AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Natriumklorid APL 5 % Ögondroppar, lösning

ATC-kod: S01XA03

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 4 x 5 milliliter Nej - 334201
1 Läkemedlets namn

Natriumklorid APL 5 % ögondroppar, lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml ögondroppar, lösning innehåller:
Natriumklorid 52 mg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3 Läkemedelsform

Ögondroppar, lösning
Klar och färglös vätska

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

För behandling av tillfälligt hornhinneödem orsakat av ex. operation, infektion, trauma eller annan ögonsjukdom.

4.2 Dosering och administreringssätt


1 – 2 droppar i ögat var 3 - 4:e timme eller enligt läkares föreskrift

Administreringssätt
Dra ner det nedre ögonlocket och applicera en droppe i fickan som bildas. Håll därefter ögat stängt 1 – 2 minuter.

Undvik kontakt mellan flaskans topp och ögat, huden eller annan yta vid administrering av läkemedlet för att förhindra kontamination och skador på ögonen.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4 Varningar och försiktighet

Kontakta läkaren och avsluta behandlingen med Natriumklorid APL ögondroppar om följande tillstånd uppstår i ögat:

 • Smärta

 • Irritation

 • Rodnad som inte blir bättre

 • Synförändringar

 • Tillståndet blir sämre eller om problemen kvarstår


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med Natriumklorid ögondroppar saknas. Inga kända risker vid användning av terapeutiska doser under graviditet.

Amning

Kan användas under amning. Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbart.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Natriumklorid APL ögondroppar har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Biverkningar som kan förekomma visas nedan enligt MedDRA-klassificering av organsystem. De flesta biverkningarna är dosberoende.

Ögon

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Övergående sveda, övergående irritation

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

-

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel vid ögonsjukdomar

ATC-kod: S01X A03

Natriumklorid ger en hyperosmotisk lösning som bidrar till högre tonicitet av tårvätskan. När det appliceras i ögat sugs vatten från hornhinnan till den mer osmotiska tårfilmen. Vattnet förs sedan bort via tårflödesmekanismen. Natriumklorid har avsvällande effekt på hornhinnan.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Vatten för injektionsvätskor

Utan konserveringsmedel.

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

2 år.
Öppnad flaska är hållbar 5 dagar för enskild patient. Engångsbruk vid användning på klinik.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 ºC.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Ögondroppsflaska av polyeten. 4 x 5 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2007/87607, 2007-12-19
Förnyat beviljande 5.2.2-2013-063464, 2014-06-18
5.2.2-2021-003518, 2022-06-22

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2022-06-22

10 Datum för senaste revision

2020-11-24


{
  "productId": 212,
  "atcCode": "S01XA03",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "5 %",
  "name": "Natriumklorid APL",
  "form": "Ögondroppar, lösning",
  "nplId": "20030804003192",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 10,
      "name": "Ögon"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 240,
      "nordicItemNumber": "334201",
      "packagingDescription": "Flaska, 4 x 5 milliliter",
      "price": 152.66,
      "requirePrescription": false,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/212/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Natriumklorid APL 5 % Ögondroppar, lösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00

 

Begränsade öppettider:

Från den 26 juni - 25 augusti har vi öppet 08:00-16:00,

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer