Etikpolicy

APLs verksamhet ska präglas av god etik mot medarbetare, kunder, myndigheter, leverantörer och andra intressenter. APL ska verka för hållbar utveckling och socialt ansvarstagande. Alla medarbetare ska agera ansvarsfullt och visa respekt mot varandra, kunder, leverantörer, omvärlden samt företaget.

Det gör vi genom att

 • agera enligt marknadsetiska spelregler
 • agera för alla människors lika värde
 • efterleva företagets och kundernas krav på sekretess
 • inte bedriva konkurrerande verksamhet eller på annat sätt skada företagets eller kunders verksamhet
 • ta ansvar för att utöva gott föredöme och förebygga och motverka alla former av mobbing, trakasserier och kränkande särbehandling
 • säkerställa att företagets uppförandekod efterlevs
 • ha nolltolerans gällande tvångsarbete, otillåtet barnarbete och korruption inkluderat utpressning och mutor.
 • efterleva lagar, avtal och andra krav.

Jämlikhetspolicy

APLs verksamhet präglas av uppfattningen att alla har och ska tillförsäkras lika värde, fri från diskriminering och trakasserier. Vi verkar aktivt för lika rättigheter och möjligheter på vår arbetsplats utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Det gör vi genom att

 • ta tillvara och utveckla våra medarbetares kompetens och erfarenhet i vårt dagliga arbete
 • ingen form av diskriminering eller trakasserier godtas, det åligger varje anställd att anmäla misstänkt mobbning, särbehandling, trakasserier eller diskriminering till närmaste chef eller annan i ledningen
 • främja lika rättigheter och möjligheter
 • efterleva lagar, avtal och andra krav.

Dataskyddspolicy

I vår hantering av personuppgifter följer vi Dataskyddsförordningen, GDPR och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning och andra styrande regelverk. Vi värnar om våra medarbetares, patienters och kunders integritet.

Det gör vi genom att

 • behandla personuppgifter i vår verksamhet på ett lagligt och korrekt sätt
 • upprätthålla ett register över all personuppgiftshantering inom APL
 • ha ett dataskyddsombud (Data Protection Officer, DPO) som man kan vända sig till vid frågor
 • signera personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer och kunder
 • efterleva lagar, avtal och andra krav

Elisabeth Wesselson är utsedd till dataskyddsombud för APL och nås via e-post elisabeth.wesselson@apl.se och tel: 010-447 96 11.

Vid frågor kring APLs Dataskyddspolicy, kontakta oss gärna via e-post: info@apl.se

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer