AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Jodjodkalium APL 5 % Dentallösning

ATC-kod: A01AD11

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 50 milliliter Ja TL 330076
1 Läkemedlets namn

Jodjodkalium APL 5 % dentallösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

100 g dentallösning innehåller:
Kaliumjodid 10 g
Jod 5 g
Totalt jodinnehåll 13 g

Beträffande hjälpämnen, se 6.1.

3 Läkemedelsform

Dentallösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Kompletterande korttidsinlägg vid rotbehandling av tidigare rotfyllda tänder (revisionsbehandling) eller då det finns andra skäl att anta att särskilt resistenta rotkanalsbakterier koloniserar rotkanalsystemet.

4.2 Dosering och administreringssätt

Jodjodkalium APL 5 % dentallösning appliceras i rotkanalen med hjälp av spruta och spolkanyl avsedda för rotbehandling. Dentallösningen ska ligga kvar i ca 5-10 minuter.

Erfarenheten vid behandling med Jodjodkalium APL 5 % dentallösning hos barn är begränsad.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot jod eller jodider.

Ska inte användas hos personer med tyroideasjukdomar.

4.4 Varningar och försiktighet

Jod kan färga tänder, hud, hår och kläder.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Uppgift saknas.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Jod passerar placenta och upprepad användning av läkemedel innehållande jod ska undvikas vid graviditet. Enstaka användning av Jodjodkalium APL 5 % dentallösning bedöms inte innebära en risk för påverkan av foster.

Amning

Jod utsöndras i bröstmjölk och upprepad användning av läkemedel innehållande jod ska undvikas vid amning. Enstaka användning av Jodjodkalium APL 5 % dentallösning bedöms inte innebära en risk för påverkan av barn.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Jodjodkalium APL bedöms inte ha någon effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Vävnadsirriterande.
Kan orsaka överkänslighetsreaktioner, inklusive urtikaria, angioödem, kutan blödning eller purpura, feber, artralgi, lymfadenopati och eosinofili

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Jodlösningar i låg koncentration är i regel ofarliga. Vid oavsiktligt intag av produkten, skölj munnen och ge dryck. Jodjodkalium 5 % dentallösning kan verka irriterande på slemhinnor. Vid stänk i ögat skölj med vatten under minst 5 minuter. Vid kvarstående symtom kontrollera risken hos Giftinformationscentralen alternativt kontakta läkare.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid mun- och tandsjukdomar, medel för lokal behandling i munhålan

ATC-kod: A01A D11

Jodjodkalium har ett brett antimikrobiellt spektrum, och har visats vara effektiv mot enterokocker och svamp som kan förekomma vid rotkanalsinfektion. Den fullständiga verkningsmekanismen är inte känd. Jodjodkalium är relativt instabilt och inaktiveras lätt genom snabb inbindning till organiskt material.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Vatten för injektionsvätskor

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras väl tillsluten.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Brun glasflaska med droppinsats av polyeten 50 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Hanteras med försiktighet. Läs skyddsinformationsblad före användning. Skyddsinformationsblad för Jodjodkalium APL 5 % dentallösning finns i APLs informationsdatabas AIDA på apl.se
Kan färga tänder, hud, hår och kläder.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2008/106848, 2009-06-26
Förnyat beviljande 5.2.2-2017-009602, 2018-04-27

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2018-04-27

10 Datum för senaste revision

2018-02-07

{
  "productId": 116,
  "atcCode": "A01AD11",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "5 %",
  "name": "Jodjodkalium APL",
  "form": "Dentallösning",
  "nplId": "20030804001761",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 8,
      "name": "Munhåla-Tand"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 133,
      "nordicItemNumber": "330076",
      "packagingDescription": "Flaska, 50 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": [
        "TL"
      ]
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/116/productdocument",
  "safetyInformationUrl": "/Web/product/116/safetyinformation",
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Jodjodkalium APL 5 % Dentallösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer