AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Jodsprit APL 5 % Dentallösning

ATC-kod: A01AD11

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 50 milliliter Ja TL 335208
1 Läkemedlets namn

Jodsprit APL 5 % dentallösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

100 g dentallösning innehåller:
Jod 5 g
Kaliumjodid 3,5 g

Hjälpämne med känd effekt:
Vattenfri etanol

Beträffande övriga hjälpämnen, se 6.1.

3 Läkemedelsform

Dentallösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Desinfektion av gummiduk (kofferdam) och tandyta före rotbehandling.

4.2 Dosering och administreringssätt

Doseras beroende på behandlingens art.
Kofferdam placeras och tvätt av tand samt omgivande område av kofferdamduken, det så kallade arbetsfältet, utförs. Tvätten sker först med 30 % väteperoxid och sedan med Jodsprit APL 5 % dentallösning.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva beståndsdelen eller ingående hjälpämnen.

4.4 Varningar och försiktighet

Jodsprit APL 5 % dentallösning kan irritera hud och slemhinnor. Vid upprepad kontakt ökar risken för överkänslighetsreaktion. Jodsprit APL 5 % dentallösning kan missfärga tänder, fyllningar och hud. Fläckarna kan tas bort med utspädd lösning av natriumtiosulfat (5-10%).

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Upprepad användning av läkemedel innehållande jod ska undvikas vid graviditet. Enstaka användning av Jodsprit APL 5 % dentallösning bedöms inte innebära en risk för påverkan av foster.

Amning

Upprepad användning av läkemedel innehållande jod ska undvikas vid amning. Enstaka användning av Jodsprit APL 5 % dentallösning bedöms inte innebära en risk för påverkan av barn.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Jodsprit APL 5 % dentallösning bedöms inte ha någon effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Biverkningar som kan förekomma visas nedan enligt MedDRA-klassificering av organsystem.

Immunsystemet

 

Ingen känd frekvens

Överkänslighet inklusive anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Ingen känd frekvens

Reversibel missfärgning av tänder och fyllningar.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

-

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid mun- och tandsjukdomar, medel för lokal behandling i munhålan

ATC-kod: A01AD11

Jodsprit är ett starkt oxiderande desinfektionsmedel med brett antimikrobellt spektrum. Jodföreningars antibakteriella effekt beror på deras förmåga att oxidera organiska ämnen.
Etanol utövar sin antimikrobiella effekt genom denaturering av mikrobiella proteiner.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Vatten för injektionsvätskor
Vattenfri etanol

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

36 månader.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C . Förvaras väl tillsluten.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Glasflaska brun, kapsyl med droppinsats, 50 ml

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Kan färga tänder, hud, hår och kläder. Hanteras med försiktighet.
Läs skyddsinformationsblad före användning. Skyddsinformationsblad för Jodsprit APL 5 % dentallösning finns i APLs informationsdatabas AIDA på apl.se

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2001/29287 (148:10/95), 2001-07-05
Förnyat beviljande 148:2010/500022, 2010-12-18
Förnyat beviljande 5.2.2-2017-026774, 2018-04-27

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2018-04-27

10 Datum för senaste revision

2018-02-07

{
  "productId": 113,
  "atcCode": "A01AD11",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "5 %",
  "name": "Jodsprit APL",
  "form": "Dentallösning",
  "nplId": "20030804001839",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 8,
      "name": "Munhåla-Tand"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 118,
      "nordicItemNumber": "335208",
      "packagingDescription": "Flaska, 50 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": [
        "TL"
      ]
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/113/productdocument",
  "safetyInformationUrl": "/Web/product/113/safetyinformation",
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Jodsprit APL 5 % Dentallösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer