AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Prednisolon APL 20 mg Suppositorium

ATC-kod: A07EA01

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Blister, 10 suppositorier Ja - 338608
1 Läkemedlets namn

Prednisolon APL 20 mg suppositorium

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 suppositorium innehåller:

Prednisolon 20 mg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 Läkemedelsform

Suppositorium

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Behandling av proktit hos patienter som inte svarar på behandling med 5-ASA-suppositorier eller andra steroider.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering vuxna:
1 suppositorium (20 mg) morgon och kväll i 7 dagar. Därefter 1 suppositorium (20 mg) till kvällen. I vissa fall inleds behandlingen med 1 suppositorium (20 mg) till kvällen. Behandlingen pågår vanligen i 2–3 veckor. Ges antingen i monoterapi eller i kombination med andra medel.

Administreringssätt:
Införs i ändtarmen.
Suppositoriet fuktas hastigt i ljummet vatten före införandet för att underlätta administrering

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.
Lokala virus-, svamp- och bakterieinfektioner, t ex tuberkulos och gonorré.

4.4 Varningar och försiktighet

Eftersom komplikationerna av glukokortikoidbehandling är avhängiga dosen och behandlingslängd måste i varje enskilt fall en risk/nytta-bedömning göras avseende dos och behandlingslängd, samt om daglig eller intermittent behandling ska användas.

Lägsta möjliga kortikosteroiddos som behövs för att kontrollera den sjukdom som behandlas ska användas.

Före ordination bör undersökning göras för uteslutande av malign process.

Immunosuppressiva effekter/ökad infektionskänslighet
Glukokortikoider, däribland prednisolon, kan medföra ökad mottaglighet för infektion, maskera symtom på infektion och nya infektioner kan tillstöta under behandling. Infektioner, orsakade av virus, bakterier, svampar, protozoer eller inälvsmask, kan ha samband med användning av enbart kortikosteroider eller kortikosteroider i kombination med andra immunsuppressiva medel som påverkar cellulär immunitet, humoral immunitet eller neutrofilernas funktion. Infektionerna kan vara lindriga, men även svåra och i vissa fall dödliga. Risken för infektionskomplikationer ökar med ökad dos.

Glukokortikoider bör ej ges vid infektioner utan samtidig kausal behandling.

Vattkoppor och mässling kan få ett allvarligare eller till och med dödligt förlopp hos icke-immuniserade barn och vuxna som behandlas med kortikosteroider. Barn, eller vuxna som inte har haft dessa sjukdomar, och som tar immunosuppressiva doser av kortikosteroider, ska upplysas om att undvika exponering för vattkoppor och mässling, och att vid exponering söka vård.

Användning av prednisolon vid aktiv tuberkulos ska begränsas till de fall av fulminant eller disseminerad tuberkulos där kortikosteroiden används för behandling av sjukdomen i kombination med lämplig tuberkulosbehandling. Om kortikosteroider är indicerade till patienter med latent tuberkulos eller tuberkulinreaktivitet är noggrann övervakning nödvändig eftersom sjukdomen kan reaktiveras. Vid längre tids kortikosteroidbehandling ska dessa patienter få tuberkulos-profylax.

Immunsystemet
Eftersom sällsynta fall av hudreaktioner och anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner har förekommit hos patienter som behandlas med kortikosteroider, ska lämpliga försiktighetsåtgärder sättas in före administreringen, särskilt om patienten tidigare fått en allergisk reaktion mot något läkemedel.

Kortikosteroider i hög dos kan interferera med aktiv immunisering. Vaccinering med levande vaccin bör göras under noggrann övervakning och ej till patienter som står på långtidsbehandling med kortikosteroider i immunosuppressiva doser.

Endokrina systemet
Långtidsbehandling med farmakologiska doser av kortikosteroid kan leda till sekundär binjurebarksinsufficiens. Risken kan minskas genom att behandlingen ges varannan dag.

Patienter som får underhållsbehandling med kortikosteroider och utsätts för ovanliga påfrestningar (t.ex. infektion, operation eller trauma) behöver högre kortikosteroiddoser före, under och efter den påfrestande situationen.
Abrupt utsättande av behandlingen kan leda till akut binjurebarkssvikt som kan vara dödlig.
Risken för sekundär binjurebarksinsufficiens kan minskas genom gradvis sänkning av dosen. Denna typ av relativ insufficiens kan kvarstå i månader efter att behandlingen avslutats, varför hormonbehandling åter ska sättas in vid påfrestande situationer som uppkommer under denna tidsperiod. Eftersom utsöndringen av mineralkortikoider kan vara nedsatt ska salter och/eller mineralkortikoider administreras samtidigt.

Ett ”steroidutsättningssyndrom”, till synes utan samband med binjurebarksinsufficiens, kan också uppkomma efter abrupt utsättning av glukokortikoider. Detta syndrom ger symtom som anorexi, illamående, kräkningar, letargi, huvudvärk, feber, ledvärk, deskvamation, myalgi, viktnedgång och/eller hypotoni. Dessa effekter antas beror på den plötsliga förändringen av glukokortikosteroidkoncentrationen snarare än på låga kortikosteroidnivåer.

Patienter med hypotyreos eller levercirros får en förstärkt effekt av kortikosteroider.

Metabolism och nutrition
Kortikosteroider, däribland prednisolon, kan höja blodsockervärdet, förvärra redan befintlig diabetes samt öka risken för utveckling av diabetes hos patienter som står på långtidsbehandling med kortikosteroider.

Psykiska störningar
Potentiellt allvarliga psykiska störningar kan uppkomma under behandling med kortikosteroider, däribland prednisolon. Det kan röra sig om allt från eufori, sömnstörningar, humörsvängningar, personlighetsförändringar och svår depression till psykotiska manifestationer. Redan befintlig emotionell instabilitet och psykotiska tendenser kan dessutom förvärras av kortikosteroider. Symtomen debuterar i typiska fall inom några dagar eller veckor efter behandlingsstarten.

De flesta reaktionerna går tillbaka efter dosminskning eller utsättning, men specifik behandling kan bli nödvändig. Psykiska effekter har rapporterats vid utsättning av kortikosteroider, frekvensen är okänd.

Patienter/vårdare ska uppmanas att söka vård om patienten får psykiska symtom, särskilt om depression eller självmordstankar misstänks.

Centrala och perifera nervsystemet
Kortikosteroider ska användas med försiktighet till patienter med krampsjukdomar.

Hjärtat
Biverkningar av glukokortikoider på hjärt-kärlsystemet, till exempel dyslipidemi och hypertoni, kan predisponera behandlade patienter med befintliga kardiovaskulära riskfaktorer för ytterligare kardiovaskulära händelser vid höga doser och långvarig behandlingstid. Kortikosteroider ska därför sättas in till dessa patienter först efter noggrant övervägande, och riskmodifierande åtgärder samt extra hjärtövervakning övervägas vid behov. Låg dos och behandling varannan dag kan minska komplikationerna vid behandling med kortikosteroider.

Blodkärl
Eftersom kortison har rapporterats öka blodets koagulationstendens i sällsynta fall och därmed skulle kunna påskynda utvecklingen av intravaskulär trombos, tromboemboli och tromboflebit, ska kortikosteroider användas med försiktighet till patienter med tromboemboliska sjukdomar.

Magtarmkanalen
Höga doser kortikosteroider kan orsaka akut pankreatit. Det finns inga entydiga data som slår fast att kortikosteroider orsakar magsår. Glukokortikoidbehandling kan maskera peritonit och andra tecken och symtom associerade med gastrointestinala tillstånd som perforation, obstruktion eller pankreatit. I kombination med NSAID är risken för gastrointestinala sår förhöjd. Kortikosteroider ska därför användas med försiktighet vid icke-specifik ulcerös kolit om det finns en sannolikhet för förestående perforation, abscess eller annan pyogen infektion, divertikulit, nyanlagda anastomoser, eller aktivt eller latent peptiskt sår.

Lever och gallvägar
Sjukdomar i lever och gallvägar har rapporterats i sällsynta fall och i majoriteten av dessa fall var tillståndet reversibelt efter utsättning av behandlingen. Lämpliga övervakningsåtgärder krävs.

Muskuloskeletala systemet
Akut myopati har rapporterats vid höga kortikosteroiddoser, oftast hos patienter med störningar i den neuromuskulära transmissionen (t.ex. myasthenia gravis), eller hos patienter som samtidigt behandlas med antikolinergika, t.ex. neuromuskulära blockerande läkemedel (såsom pankuronium). Denna akuta myopati är generaliserad, kan involvera ögon- och andningsmuskler, och kan leda till tetrapares. Förhöjt kreatinkinas kan förekomma. Klinisk förbättring eller återhämtning efter avbruten behandling med kortikosteroider kan ta veckor eller år. Kortikosteroider ska användas med försiktighet till patienter med osteoporos.

Njurar och urinvägar
Kortikosteroider ska användas med försiktighet till patienter med njurinsufficiens. Försiktighet krävs för patienter med systemisk skleros eftersom en ökad incidens av (eventuellt dödlig) renal kris vid sklerodermi, med hypertoni och minskad urinproduktion, har observerats vid en daglig prednisolondos på 15 mg eller mer. Blodtryck och njurfunktion (S‑kreatinin) ska därför kontrolleras rutinmässigt. Vid misstänkt renal kris ska blodtrycket hållas under noggrann kontroll.

Påverkan på elektrolyter och vätskebalans
Systemiska kortikosteroider ska användas med försiktighet hos patienter med hjärtsvikt eller hypertoni. Medelhöga och höga doser kan leda till förhöjt blodtryck, salt- och vattenretention samt ökad kaliumutsöndring. Dessa effekter är mindre sannolika med syntetiska derivat, förutom då dessa används i höga doser. Kostrestriktioner med lägre saltintag samt kaliumtillskott kan bli nödvändigt. Alla kortikosteroider ökar kalcium-utsöndringen.

Ögon
Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.

Kontakt med ögonen skall undvikas. Efter användandet skall händerna tvättas noggrant.

Hud
Vid irritation eller rektal blödning bör behandlingen avbrytas och patienten undersökas.
Lokal irritation kan ibland tillskrivas en överkänslighet mot prednisolon och behandlingen bör då avbrytas.

Hjälpämnen
Innehållsämnet hårdfett i Prednisolon APL 20 mg suppositorier kan reducera effekten och säkerheten av latexprodukter, såsom kondomer.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Följande kombinationer med Prednisolon APL 20 mg kan kräva dosanpassning.

Fenobarbital, fenytoin, karbamazepin
Fenobarbital (som även är metabolit till primidon), fenytoin och karbamazepin var för sig och i kombination inducerar metabolismen av hydrokortison, prednisolon och methylprednisolon (visat på barn med astma) med ökat dosbehov som följd. Interaktionen gäller sannolikt hela gruppen glukokortikoider.

Icke-steroida antiinflammatoriska medel
1) Incidensen av gastrointestinal blödning och ulceration kan öka om kortikosteroider ges tillsammans med NSAID.

2) Kortikosteroider kan öka clearance av höga dosβer acetylsalicylsyra, vilket kan leda till lägre salicylatnivåer i serum. Vid utsättning av kortikosteroidbehandling kan salicylatnivåerna i serum stiga, vilket skulle kunna leda till ökad risk för toxiska effekter av salicylat.

Diabetesläkemedel
Glukokortikoider höjer blodsockerhalten. Patienter med diabetes mellitus som samtidigt får insulin och/eller orala hypoglykemiska medel kan behöva anpassa doserna av sådan behandling.

Östrogener (även orala preventivmedel som innehåller östrogener)
Östrogener ökar koncentrationen av transkortin. Effekten av glukokortikoider som binder till transkortin kan förstärkas och dosjusteringar kan behövas om östrogener läggs till eller tas bort från en stabil behandlingsregim.

Kaliumreducerande medel
Kaliumreducerande diuretika (t.ex. tiazider, furosemid, etakrynsyra) och andra läkemedel som minskar mängden kalium såsom amfotericin B, xantiner och β2-agonister, kan förstärka den kaliumsänkande effekten av glukokortikoider. Serumkalium ska övervakas noga hos patienter som får glukokortikoider och kaliumreducerande medel.

Rifampicin
Rifampicin inducerar den mikrosomala oxidationen av glukokortikoider (hydrokortison, prednisolon, metylprednisolon). Detta medför ett ökat steroidbehov under rifampicinbehandling och minskat steroidbehov efter sådan behandling.

Isoniazid
Prednisolon har även en potentiell effekt som innebär ökad acetyleringshastighet och clearance av isoniazid.

Orala antikoagulantia
Det finns rapporter om förändrad effekt av antikoagulantia som getts samtidigt som prednisolon. Protrombintid (INR) bör följas under behandlingen.

CYP3A-hämmare, inklusive läkemedel som innehåller kobicistat
Dessa väntas öka risken för systemiska biverkningar. Kombinationen ska undvikas såvida inte nyttan uppväger den ökade risken för systemiska biverkningar av kortikosteroider, och om så är fallet ska patienter övervakas avseende systemiska biverkningar av kortikosteroider.

Antikolinergika, neuromuskulära blockerare
Kortikosteroider kan påverka effekten av antikolinergika.
1) Akut myopati har rapporterats vid samtidig användning av höga doser kortikosteroider och antikolinergika, såsom neuromuskulära blockerare.
2) Antagonism med den neuromuskulärt blockerande effekten av pankuronium och vekuronium har rapporterats hos patienter som tar glukokortikosteroider. Denna interaktion kan förväntas med alla kompetitiva neuromuskulära blockerare.

Antikolinesteraser
Interaktion mellan glukokortikoider och antikolinesteraser som ambenonium, neostigmin och pyridostigmin kan leda till betydande kraftlöshet hos personer med myasthenia gravis. Om möjligt ska behandling med antikolinesteras sättas ut minst 24 timmar innan glukokortikoidbehandling sätts in.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

I djurförsök har kortikosteroider visat sig kunna ge upphov till missbildningar av olika slag (gomspalt, skelettmissbildningar, se avsnitt 5.3). Relevansen för människa är okänd. Efter långtidsbehandling hos människa och djur har reducerad placenta och födelsevikt konstaterats. Dessutom föreligger vid långtidsbehandling risk för binjurebarkssvikt hos det nyfödda barnet. Under graviditet bör därför kortikosteroider ges efter särskilt övervägande.

Amning

Prednisolon passerar över i modersmjölk, men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Fertilitet

Djurstudier har visat att kortikosteroider försämrar fertiliteten (se avsnitt 5.3).

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Prednisolon APL 10 mg har måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Effekten av kortikosteroider på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har inte undersökts systematiskt. Biverkningar som yrsel, synstörningar och trötthet är möjliga efter behandling med kortikosteroider. Vid sådana biverkningar ska patienten inte framföra fordon eller använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Frånsett substitutionsterapi innebär kortikosteroidbehandling alltid en överdosering jämfört med det fysiologiska tillståndet. Biverkningar uppträder främst vid långtidsbehandling men beror också på dosstorlek samt individuell känslighet.

Biverkningar som kan förekomma visas nedan enligt MedDRA-klassificering av organsystem. De flesta biverkningarna är dosberoende.

Infektioner och infestationer

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Opportunistisk infektion
Aktivering av infektion(t.ex.tuberkulos)

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd frekvens

Leukocytos (på grund av omfördelning av intravaskulära granulocyter)

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Läkemedelsöverkänslighet
Anafylaktisk reaktion
Anafylaktoid reaktion

Endokrina systemet

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Hämning av endogen ACTH och kortisolutsöndring, Cushing-liknande symtombild
Tillväxthämning (hos barn).

Ingen känd frekvens

Steroidutsättningssyndrom

Metabolism och nutrition

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Hypokalemi
Natriumretention
Ökad glukoneogenes
Katabola effekter
Osteoporos

Ingen känd frekvens

Metabol acidos
Vätskeretention
Hypokalemisk alkalos
Dyslipidemi
Nedsatt glukostolerans (diabetes mellitus kan försämras och latent diabetes bli manifest)
Lipomatos
Ökad aptit (som kan leda till viktökning)

Psykiska störningar

Mindre vanliga (≥1/1 000 - <1/100)

Aktivering av tidigare psykiska rubbningar (hög dos)

Sällsynta (≥1/10 000 - <1/1 000)

Depression
Mani
(hos patienter utan tidigare känd psykisk sjukdom)

Ingen känd frekvens

Affektiv störning (innefattar eufori, affektiv labilitet, läkemedelsberoende, självmordstankar)
Psykotisk störning (innefattar vanföreställningar, hallucinationer och schizofreni)
Psykisk sjukdom
Personlighetsförändring
Förvirringstillstånd
Ångest
Humörsvängningar
Onormalt beteende
Insomni
Irritabilitet

Centrala och perifera nervsystemet

Sällsynta (≥1/10 000 - <1/1 000)

Benign intrakraniell hypertension

Ingen känd frekvens

Epidural lipomatos
Krampanfall
Amnesi
Kognitiv störning
Yrsel
Huvudvärk

Ögon

Mindre vanliga (≥1/1 000 - <1/100)

Katarakt
Glaukom

Ingen känd frekvens

Central serös korioretinopati
Exoftalmus
Dimsyn

Hjärtat

Ingen känd frekvens

Hjärtsvikt (hos känsliga patienter)
Bradykardi (vid höga doser)

Blodkärl

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Ödem
Hypertoni

Ingen känd frekvens

Tromboemboliska händelser

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Ingen känd frekvens

Hicka

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens

Peptiskt sår (eventuellt med perforation och blödning)
Tarmperforation
Pankreatit
Ulcerös esofagit
Utspänd buk
Buksmärtor
Diarré
Dyspepsi
Illamående

Hud och subkutan vävnad

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Hudatrofi
Försämrad sårläkning

Sällsynta (≥1/10 000 - <1/1 000)

Allergiska reaktioner
Kontaktdermatit

Ingen känd frekvens

Angioödem
Hirsutism
Petekier
Ekkymos
Erytem
Hyperhidros
Striae
Klåda
Urtikaria
Akne

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Muskelatrofi

Sällsynta (≥1/10 000 - <1/1 000)

Aseptisk bennekros
Senruptur

Ingen känd frekvens

Muskelsvaghet
Myalgi
Myopati
Patologisk fraktur
Neuropatisk artropati
Artralgi

Njurar och urinvägar

Ingen känd frekvens

Akut njurkris (renal kris vid sklerodermi)

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Ingen känd frekvens

Oregelbundna menstruationer

Allmänna symptom och/eller symptom vid administreringsstället

Ingen känd frekvens

Trötthet
Sjukdomskänsla

Undersökningar

Sällsynta (≥1/10 000 - <1/1 000)

Plasmakortisolsänkning

Ingen känd frekvens

Ökade kalciummängder i urinen
Förhöjt alaninaminotransferas
Förhöjt aspartataminotransferas
Förhöjt alkaliskt fosfatas i blodet
Förhöjt blodurea
Suppression av reaktioner vid hudtester

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Rapporter om akut toxicitet och/eller dödsfall efter överdosering av glukokortikoider är sällsynta. Möjligen kan akut överdosering aggravera preexisterande sjukdomstillstånd såsom ulcus, elektrolytrubbningar, infektioner och ödem.

Behandling: Krävs i regel inte. Om befogat ventrikeltömning, kol. Vid eventuell överdosering finns ingen specifik antidot, utan behandlingen är understödjande och symtomatisk.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid intestinala sjukdomar, Kortikosteroider för lokal behandling, Prednisolon

ATC-kod: A07EA01

Prednisolon är en syntetisk glukokortikoid med antiinflammatorisk, immunosuppressiv och antiallergisk verkan. Prednisolon har per viktsenhet 4-5 gånger högre antiinflammatorisk effekt än hydrokortison, däremot påverkas elektrolytbalansen i mindre utsträckning. Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd ännu.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption
Absorptionen av kortikosteroider efter rektal applicering är sällan fullständig. Uppgifter om biotillgänglighet vid rektal administrering saknas. Efter absorption antas prednisolonestern hydrolyseras till aktivt prednisolon. Dess initiala absorption, men inte den totala biotillgängligheten, påverkas av föda.

Distribution
Prednisolon är i hög grad bundet till plasmaproteiner (70 %) och har hög affinitet till transkortin. Prednisolons halveringstid (plasma) vid intravenös injektion är ca 3 timmar. Totalt plasma clearance är ca 1-3 ml/min/kg och ökar med dosen till största delen på grund av mättnad av bindningen av prednisolon till corticosteroidbindande globulin (CBG).

Metabolism
Prednisolon metaboliseras främst i levern till en biologiskt inaktiv förening. Prednisolon kan omvandlas reversibelt till prednison av 11β‑hydroxisteroiddehydrogenas.

Eliminering
Prednisolon utsöndras via urinen som fria och konjugerade metaboliter, tillsammans med små mängder oförändrat prednisolon. Andelen oförändrad prednisolon i urin är ca 10–25%.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

I djurförsök har kortikosteroider visat sig kunna ge upphov till missbildningar av olika slag (gomspalt, skelettmissbildningar). Efter långtidsbehandling av djur har reducerad placenta- och födelsevikt observerats.

Kortikosteroider har visat sig minska fertiliteten vid administrering till råtta.

Förutom ovanstående finns det inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Hårdfett.

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackning 10 styck.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2008/48791, 2009-11-04
Förnyat beviljande 5.2.2-2016-010229, 2017-02-22
5.2.2-2022-026299, 2022-10-28

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2022-10-28

10 Datum för senaste revision

2022-03-24

{
  "productId": 229,
  "atcCode": "A07EA01",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "20 mg",
  "name": "Prednisolon APL",
  "form": "Suppositorium",
  "nplId": "20030804003734",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 7,
      "name": "Mage-Tarm"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 266,
      "nordicItemNumber": "338608",
      "packagingDescription": "Blister, 10 suppositorier",
      "price": 347.82,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/229/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Prednisolon APL 20 mg Suppositorium"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer