Policyer

Våra policyer skapar samsyn kring de värderingar som vägleder företaget mot vision och mål.

APLs koncernövergripande policydokument omfattar områdena kvalitet, miljö, etik, personal, jämställdhet, säkerhet, ekonomi- och finans, sortiment, varumärke och kommunikation.

Kvalitetspolicy

APL ska bedriva sin verksamhet enligt gällande branschpraxis och uppfylla myndighetskrav och regelverket för tillverkning och kontroll av läkemedel, medicintekniska produkter och andra produkter. APLs produkter och tjänster finns till för att ge patientnytta och nytta till våra övriga kunder och intressenter, för bättre hälsa och liv. Vårt arbete ska ge hög servicenivå och god kvalitet på produkter och tjänster som vi utvecklar, tillverkar, kontrollerar och levererar så att de lever upp till våra kunders förväntningar och krav.

Det gör vi genom att:

 • säkerställa att tillämpliga lagar, guidelines, standarder, avtal och övriga krav på våra produkter och tjänster efterlevs. Dessa inkluderar krav enligt GMP och GDP uppsatta av Sverige, EU, ICH, WHO och ISO för läkemedel, extemporeläkemedel, medicintekniska produkter, och kosmetiska produkter.
 • ha rätt kompetens och motivation, och genom att ta eget ansvar och sträva efter att alltid göra vårt bästa.
 • arbeta med ständiga förbättringar av våra processer, verktyg, system och kompetenser för att kontinuerligt utvecklas.

Etikpolicy

God etik ska prägla APLs verksamhet – gentemot medarbetare, kunder, myndigheter, leverantörer och andra intressenter. APL ska verka för hållbar utveckling och socialt ansvarstagande. Alla medarbetare ska agera ansvarsfullt och visa respekt gentemot varandra, kunder, leverantörer, omvärlden samt företaget.

Det gör vi genom att:

 • agera enligt marknadsetiska spelregler.
 • efterleva företagets och kundernas krav på sekretess.
 • som anställd inte bedriva konkurrerande verksamhet eller på annat sätt skada företagets eller kunders verksamhet.
 • aktivt motverka korruption, utpressning och mutor.
 • säkerställa att företagets uppförandekod efterlevs i leverantörskedjan (nolltolerans vad gäller tvångsarbete och otillåtet barnarbete, otverka korruption inkluderat utpressning och mutor).
 • alla medarbetare ska agera ansvarsfullt i förhållande till kunder, leverantörer, omvärlden samt företaget.
 • efterleva lagar, avtal och andra krav.

Jämlikhetspolicy

APL ska vara en jämlik arbetsplats, fri från diskriminering och trakasserier. Vi ska aktivt verka för lika rättigheter och möjligheter på vår arbetsplats utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Det gör vi genom att:

 • ta tillvara och utveckla våra medarbetares kompetens och erfarenhet.
 • aktivt motverka diskriminering och trakasserier.
 • främja lika rättigheter och möjligheter på APL.
 • efterleva lagar, avtal och andra krav.

Dataskyddspolicy

Vi hanterar personuppgifter inom APLs verksamhet. Vi följer dataskyddsförordningen och andra styrande regelverk och värnar om våra kunders, patienters och medarbetares integritet.

Det gör vi genom att:

 • behandla personuppgifter i vår verksamhet på ett lagligt och korrekt sätt.
 • upprätthålla ett register över all personuppgiftshantering inom APL.
 • utse en personuppgiftsansvarig som man kan vända sig till vid frågor.
 • signera personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer och kunder.
 • efterleva lagar, avtal och andra krav.

Ulf Skough är utsedd till dataskyddsombud för APL och nås via e-post ulf.skough@apl.se och tel: 010-447 96 23.

Vid frågor kring APLs Dataskyddspolicy, kontakta oss gärna via e-post: info@apl.se

Beställ

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Kalibrering av termometrar

OBS! Tjänsten upphör 2021-05-31. Inga fler beställningar tas emot av APL efter detta datum.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom utveckling, analys och tillverkning av extempore, lagerberedningar och kontraktstillverkning. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta och är en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien. Med cirka 500 medarbetare och fyra produktionsanläggningar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer