Policyer

Våra policyer och riktlinjer ska fungera som stöd och vägledning i vardagen för att nå vår vision och våra mål.

Våra policyer omfattar områdena kvalitet, etik, personal, kommunikation, kredit, säkerhet hälsa och miljö, IT-säkerhet och dataskydd.

Kvalitetspolicy

Vi har alltid patienten i fokus när vi på ett kostnadseffektivt sätt genomför vårt uppdrag. Vårt kvalitetsledningssystem, gällande regelverk, riktlinjer och andra krav från myndigheter och intressenter styr hur vi köper in material och tjänster, tillverkar och tillhandahåller läkemedel.

Det gör vi genom att

 • agera enligt vårt kvalitetsledningssystem
 • utbilda, utveckla och motivera våra medarbetare
 • bygga in kvalitet i våra processer och arbetssätt
 • arbeta riskbaserat och fatta beslut grundat på vetenskapliga underlag
 • ständigt utveckla vårt kvalitetsledningssystem, våra processer och verktyg
 • ha regelbundna interninspektioner inom området

Etikpolicy

Allt vi företar oss präglas av god etik. Vi agerar professionellt, ansvarsfullt och har ett respektfullt förhållningssätt gentemot varandra, vår ägare, kunder, leverantörer, omvärlden och företaget. Vi verkar för ett socialt ansvarstagande och har nolltolerans mot brottslighet och korruption.

Det gör vi genom att

 • följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och agera för alla människors lika värde
 • aldrig obehörigen avslöja konfidentiell information samt efterleva våra kunders krav på sekretess
 • efterleva vår Uppförandekod och säkerställa att våra leverantörer lever upp till vår Supplier Code of Conduct
 • vår finansiella rapportering är fullständig, transparent och följer gällande lagstiftning och praxis på området
 • följa skattelagstiftning och praxis i de områden där vi är verksamma
 • ha professionella och transparenta relationer med myndigheter

Personalpolicy

Vårt långsiktiga perspektiv och tydliga mål, att vara en attraktiv arbetsgivare, ger förutsättningar för ledarna att utveckla och engagera sina medarbetare, skapa delaktighet och trivsel som är viktigt för att säkerställa en patientsäker och effektiv leverans till våra patienter och kunder. Vi genomför vårt arbete så effektivt och konkurrenskraftigt som möjligt med fokus på kvalitet.

Detta gör vi genom att

 • leda genom våra ledarkriterier
 • agera enligt våra värderingar
 • ta tillvara och vidareutveckla våra medarbetares kompetens och erfarenhet
 • bryta ner företagets mål hela vägen till våra medarbetares uppdrag
 • ha regelbunden uppföljning på mål och prestationer
 • aktivt verka för lika rättigheter och möjligheter avseende karriär och löneutveckling
 • arbeta proaktivt och förebyggande med information och utbildning för att motverka och förhindra alkohol- och drogrelaterade problem
 • ha nolltolerans mot kränkande särbehandling, mobbing och trakasserier

Kommunikationspolicy

Vår kommunikation är enhetlig, stöttar vårt uppdrag, bidrar till våra strategiska mål och bygger våra relationer med intressenter. Vi uppfattas transparenta och relevanta för våra målgrupper där kommunikationen motiverar och engagerar. Långsiktiga relationer, kunskap om oss och vår verksamhet är viktiga nycklar i vår kommunikation.

Det gör vi genom att

 • vår information om samhällsuppdraget är tydligt och finns lättillgänglig
 • ha enhetlig kommunikation och tonalitet och använda samma begrepp internt och externt
 • ha konsekvent kommunikation i alla kanaler gentemot våra målgrupper
 • påverka våra målgrupper med kommunikationsbudskap i rätt tid och i rätt kanal för att stödja vår förändringsresa
 • alltid komma ihåg vem vi representerar och vilken roll vi har i sociala medier
 • Låta utsedd person, vd och i vd:s frånvaro CFO, hantera externa kontakter med media

Kreditpolicy

Vi strävar efter att göra säkra affärer med så låg kreditrisk som möjligt och minimera kapital som är bundet i kundfordringar för att minska våra finansieringskostnader och vår kreditriskexponering.

Det gör vi genom att

 • ha ett effektivt kreditupplysningsförfarande
 • fastställa kreditvärderingsprinciper
 • beslut om kreditgivning baseras på väl underbyggda fakta
 • tillse att varje kund erhåller kunskap om dröjsmålsränta, påminnelse- och inkassoavgifter före leverans

Säkerhet- hälsa- och miljöpolicy

Vi prioriterar våra medarbetares hälsa och säkerhet, och gemensamt skapar vi en trygg och säker arbetsplats. För att bidra till en hållbar och hälsosam miljö för kommande generationer fokuserar och agerar vi för en hållbar resursanvändning, energiförbrukning och förebyggande av utsläpp.

Det gör vi genom att

 • utbilda och arbeta systematiskt för att minimera risker som negativt kan påverka eller skada människor och miljö
 • ha en öppen dialog för att skapa engagemang och ett ansvarstagande
 • ha tydliga ansvarsområden inom arbetsmiljö, miljö, brand och el
 • effektivisera för att bidra till en bättre miljö genom minskad förbrukning av energi och vatten, minskad uppkomst av avfall samt ökad användning av förnybara och hållbara insatsmaterial
 • välja energi, rese- och transportsätt med minsta möjliga klimatpåverkan
 • följa och efterleva relevanta lagar och andra krav inom området

Vi ska vara väl rustade för att hantera plötsligt uppkomna svåra händelser (kriser).

IT-säkerhetspolicy

För att kunna genomföra vårt uppdrag behöver vi säkerställa att informationen är tillgänglig, riktig, spårbar och har rätt sekretessnivå. Den ökade digitaliseringen, användandet av molntjänster och komplexa cyberangrepp gör att vi behöver ha en hög och tillförlitlig IT-säkerhet. Var och en har ett ansvar att minimera risken att information hanteras felaktigt eller kommer i orätta händer vilket kan äventyra vår verksamhet.

Det gör vi genom att

 • utbilda medarbetare och betona vikten av det personliga ansvaret
 • rapportera iakttagelser, risker och händelser som kan påverka IT-säkerheten
 • hantera risker på ett strukturerat sätt utifrån informationsklassificering
 • endast använda system, appar och webtjänster för företagsändamål
 • beakta informationssäkerhet samt interna krav vid inköp av utrustning eller system
 • följa relevanta myndighetskrav och riktlinjer inom området

Dataskyddspolicy

Vi värnar om våra medarbetares, patienters och kunders integritet. I vår hantering av personuppgifter följer vi Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) och Integritetsskydds­myndigheten samt andra styrande regelverk.

Det gör vi genom att

 • utse ett dataskyddsombud (Data Protection Officer, DPO)
 • behandla personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt
 • upprätthålla ett register över all personuppgiftshantering inom företaget
 • signera personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer och kunder
 • ha regelbundna interninspektioner inom området

Vid frågor kring APLs Dataskyddspolicy, kontakta oss gärna via e-post: info@apl.se

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer