AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Karbamid i Essex kräm APL 2 % Kräm

ATC-kod: D02AE01

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Behållare med dospump, 480 gram Nej S 340190
Tub, 85 gram Nej S 343418
1 Läkemedlets namn

Karbamid 2 % i Essex kräm APL kräm

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g kräm innehåller:
Urea (karbamid) 20 mg

Hjälpämnen med känd effekt: cetostearylalkohol och klorkresol (konserveringsmedel)

Beträffande hjälpämnen, se 6.1.

3 Läkemedelsform

Kräm

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Torr, hyperkeratotisk hud. Atopiskt eksem.
Används till barn och personer med känslig hud.

4.2 Dosering och administreringssätt

Krämen insmörjes vid behov, gärna flera gånger dagligen, samt alltid efter kontakt med vatten.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

4.4 Varningar och försiktighet

Undvik att smörja kräm i ögon, näsa, öron, öppna sår eller på slemhinnor.
Karbamid 2 % i Essex kräm APL innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner, t ex kontakteksem, samt klorkresol som kan ge allergiska reaktioner.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Karbamid i Essex kräm APL kan användas under graviditet.

Amning

Karbamid i Essex kräm APL kan användas under amning.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Karbamid 2 % i Essex kräm APL bedöms ha ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Krämen kan ge övergående hudirritation i form av värmekänsla och sveda, dock i mindre grad än beredningar med högre karbamidinnehåll, vilket är en vanlig biverkan speciellt i början av behandlingen
Ansiktet är speciellt känsligt.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Inga kända risker.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Hudskyddande och uppmjukande medel, karbamidpreparat

ATC-kod: D02AE01

Karbamid 2 % i Essex kräm APL har keratolytisk och fuktighetsbevarande verkan, vilket bidrar till normalisering av torr hud.
Essex kräm har mjukgörande och skyddande egenskaper och är avtvättbar med vatten.
Minskar risken för återfall och förlänger tiden mellan eksemutbrott.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Den systemiska absorptionen av karbamid har inte undersökts men bedöms vara försumbar.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska data saknas.

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Essex kräm innehåller:
Cetomakrogol 1000
Cetostearylalkohol
Flytande paraffin
Vitt vaselin
Natriumdivätefosfatdihydrat
Fosforsyra
Klorkresol (konserveringsmedel)
Renat vatten

Emulsionstyp: o/v
Fetthalt: ca 30 %

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

24 månader.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).
Kan under användningstiden förvaras 3 månader i rumstemperatur (högst 25 °C).

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Plasttub (polyeten), 85 g.
Plastburk (polypropen) med dospump, 480 g.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

För bästa utpumpningseffekt stöt burken då och då före användning mot ett fast underlag.
Inga särskilda anvisningar för destruktion.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

581:1998/8538 (148:27/95), 1998-03-20
Förnyat beviljande 148:2009/520283, 2010-06-02
Förnyat beviljande 5.2.2-2015-108149, 2017-02-22

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2017-02-22

10 Datum för senaste revision

2017-02-23

{
  "productId": 141,
  "atcCode": "D02AE01",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "2 %",
  "name": "Karbamid i Essex kräm APL",
  "form": "Kräm",
  "nplId": "20030804002065",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 6,
      "name": "Hud"
    },
    {
      "therapyAreaId": 2,
      "name": "Barn"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 113,
      "nordicItemNumber": "340190",
      "packagingDescription": "Behållare med dospump, 480 gram",
      "price": 265.22,
      "requirePrescription": false,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": [
        "S"
      ]
    },
    {
      "productItemId": 114,
      "nordicItemNumber": "343418",
      "packagingDescription": "Tub, 85 gram",
      "price": 119.76,
      "requirePrescription": false,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": [
        "S"
      ]
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/141/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Karbamid i Essex kräm APL 2 % Kräm"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer